Άρθρο 19 – Αποτελέσματα έναντι τρίτων

Οι δικαιοπραξίες που αφορούν σήμα, στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 16, 17 και η παράγραφος 1 του άρθρου 18, παράγουν αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνον μετά την εγγραφή τους στο μητρώο. Εντούτοις, παράγουν αποτελέσματα και πριν από την εγγραφή τους, έναντι των προσώπων οι οποίοι απέκτησαν μεν δικαιώματα επί του σήματος μετά την ημερομηνία της συγκεκριμένης δικαιοπραξίας, ήταν όμως εν γνώσει αυτής κατά την ημερομηνία κτήσης των δικαιωμάτων τους.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:48 | INTA – Ms. Carolina Oliveira

  Although liens referred to in paragraph 18 par. 1 are mentioned as having consequences vis a vis third parties as from their recordal in the registry, the same is not provided for seizures and other forced execution actions.

  INTA recommends that a referral be added to 18 par. 2 (A trademark may be seized or levied in execution. These actions shall be recorded in the Trademark Register) also in article 19.

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Παρόλο που τα βάρη που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 1 παράγουν αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνον μετά την εγγραφή τους στο μητρώο, δεν προβλέπεται το ίδιο και για τις κατασχέσεις και λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

  Η ΙΝΤΑ συστήνει την προσθήκη στο άρθρο 19 παραπομπής στο αρ. 18 παρ. 2 (Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι εν λόγω πράξεις εγγράφονται στο μητρώο σημάτων).