Άρθρο 22 – Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

1. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 21, η δήλωση κατάθεσης σήµατος πρέπει να περιέχει:
α) την υπογραφή του καταθέτη ή κατά περίπτωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου,
β) αν διεκδικείται προτεραιότητα, την ηµεροµηνία της προγενέστερης κατάθεσης, καθώς και τη χώρα όπου αυτή ισχύει,
γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επί περισσοτέρων καταθετών διορίζεται κοινός πληρεξούσιος δικηγόρος,
δ) διορισμό αντικλήτου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού. Επί περισσοτέρων καταθετών διορίζεται κοινός αντίκλητος. Ο καταθέτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Σημάτων κάθε αλλαγή των ως άνω στοιχείων. Η εκάστοτε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του αντικλήτου που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη διεύθυνση αυτού, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται έγγραφα ή αποστέλλονται μηνύματα που αφορούν τη σχετική δήλωση σήματος,
στ) μνεία για το είδος του σήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, ή την παράγραφο 1 του άρθρου 56, ή την παράγραφο 1 του άρθρου 64,
ζ) αν το σήµα είναι γραµµένο µε χαρακτήρες άλλους από αυτούς του ελληνικού και λατινικού αλφαβήτου, την απόδοση των χαρακτήρων αυτών στο ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο.
2. Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η Διεύθυνση Σημάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσκληση. Αν ο καταθέτης συμμορφωθεί προς την πρόσκληση της Διεύθυνσης, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ισχύει η αρχική ημερομηνία κατάθεσης. Διαφορετικά η Διεύθυνση απορρίπτει τη δήλωση και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη.
3. Η δήλωση, καθώς και η αποτύπωση του σήµατος, κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή µε την προσκόµιση στην αρµόδια Διεύθυνση ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού µέσου.
4. Η δήλωση κατάθεσης συνοδευόµενη από την αποτύπωση του σήµατος µπορεί να υποβάλλεται και εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα. Η δήλωση κατάθεσης και η αποτύπωση του σήµατος που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα από τη Διεύθυνση Σημάτων ηλεκτρονική απόδειξη που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 21.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου 3.

 • Άρθρο 22 παρ. 3: Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης.

  Σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο του άρθρου 22, η δήλωση και η αποτύπωση του σήματος κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με την προσκόμιση στην αρμόδια διεύθυνση ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου.

  Δεν διευκρινίζεται εάν τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση ηλετκρονικής κατάθεσης. Θεωρούμε ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν ισχύουν τα ανωτέρω, αφού όλα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

  Προτείνεται η διατύπωση της παραγράφου ως ακολούθως:
  «3. Η δήλωση, καθώς και η αποτύπωση του σήματος κατατίθενται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με την προσκόμιση στην αρμόδια Διεύθυνση ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου ή την ηλεκτρονική κατάθεση της δήλωσης».

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 18:34 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ

  Άρθρο 22 παρ. 4
  Χορήγηση αποδεικτικού κατάθεσης

  Κατά τη γνώμη μας, η εξάρτηση της δήλωσης κατάθεσης σήματος από την αποστολή από τη Διεύθυνση Σημάτων ηλεκτρονικής απόδειξης είναι προβληματική. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να εκτυπώνεται αποδεικτικό κατάθεσης με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης, όπως συμβαίνει επί του παρόντος με το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης. Τούτο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς θα πρέπει να γνωρίζει ο δικαιούχος άμεσα, εάν η αίτησή του έχει υποβληθεί.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 17:08 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ

  Άρθρο 22 παρ. 1
  Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

  Μάλλον εκ παραδρομής έχει απαλειφθεί το στοιχείο ε, το οποίο πιθανολογούμε πως αφορά την παροχή πληρεξουσιότητας. Θα προτείναμε να διατηρηθεί η υφιστάμενη ρύθμιση του άρθρου 136, παρ, στ. δ του Ν.4072/2012 που ορίζει » αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγραφη εξουσιοδότηση. Η υπογραφή του καταθέτη στην εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή, χωρίς θεώρηση του γνησίου αυτής,.» Μάλιστα θα προτείναμε η ρύθμιση αυτή να καλύπτει όλες τις διαδικασίες ενώπιον της Δ.Ε.Σ.