Άρθρο 05 – ( Άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου

1. Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν ταυτίζεται µε προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται µε εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,
β. εάν λόγω της ταυτότητας µε το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, ή της ομοιότητας µε το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, ή της ομοιότητας µε το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του µε το προγενέστερο σήμα,
γ. εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει µε προγενέστερο σήμα που έχει αποκτήσει φήμη στην Ελλάδα, ή σε περίπτωση σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκτήσει φήμη στην Ένωση και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το μεταγενέστερο σήμα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται ή ομοιάζουν ή δεν ομοιάζουν µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.
2. Ως προγενέστερα σήματα κατά τον παρόντα νόμο νοούνται:
α. τα σήματα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών µε ισχύ στην Ελλάδα και των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που προβλήθηκαν,
β. οι προγενέστερες δηλώσεις σημάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω διεθνών σημάτων και σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την επιφύλαξη της καταχώρισής τους,
γ. τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη αυτής, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων (1883).
3. Ακόμα, σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α. εάν προσκρούει σε δικαίωμα προγενέστερου διακριτικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, µε την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό έχει αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω σημείου, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας,
β. εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο,
γ. εάν ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση µε σήμα που έχει καταχωρισθεί και χρησιμοποιείται στην αλλοδαπή κατά τη στιγμή της κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα,
δ. εάν πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος κατέθεσε στο όνομά του σημείο στο οποίο υπήρχε δικαίωμα του αντιπροσωπευόμενου, χωρίς την άδεια του τελευταίου, εκτός εάν ο εν λόγω πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος μπορεί να δικαιολογήσει την πράξη του.

4. Έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου προγενέστερου σήματος που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από τη Διεύθυνση Σημάτων, τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια αίρει το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 κώλυμα καταχώρισης αυτού.

  • 28 Ιανουαρίου 2019, 12:23 | Κωνσταντίνος Λογαράς

    Παρ. 3δ (ομοίως και άρθρο 10 παρ. 2). Η φράση «δικαιολογήσει την πράξη του»
    (μετάφραση του αντίστοιχου αγγλικού όρου jusitfies) είναι αόριστη (αν όχι παντελώς καινοφανής στην έννομη τάξη μας) και χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης καθώς είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ερμηνευτικές δυσχέρειες.

  • 19 Ιανουαρίου 2019, 11:33 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ

    Δεν είναι ξεκάθαρο και δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να δικαιολογεί γιατί η έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου προγενέστερου σήματος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 – και η οποία αίρει το κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου κώλυμα – δεν αίρει και το κώλυμα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου που επίσης αφορά προγενέστερα δικαιώματα τρίτου.
    Η οδηγία στο σχετικό σημείο περιλαμβάνει όλα τα προγενέστερα δικαιώματα που μπορεί να προσβάλλονται και δίνει την δυνατότητα συναίνεσης του δικαιούχου τους σε όλες τις περιπτώσεις.