• Σχόλιο του χρήστη 'INTA - Ms. Carolina Oliveira' | 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:31

    In order to avoid a doubtful interpretation of this provision, we recommend that it be clarified that court decisions are published at the request of the applicant, by the applicant and at the expense of the offending party. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Προς αποφυγή αμφιβολιών κατά την ερμηνεία της παρούσας διάταξης, προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντα, από τον ενάγοντα, αλλά με έξοδα του εναγομένου.