Άρθρο 05 – Εσωτερική οργάνωση των ΕΠΜΜΜ

1) Το ΕΠΜΜΜ δεν πολεοδομείται. Για την εσωτερική οργάνωσή του, καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρούσα, Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης (Σχέδιο Διάταξης). Το Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης, πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση και, ανάλογα με τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, τη δημιουργία και άλλων βασικών υποδομών.
2) Οι υποδομές του ΕΠΜΜΜ θα προκύπτουν από τις μελέτες και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του παρόντος και θα καταγράφονται στην απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων. Η κατασκευή Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων ή η σύνδεση με τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων του οικείου Δήμου, εφόσον αυτή έχει πλεονάζουσα δυναμικότητα να υποδεχθεί τα απόβλητα του ΕΠΜΜΜ, καθώς και η κατασκευή μονάδας Εναπόθεσης – Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή η ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, θεωρούνται απαραίτητες ελάχιστες υποδομές και προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης.
3) Στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, τηρούνται τα κατωτέρω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 30%
β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 0,6
γ. Στο ΕΠΜΜΜ προβλέπεται ζώνη πρασίνου ίση με την προβλεπόμενη στα επιχειρηματικά πάρκα της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.3982/2011. Στην εσωτερική οργάνωση του ΕΠΜΜΜ δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί κοινόχρηστοι χώροι και οι άξονες κίνησης μπορεί να παραμένουν τμήμα της ιδιοκτησίας τους.
δ. Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δε μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα.
4) Σχετικά με την υλοποίηση των έργων υποδομής, το χρόνο και τη διαπίστωση ολοκλήρωσής τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο αρ.53 του Ν.3982/2011.

 • παρ. 3: Αλλαγή των συντελεστών εκμετάλλευσης του γηπέδου και διατάξεων της εσωτερικής οργάνωσης των ΕΠΜΜΜ:
  Οι προτεινόμενοι συντελεστές εκμετάλλευσης του γηπέδου (άρθρο 5, παρ. 3 σχεδίου ΚΥΑ) είναι δυσμενέστεροι από αυτούς που ισχύουν σήμερα. Ειδικά ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,6, σημαντικά μικρότερος του Σ.Δ. βάσει του Π.Δ. 24/31-5-1985 (ΦΕΚ 270 Δ), ο οποίος ορίζεται σε 0,9. Ενώ στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία ο Σ.Δ. ορίζεται σε 1,4 για τους υποδοχείς μεμονωμένων μονάδων (KYA 11508/2009 – ΦΕΚ 151/ΑΑΠ, άρθρο 6, παρ. 5, εδάφιο iv). Προτείνεται ο Σ.Δ. να αυξηθεί σε 0,9.
  Ο προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε 30%. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό και ακόμη, για την εφαρμογή του προτεινόμενου (από το σχέδιο ΚΥΑ) Σ.Δ. σε 60%, συνεπάγεται ότι το κτίριο της μονάδας θα κατασκευαστεί σε δύο επίπεδα. Καθώς τα κτίρια αυτά είναι στην πλειονότητά τους μονώροφα για λόγους λειτουργικούς, προτείνεται να αυξηθεί το ποσοστό της κάλυψης ώστε το μεγαλύτερο μέρος του επιτρεπόμενου Σ.Δ. να μπορεί να υλοποιηθεί στο επίπεδο του ισόγειου. Η ανάγκη προσαύξησης του ποσοστού κάλυψης εντείνεται από το γεγονός ότι στην κάλυψη προσμετρώνται προστεγάσματα, γερανογέφυρες κτλ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της KYA 11508/2009 – ΦΕΚ 151/ΑΑΠ (άρθρο 6, παρ. 5, εδάφιο ix) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοδομήσιμων χώρων στους γενικούς υποδοχείς και τους υποδοχείς εξυγίανσης ορίζεται σε 70% και στους ενδιάμεσους υποδοχείς σε 55%, προτείνεται το ποσοστό της κάλυψης να αυξηθεί σε 60%.
  Τέλος, θεωρούμε ότι ο περιορισμός της πρ.3δ του άρθρου 5 «Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δεν μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα» πρέπει να αρθεί, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί στη χώρα μας έκταση μεγαλύτερη των 150 στρ. στην εκτός σχεδίου περιοχή η οποία να είναι απόλυτα ενιαία και να μην εμπίπτει σε κανέναν από τους παραπάνω περιορισμούς, τόσο λόγω της κατακερματισμένης ιδιοκτησίας (κατά συνέπεια και της διαμορφωμένης πρόσβασης σε αυτή) όσο και του φυσικού ανάγλυφου και περιβάλλοντος με πολλαπλές πτυχώσεις και αναγνωρισμένα ή μη ρέματα και χείμαρρους. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο εδάφιο προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ μπορεί να τέμνεται ή να διαχωρίζεται από ρέματα, δρόμους, γενικότερα φυσικά εμπόδια και τεχνικά έργα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική συνέχεια της έκτασης. Σε κάθε περίπτωση, για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, εφ’ όσον πραγματοποιείται με δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης του έργου. Μη εγκεκριμένες οδοί μπορεί να καταργούνται ή να μετατοπίζονται κατά το σχήμα και τη θέση τους, σύμφωνα με έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον διασφαλίζεται, μέσω νέων οδικών συνδέσεων, η πρόσβαση τρίτων, παρακείμενων στην περιοχή του ακινήτου, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες ή μετατοπιζόμενες οδούς. Δεν προσμετρώνται στην απαιτούμενη επιφάνεια της έκτασης η επιφάνεια των ρεμάτων και των δημοτικών ή κοινοτικών οδών»,
  Η διάταξη αυτή προτείνεται αναλογικά των διατάξεων που ισχύουν στην περίπτωση εφαρμογής Επιχειρηματικών Πάρκων σε δημόσια ακίνητα (Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4280/2014) ή στην περίπτωση ίδρυσης Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων (ΥΑ 117/2012, ΦΕΚ 319 Β/2012).

 • Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο των ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Σήμερα δεν υπάρχει άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση που αν μην έχει πάρει παρεκκλίσεις στην κάλυψη μέχρι και 50%. Στο 30% κάλυψη δεν υπάρχει περίπτωση να αιτηθεί κανείς να γίνει ΕΠΜΜΜ. Ούτε νέες επιχειρήσεις θα το επιλέξουν γιατί γνωρίζουν ότι μπορούν να πάρουν παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου ανέγερση που θα ανεβάζουν πολύ περισσότερο την κάλυψη. Στέκομαι στην κάλυψη και όχι τόσο στον συντελεστή δόμησης γιατί τα κτήρια για λόγους χρηστικότητας είναι συνήθως ισόγεια.Είναι πραγματικά κρίμα να γίνει μια μεταρρύθμιση μόνο στα χαρτιά. Εάν οι δυο παρατηρήσεις-επιφυλάξεις που διατυπώνω μπορούν να βελτιωθούν-αρθούν από τη Ξάνθη και μόνο έχουμε δυο ΜΜΜ έτοιμες για ένταξη και είναι κρίμα να μην βάλουμε κανόνες και έλεγχο από τη ΓΓΒ σε άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 13:30 | ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Οι προτεινόμενοι συντελεστές εκμετάλλευσης του γηπέδου είναι δυσμενέστεροι από αυτούς που ισχύουν σήμερα. Ειδικά ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,6, που ειναι μικρότερος του Σ.Δ. βάσει του Π.Δ. 24/31-5-1985 (ΦΕΚ 270 Δ), ο οποίος ορίζεται σε 0,9 και του ο Σ.Δ. που ορίζεται σε 1,4 για τους υποδοχείς μεμονωμένων μονάδων (βάσει του ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία – KYA 11508/2009 – ΦΕΚ 151/ΑΑΠ, άρθρο 6, παρ. 5, εδάφιο iv). Προτείνεται ο Σ.Δ. να αυξηθεί σε 0,9.

  Ο προτεινόμενος συντελεστής κάλυψης ορίζεται σε 30%. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Ακόμη ηεφαρμογή του προτεινόμενου Σ.Δ. σε 60% (από το σχέδιο ΚΥΑ) σημαίνει ότι το κτίριο της μονάδας θα κατασκευαστεί σε δύο επίπεδα. Καθώς τα κτίρια αυτά είναι στην πλειονότητά τους μονώροφα για λόγους λειτουργικούς, προτείνεται να αυξηθεί το ποσοστό της κάλυψης ώστε το μεγαλύτερο μέρος του επιτρεπόμενου Σ.Δ. να μπορεί να υλοποιηθεί στο επίπεδο του ισόγειου. Η ανάγκη προσαύξησης του ποσοστού κάλυψης εντείνεται από το γεγονός ότι στην κάλυψη προσμετρώνται προστεγάσματα, γερανογέφυρες κτλ.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της KYA 11508/2009 – ΦΕΚ 151/ΑΑΠ (άρθρο 6, παρ. 5, εδάφιο ix) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοδομήσιμων χώρων στους γενικούς υποδοχείς και τους υποδοχείς εξυγίανσης ορίζεται σε 70% και στους ενδιάμεσους υποδοχείς σε 55%, προτείνεται το ποσοστό της κάλυψης να αυξηθεί σε 60%.

