• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 14:29

    Άρθρο 136 παρ 1: Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν με το δεύτερο εδάφιο η διαφοροποίηση ως προς το πρώτο έγκειται στο ότι επιτρέπεται η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς συνεδρίαση, ακόμα και σε πρίπτωση που δεν έχουμε ομόφωνη απόφαση αλλά πλειοψηφική. Επίσης, προτείνουμε στην τελευταία πρόταση να μπει η φράση "από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους..." Επίσης, δεν προβλέπεται προθεσμία καταχώρησης των πρακτικών ΓΣ που χρήζουν δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ, η οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να παραμείνει 20ήμερη και να αφορά μόνο στις δημοσιευτέες αποφάσεις ΓΣ.