• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνος Μαρκάκης' | 30 Ιανουαρίου 2019, 08:41

    Το ΝΣ προβλέπει σε άλλες διατάξεις του ότι τηρούνται εκτός του «Μητρώου Σημάτων» και διάφορα «Ειδικά Μητρώα», όπως το ειδικό μητρώο για τα Σήματα Πιστοποίησης (Άρθρο 63 § 1), το ειδικό μητρώο για τα Συλλογικά Σήματα (Άρθρο 70 § 1), το ειδικό Μητρώο Διεθνών Σημάτων (Άρθρο 78 § 2), καθώς και τα ‘οικεία’ μητρώα των Εκ Μετατροπής διεθνών (Άρθρο 82 § 3) και των Εκ Μετατροπής σημάτων της Ε.Ε. (Άρθρο 84 § 3). Χάριν νομοτεχνικής σαφήνειας προτείνεται η αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ του κυρίως μητρώου και των επιμέρους μητρώων, ιδίως εάν η έννοια «Μητρώο Σημάτων» του Άρθρου 33 συμπεριλαμβάνει, ως μία ενιαία ενότητα, και όλα τα ειδικά και ‘οικεία’ μητρώα (‘Βιβλία Σημάτων’). Πρακτική μελλοντική συνέπεια θα είναι ότι, όταν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των επιμέρους μητρώων, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Σημάτων (Άρθρο 33 § 6) θα εμφανίζει ηλεκτρονικά ΟΛΑ τα σήματα ανεξαιρέτως.