Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Στις εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

3. Το παραπάνω πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 134.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

  • 31 Μαΐου 2018, 14:29 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 136 παρ 1: Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν με το δεύτερο εδάφιο η διαφοροποίηση ως προς το πρώτο έγκειται στο ότι επιτρέπεται η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς συνεδρίαση, ακόμα και σε πρίπτωση που δεν έχουμε ομόφωνη απόφαση αλλά πλειοψηφική. Επίσης, προτείνουμε στην τελευταία πρόταση να μπει η φράση «από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους…»
    Επίσης, δεν προβλέπεται προθεσμία καταχώρησης των πρακτικών ΓΣ που χρήζουν δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ, η οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να παραμείνει 20ήμερη και να αφορά μόνο στις δημοσιευτέες αποφάσεις ΓΣ.