• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Λογαράς' | 28 Ιανουαρίου 2019, 12:23

    Παρ. 3δ (ομοίως και άρθρο 10 παρ. 2). Η φράση «δικαιολογήσει την πράξη του» (μετάφραση του αντίστοιχου αγγλικού όρου jusitfies) είναι αόριστη (αν όχι παντελώς καινοφανής στην έννομη τάξη μας) και χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης καθώς είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ερμηνευτικές δυσχέρειες.