• Σχόλιο του χρήστη 'INTA - Ms. Carolina Oliveira' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:48

    Although liens referred to in paragraph 18 par. 1 are mentioned as having consequences vis a vis third parties as from their recordal in the registry, the same is not provided for seizures and other forced execution actions. INTA recommends that a referral be added to 18 par. 2 (A trademark may be seized or levied in execution. These actions shall be recorded in the Trademark Register) also in article 19. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρόλο που τα βάρη που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 1 παράγουν αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνον μετά την εγγραφή τους στο μητρώο, δεν προβλέπεται το ίδιο και για τις κατασχέσεις και λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ΙΝΤΑ συστήνει την προσθήκη στο άρθρο 19 παραπομπής στο αρ. 18 παρ. 2 (Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι εν λόγω πράξεις εγγράφονται στο μητρώο σημάτων).