Άρθρο 33 – Καταχώριση – Μητρώο Σηµάτων

1. Η Διεύθυνση Σημάτων τηρεί μητρώο σημάτων και το ενημερώνει.
2. Το μητρώο περιέχει τις ακόλουθες εγγραφές:
α) τα στοιχεία των δηλώσεων κατάθεσης σήματος,
β) τις αποφάσεις του εξεταστή, της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
γ) τα στοιχεία των αιτήσεων και ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κατά το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 30,
δ) τα στοιχεία των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
ε) τις μεταβολές και πράξεις επί δηλώσεων ή καταχωρίσεων σήματος.
3. Όταν το σήµα γίνει δεκτό µε απρόσβλητη απόφαση του εξεταστή και της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ή µε τελεσίδικη απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων, σηµειώνεται στο µητρώο σηµάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» µε τις τυχόν µεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήµα. Δικόγραφα που αφορούν πάσης φύσεως αμφισβήτηση καταχωρισμένου σήματος εγγράφονται στο μητρώο σημάτων με επιμέλεια των διαδίκων.
4. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρίσθηκε από την ηµερομηνία κατάθεσης της δήλωσης.
5. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα.
6. Το µητρώο σηµάτων µπορεί να έχει ηλεκτρονική µορφή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταχώρισης, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε τη δηµιουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου σηµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου σηµάτων και η τυχόν κατάργηση του έγχαρτου μητρώου.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».