Άρθρο 03 – Διαδικασία καθορισμού και οριοθέτησης ΕΠΜΜΜ

Για την εξέταση της αίτησης ίδρυσης των ΕΠΜΜΜ εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία του αρ.47 του Ν.3982/2011 και των άρθρων 4-6 της υπ’αριθμ.Φ/Α.15/3/2226/170/1-3-2012 (ΦΕΚ Β/583) κοινής υπουργικής απόφασης, με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στα επόμενα εδάφια.

1) Η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) ανήκει σε φορέα ανάπτυξης, ο οποίος πρέπει να χαρακτηρίζεται ως Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.56 παρ.13 του Ν.3982/2011 και να έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α/37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Στους σκοπούς του καταστατικού του φορέα ανάπτυξης, θα πρέπει ρητά να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ).
3) Με την υποβολή της αίτησης, ο φορέας ανάπτυξης οφείλει να έχει πραγματοποιήσει αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού του κεφαλαίου, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τυχόν προβλεπόμενων έργων υποδομής κατ’ αναλογία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του Ν.3982/2011. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, καθώς και αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων του φορέα ανάπτυξης, δεν είναι αποδεκτή για τους σκοπούς της παρούσης.
4) Για να υποβάλλει αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ, ο φορέας ανάπτυξης πρέπει να διασφαλίζει την κατοχή του συνόλου (100%) της απαιτούμενης έκτασης.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».