• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ' | 3 Σεπτεμβρίου 2018, 13:11

    Σχετικά με το εδάφιο (4)/άρθρο 3. Κρίνεται απαραίτητη η κατάργηση του όρου της κατοχής της απαιτούμενης έκτασης σε ποσοστό 100% κατά τη διαδικασία αιτήματος έγκρισης. Προτείνεται, μέχρι τη διασφάλιση θετικής έγκρισης ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ, να αρκεί η κατάθεση προσύμφωνου αγοράς της έκτασης. Η ρύθμιση αυτή προτείνεται κατ' αναλογία με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη φάση αιτήματος μιας επένδυσης για την ένταξή της στο Ν. 3894/2010 (Fast Track) και τον χαρακτηρισμό της ως Στρατηγική Επένδυση. Η αγορά της έκτασης μιας μεγάλης σε μέγεθος εκτασης (100-150στρ.) στην οποία επιδιώκεται να γίνει η ανάπτυξη της ΜΜΜ χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων βεβαιότητα ότι θα εγκριθεί αποθαρρύνει τους επενδυτές από χρήση του εργαλείου των ΕΠΜΜΜ. Ειδικότερα, προτείνεται το προσύμφωνο αγοράς να μην έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς την ολοκλήρωση, αλλά να εμπεριέχει σαφή αναφορά στο τίμημα. Σε διαφορετική περίπτωση οι ιδιοκτήτες της έκτασης αποκτούν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και θα επιδιώξουν υψηλότερο τίμημα της συνήθους αξίας αγοράς στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης για την έγκριση ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ. Μετά τη θετική έγκριση (ιδανικά μετά την προέγκριση χωροθέτησης εφόσον εισαχθεί το στάδιο αυτό), ο επενδυτής θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την πλήρη κυριότητα της έκτασης. Επιπλέον, προτείνεται να εισαχθεί η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην περίπτωση κυριότητας του 80% του συνόλου της έκτασης, κατ΄ αναλογία με το άρθρο 46, παρ.2 του Ν.3982/2011.