  Τέλος, θεωρείται ότι ο περιορισμός της πρ.3δ του άρθρου 5 «Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δεν μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα» πρέπει να αρθεί, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο στη χώρα μας να εντοπιστεί έκταση μεγαλύτερη των 150 στρ στην εκτός σχεδίου περιοχή η οποία να είναι απόλυτα ενιαία και να μην εμπίπτει σε κανέναν από τους παραπάνω περιορισμούς, τόσο λόγω της κατακερματισμένης ιδιοκτησίας (κατά συνέπεια και της διαμορφωμένης πρόσβασης σε αυτή) όσο και του φυσικού ανάγλυφου και περιβάλλοντος με πολλαπλές πτυχώσεις και αναγνωρισμένα ή μη ρέματα και χειμάρρους.

  Έτσι, το συγκεκριμένο εδάφιο προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
  «Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ μπορεί να τέμνεται ή να διαχωρίζεται από ρέματα, δρόμους, γενικότερα φυσικά εμπόδια και τεχνικά έργα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική συνέχεια της έκτασης. Σε κάθε περίπτωση για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, εφ’ όσον πραγματοποιείται με δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης του έργου. Μη εγκεκριμένες οδοί μπορεί να καταργούνται ή να μετατοπίζονται κατά το σχήμα και τη θέση τους, σύμφωνα με έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον διασφαλίζεται, μέσω νέων οδικών συνδέσεων, η πρόσβαση τρίτων, παρακείμενων στην περιοχή του ακινήτου, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες ή μετατοπιζόμενες οδούς. Δεν προσμετρώνται στην απαιτούμενη επιφάνεια της έκτασης η επιφάνεια των ρεμάτων και των δημοτικών ή κοινοτικών οδών»,

  Η διάταξη αυτή προτείνεται αναλογικά των διατάξεων που ισχύουν στην περίπτωση εφαρμογής Επιχειρηματικών Πάρκων σε δημόσια ακίνητα (Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4280/2014) ή στην περίπτωση ίδρυσης Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων (ΥΑ 117/2012, ΦΕΚ 319 Β/2012).

 • Στην παράγραφο 3 δ ορίζεται:.»Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δε μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα.».
  Νομίζω ότι προκειμένου να μην αποκλείσετε πολλές υφιστάμενες περιπτώσεις μετατροπής θα πρέπει να προστεθεί:
  «Κατ’ εξαίρεση και στην περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε ΕΠΜΜΜ, αναγνωρισμένο οδικό δίκτυο μπορεί να διακόπτει την έκταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί από την Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα και εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κυκλοφοριακή μελέτη, που εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργικότητα της Μονάδας με το οδικό δίκτυο. Κατ’ εξαίρεση και στην περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε ΕΠΜΜΜ, ρέμα μπορεί να διακόπτει την έκταση υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί από την Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα και εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μελέτη διευθέτησης του ρέματος που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων.».

 • δ. Η έκταση στην οποία δημιουργείται ΕΠΜΜΜ δε μπορεί να διακόπτεται από αναγνωρισμένα οδικά δίκτυα και ρέματα.

  Επειδή στόχος είναι η ένταξη υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που τις περισσότερες φορές διακόπτονται από οδικό δίκτυο ή ρέμα προτείνω την εξής συμπλήρωση:

  «Κατ’ εξαίρεση και στην περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε ΕΠΜΜΜ, αναγνωρισμένο οδικό δίκτυο μπορεί να διακόπτει την έκταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί από την Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα και εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κυκλοφοριακή μελέτη, που εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη λειτουργικότητα της Μονάδας με το οδικό δίκτυο. Κατ’ εξαίρεση και στην περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης βιομηχανικής εγκατάστασης σε ΕΠΜΜΜ, ρέμα μπορεί να διακόπτει την έκταση υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπονηθεί από την Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα και εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μελέτη διευθέτησης του ρέματος που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων.»