Άρθρο 33 – Καταχώριση – Μητρώο Σηµάτων

1. Η Διεύθυνση Σημάτων τηρεί μητρώο σημάτων και το ενημερώνει.
2. Το μητρώο περιέχει τις ακόλουθες εγγραφές:
α) τα στοιχεία των δηλώσεων κατάθεσης σήματος,
β) τις αποφάσεις του εξεταστή, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
γ) τα στοιχεία των αιτήσεων και ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κατά το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 30,
δ) τα στοιχεία των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ε) τις μεταβολές και πράξεις επί δηλώσεων ή καταχωρίσεων σήματος.
3. Όταν το σήµα γίνει δεκτό µε απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ή µε τελεσίδικη απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων, σηµειώνεται στο µητρώο σηµάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» µε τις τυχόν µεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήµα. Δικόγραφα που αφορούν πάσης φύσεως αμφισβήτηση καταχωρισμένου σήματος εγγράφονται στο μητρώο σημάτων με επιμέλεια των διαδίκων.
4. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρίσθηκε από την ηµερομηνία κατάθεσης της δήλωσης.
5. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα.
6. Το µητρώο σηµάτων µπορεί να έχει ηλεκτρονική µορφή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταχώρισης, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε τη δηµιουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου σηµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου σηµάτων και η τυχόν κατάργηση του έγχαρτου μητρώου.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:00 | INTA – Ms. Carolina Oliveira

  The Greek trademark law does not provide for a priority principle between the recordal applications filed. This means that the Trademarks Office can record any application they wish, ignoring prior applications related to the same trademark. It is recommended adding a subparagraph to par. 2 providing that:

  “All recordals provided by this paragraph shall be recorded in the registry based on the priority of the filing of the relevant recordal applications”.

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Ο ελληνικός νόμος σημάτων δεν προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας μεταξύ των αιτήσεων για εγγραφή. Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία σημάτων μπορεί να εγγράφει όποια αίτηση επιθυμεί, αγνοώντας προηγούμενες αιτήσεις που σχετίζονται με το ίδιο σήμα. Συστήνουμε την προσθήκη υποπαραγράφου 2 η οποία θα ορίζει ότι:

  “Οι εγγραφές της παρούσας παραγράφου θα εγγράφονται στο μητρώο με βάση την προτεραιότητα κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων”.

 • 30 Ιανουαρίου 2019, 08:41 | Μάνος Μαρκάκης

  Το ΝΣ προβλέπει σε άλλες διατάξεις του ότι τηρούνται εκτός του «Μητρώου Σημάτων» και διάφορα «Ειδικά Μητρώα», όπως το ειδικό μητρώο για τα Σήματα Πιστοποίησης (Άρθρο 63 § 1), το ειδικό μητρώο για τα Συλλογικά Σήματα (Άρθρο 70 § 1), το ειδικό Μητρώο Διεθνών Σημάτων (Άρθρο 78 § 2), καθώς και τα ‘οικεία’ μητρώα των Εκ Μετατροπής διεθνών (Άρθρο 82 § 3) και των Εκ Μετατροπής σημάτων της Ε.Ε. (Άρθρο 84 § 3). Χάριν νομοτεχνικής σαφήνειας προτείνεται η αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ του κυρίως μητρώου και των επιμέρους μητρώων, ιδίως εάν η έννοια «Μητρώο Σημάτων» του Άρθρου 33 συμπεριλαμβάνει, ως μία ενιαία ενότητα, και όλα τα ειδικά και ‘οικεία’ μητρώα (‘Βιβλία Σημάτων’).

  Πρακτική μελλοντική συνέπεια θα είναι ότι, όταν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των επιμέρους μητρώων, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Σημάτων (Άρθρο 33 § 6) θα εμφανίζει ηλεκτρονικά ΟΛΑ τα σήματα ανεξαιρέτως.

 • 29 Ιανουαρίου 2019, 08:30 | Μάνος Μαρκάκης

  Παρ. 3

  Προτείνεται, συμφώνως προς το σχόλιο των κ. θεοδώρου & Μασούλα, η αντικατάσταση της φράσης «µε τελεσίδικη απόφαση» από τη φράση «με αμετάκλητη απόφαση».

  Γενικότερα, από δικαιοπολιτικής σκοπιάς, ο Έλληνας Νομοθέτης δέον να αποσαφηνίσει / υπενθυμίσει την ιστορική βούλησή του ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ευπρόσδεκτο (εάν όχι αναγκαίο) στη διαδικασία αναιρετικού ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης / Δ.Ε.Σ. και, συναφώς, τα οικεία ένδικα βοηθήματα / μέσα να μην απορρίπτονται σωρηδόν από το Σ.Τ.Ε. ως «απαράδεκτα».

 • Κατά το άρθρο 33 παρ. 3, όταν το σήμα γίνει δεκτό με απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή με τελεσίδικη απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων, σημειώνεται στο μητρώο σημάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε»…

  Περαιτέρω, το άρθρο 51 παρ. 5 προκειμένου περί διαγραφής λόγω εκπτώσεως και το άρθρο 52 παρ. 7 προκειμένου περί διαγραφής λόγω ακυρότητος ορίζουν ότι η έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα και η ακυρότητα του σήματος, αντίστοιχα, επέρχεται όταν η σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη.

  Τα ανωτέρω οδηγούν σε «εν τοις πράγμασιν» κατάργηση της Δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί σημάτων.

  Συγκεκριμένα, οι τελεσίδικες αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων είναι δεκτικές προσβολής με Αίτηση Αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, με την επιφύλαξη βεβαίως των οριζομένων στο άρθρο 53 παρ. 3 του π.δ. 18/1989.
  Όμως, το γεγονός ότι η απόφαση παράγει τα αποτελέσματά της όταν καταστεί τελεσίδικη, καθιστά αυτή τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης με αίτηση αναιρέσεως άνευ αντικειμένου, διότι επί διαγραφής λόγω εκπτώσεως ή ακυρότητος, ακόμη και εάν ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως, το σήμα θα έχει διαγραφεί και οποιοσδήποτε μπορεί να το επανακαταθέσει.
  Επομένως, ακόμη και εάν γίνει δεκτή η αίτηση αναιρέσεως θα έχει γεμίσει η αγορά με προϊόντα και στην ουσία θα έχει απωλεσθεί το δικαίωμα στο σήμα.

  Και εδώ θα εμφανισθεί το φαινόμενο, να ισχύει το σήμα με απόφαση του ΣτΕ ενώ η διοίκηση θα έχει διαγράψει αυτό, στηριζόμενη στις διατάξεις του νόμου που απαιτούν τελεσίδικη απόφαση.

  Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση απόρριψης του σήματος με τελεσίδικη απόφαση.

  Και τί θα γίνει εάν η διοίκηση αρνηθεί να ανακαλέσει την πράξη διαγραφής ή απόρριψης του σήματος. Να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατά της αρνήσεως ή τεκμαιρομένης αρνήσεως; Και άλλες δίκες.

  Οι σχετικές διατάξεις δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια στις συναλλαγές.

  Από τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε περιπτώσεις σημάτων είναι άνευ αντικειμένου και «εν τοις πράγμασιν» καταργήθηκε στο βωμό της ταχύτητας.

  Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «τελεσίδικη» στα ανωτέρω άρθρα με τη λέξη «αμετάκλητη».