Άρθρο 46 – ( Άρθρο 15 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Δηµοσίευση αποφάσεων

1. Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν προσβολή σήματος µπορεί, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και µε δαπάνες του προσβάλλοντος το σήµα, να διατάσσουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε την απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την πλήρη ή µερική δηµοσίευσή της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή στο διαδίκτυο ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο αποφασίζει τον προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.
2. Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα µέτρα δηµοσιοποίησης της απόφασης δεν εκτελεσθούν µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:31 | INTA – Ms. Carolina Oliveira

  In order to avoid a doubtful interpretation of this provision, we recommend that it be clarified that court decisions are published at the request of the applicant, by the applicant and at the expense of the offending party.

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Προς αποφυγή αμφιβολιών κατά την ερμηνεία της παρούσας διάταξης, προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντα, από τον ενάγοντα, αλλά με έξοδα του εναγομένου.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 18:29 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ

  Άρθρο 46
  Δημοσίευση αποφάσεων

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, η διατύπωση θα πρέπει να διορθωθεί, ώστε να αναφέρεται, ότι οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται κατόπιν αιτήσεως του ενάγοντα, από τον ενάγοντα, αλλά με έξοδα του εναγομένου.