• Σχόλιο του χρήστη 'Επιμελητήριο Ημαθίας' | 2 Μαΐου 2019, 09:11

    Θεωρούμε πως το εδάφιο γ της 2ης παραγράφου του 3ου άρθρου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: Σε κάθε Επιμελητήριο, συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία θα αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, υπαγόμενη απευθείας στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και οι αρμοδιότητες της θα ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο, οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή με απόφαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ». Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.