• παρ. 3: Αλλαγή των συντελεστών εκμετάλλευσης του γηπέδου και διατάξεων της εσωτερικής οργάνωσης των ΕΠΜΜΜ: Οι προτεινόμενοι συντελεστές εκμετάλλευσης του γηπέδου (άρθρο 5, παρ. 3 σχεδίου ΚΥΑ) είναι δυσμενέστεροι από αυτούς που ισχύουν σήμερα. Ειδικά ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,6, σημαντικά μικρότερος του Σ.Δ. βάσει του Π.Δ. 24/31-5-1985 (ΦΕΚ 270 Δ), ο οποίος ορίζεται σε 0,9. Ενώ στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία ο Σ.Δ. ορίζεται σε 1,4 για τους υποδοχείς μεμονωμένων μονάδων (KYA 11508/2009 - ΦΕΚ 151/ΑΑΠ, άρθρο 6, παρ. 5, εδάφιο iv). Προτείνεται ο Σ.Δ. να αυξηθεί σε 0,9. Ο προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε 30%. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό και ακόμη, για την εφαρμογή του προτεινόμενου (από το σχέδιο ΚΥΑ) Σ.Δ. σε 60%, συνεπάγεται ότι το κτίριο της μονάδας θα κατασκευαστεί σε δύο επίπεδα. Καθώς τα κτίρια αυτά είναι στην πλειονότητά τους μονώροφα για λόγους λειτουργικούς, προτείνεται να αυξηθεί το ποσοστό της κάλυψης ώστε το μεγαλύτερο μέρος του επιτρεπόμενου Σ.Δ. να μπορεί να υλοποιηθεί στο επίπεδο του ισόγειου. Η ανάγκη προσαύξησης του ποσοστού κάλυψης εντείνεται από το γεγονός ότι στην κάλυψη προσμετρώνται προστεγάσματα, γερανογέφυρες κτλ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της KYA 11508/2009 - ΦΕΚ 151/ΑΑΠ (άρθρο 6, παρ. 5, εδάφιο ix) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοδομήσιμων χώρων στους γενικούς υποδοχείς και τους υποδοχείς εξυγίανσης ορίζεται σε 70% και στους ενδιάμεσους υποδοχείς σε 55%, προτείνεται το ποσοστό της κάλυψης να αυξηθεί σε 60%. Τέλος, θεωρούμε ότι ο περιορισμός της πρ.3δ του άρθρου 5 «Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δεν μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα» πρέπει να αρθεί, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί στη χώρα μας έκταση μεγαλύτερη των 150 στρ. στην εκτός σχεδίου περιοχή η οποία να είναι απόλυτα ενιαία και να μην εμπίπτει σε κανέναν από τους παραπάνω περιορισμούς, τόσο λόγω της κατακερματισμένης ιδιοκτησίας (κατά συνέπεια και της διαμορφωμένης πρόσβασης σε αυτή) όσο και του φυσικού ανάγλυφου και περιβάλλοντος με πολλαπλές πτυχώσεις και αναγνωρισμένα ή μη ρέματα και χείμαρρους. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο εδάφιο προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής: «Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ μπορεί να τέμνεται ή να διαχωρίζεται από ρέματα, δρόμους, γενικότερα φυσικά εμπόδια και τεχνικά έργα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική συνέχεια της έκτασης. Σε κάθε περίπτωση, για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, εφ’ όσον πραγματοποιείται με δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης του έργου. Μη εγκεκριμένες οδοί μπορεί να καταργούνται ή να μετατοπίζονται κατά το σχήμα και τη θέση τους, σύμφωνα με έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον διασφαλίζεται, μέσω νέων οδικών συνδέσεων, η πρόσβαση τρίτων, παρακείμενων στην περιοχή του ακινήτου, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες ή μετατοπιζόμενες οδούς. Δεν προσμετρώνται στην απαιτούμενη επιφάνεια της έκτασης η επιφάνεια των ρεμάτων και των δημοτικών ή κοινοτικών οδών», Η διάταξη αυτή προτείνεται αναλογικά των διατάξεων που ισχύουν στην περίπτωση εφαρμογής Επιχειρηματικών Πάρκων σε δημόσια ακίνητα (Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4280/2014) ή στην περίπτωση ίδρυσης Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων (ΥΑ 117/2012, ΦΕΚ 319 Β/2012).