• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ' | 25 Ιανουαρίου 2019, 17:08

    Άρθρο 22 παρ. 1 Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης Μάλλον εκ παραδρομής έχει απαλειφθεί το στοιχείο ε, το οποίο πιθανολογούμε πως αφορά την παροχή πληρεξουσιότητας. Θα προτείναμε να διατηρηθεί η υφιστάμενη ρύθμιση του άρθρου 136, παρ, στ. δ του Ν.4072/2012 που ορίζει " αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγραφη εξουσιοδότηση. Η υπογραφή του καταθέτη στην εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή, χωρίς θεώρηση του γνησίου αυτής,." Μάλιστα θα προτείναμε η ρύθμιση αυτή να καλύπτει όλες τις διαδικασίες ενώπιον της Δ.Ε.Σ.