• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΜΑΡΑΣ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ' | 3 Σεπτεμβρίου 2018, 12:20

    Προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η δυνατότητα ίδρυσης ΕΠΜΜΜ αφορά νέες μονάδες αλλά και υφιστάμενες. Ειδικά σχετικά με τις υφιστάμενες ΜΜΜ, προτείνεται στην περίπτωση ασυμβατότητας χρήσεων γης ή/και στην περίπτωση διεύρυνσης της υφιστάμενης δραστηριότητας σε νέα που δεν είναι συμβατή με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, η ασυμβατότητα των χρήσεων γης να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις (π.χ. περιβαλλοντικές, αρχαιολογικοί χώροι). Η διατήρηση της υφιστάμενης χωροθέτησης των υπαρχουσών ΜΜΜ είναι αναγκαία για λόγους στήριξης της βιομηχανικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να στηριχθεί ο εκσυγχρονισμός τους στις θέσεις στις οποίες βρίσκονται και ο επί τόπου μετασχηματισμός τους, καθώς αυτό συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία των κατάλληλων περιβαλλοντικών υποδομών, όσο και στην προστασία των μεγάλων μονάδων από αλλαγές χρήσεων γης, στοιχεία που αποτελούν βασικούς στόχους του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Εξάλλου, και το ίδιο το ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία (ΚΥΑ 11508/2009, ΦΕΚ 151/ΑΑΠ), αναγνωρίζει ότι ειδικά για τις υφιστάμενες ΜΜΜ, η αναγκαστική μετακίνηση από τη θέση τους μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις στην τοπική αγορά εργασίας και, ενίοτε, στη διακοπή λειτουργίας.