Άρθρο 03 – Διάρθρωση Γ.Ε.ΜΗ. &Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι αρμοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Διεύθυνση με τρία Τμήματα, τα οποία είναι:
i) Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ιι) Τμήμα Υποστήριξης χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ιιι) Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.

Η ανωτέρω Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
α) την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 5
β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων
γ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται
δ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων
ε) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα διασύνδεσης Μητρώων (BRIS)
στ) τη λήψη μέτρων προστασίας της βάσης δεδομένων και των εν γένει πληροφοριακών συστημάτων από κακόβουλες ενέργειες
ζ) τη συνεργασία με την Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του άρθρου 53 α του πδ 147/2017 (Α΄ 192) για την από κοινού εκπόνηση των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ
θ) τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαβάθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης
ι) την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
ια) την λογιστική και ταμειακή παρακολούθηση των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας και τα σχετικά έξοδα και κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα
ιβ) την εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.

Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Ως Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) ορίζονται οι κατωτέρω Υπηρεσίες:

α. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του άρθρου 53 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192).
Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εταιρειών που προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/18 (Α΄ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα,.

β. Οι Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτική Πολιτικής. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο π.δ. 13/2018 (Α΄ 26), ορίζονται ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν. 3182/2003 και του ν. 959/1979 και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που, απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.

γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται αυτοτελής Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων και οι αρμοδιότητες της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι πλήρως ανεξάρτητες, τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

3. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι αρμόδιες για:
α. την εγγραφή των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. όταν αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227/2016), καθώς και κάθε άλλη καταχώριση που εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου.
β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους
γ. (ι) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης), και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, εάν προβλέπεται ειδικότερα κατά περίπτωση, των νομικών πράξεων των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων, που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή
(ιι) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση περί επωνυμίας), και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος
δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 11, 13 και 14
ε. την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27.

4. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου. Σε περίπτωση που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου.
Αν επέλθει μεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της αρμοδιότητας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόμενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, κατά τη μεταφορά, από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 29 μεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. Επίσης, τα τέλη τήρησης μερίδας του άρθρου 29 επιμερίζονται σύμφωνα με τους μήνες παραμονής στις εν λόγω Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

Κατ` εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς της κατά τόπο αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

5. Σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε αυτήν συνιστάται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών τουλάχιστον μία (1) οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη αποκλειστικής απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 Α΄ 39), και προσλαμβάνεται με απόφαση του εκάστοτε ενδιαφερομένου φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013- Α΄208). Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:
(ι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Γενική Διεύθυνση αποτελούνται τουλάχιστον από:
1.Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών
2.Διεύθυνση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
3.Διεύθυνση Προσωπικών Εταιρειών
4.Διεύθυνση λοιπών υπόχρεων καταχώρισης
Για την λειτουργία κάθε μίας από τις ανωτέρω Διευθύνσεις απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) τμημάτων. Σε περίπτωση μη λειτουργίας δύο (2) τμημάτων, οι δραστηριότητες της σχετικής Διεύθυνσης πραγματοποιούνται από Τμήμα που λειτουργεί στα πλαίσια μίας εκ των λοιπών Διευθύνσεων και η οποία μετονομάζεται αναλόγως. (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Διεύθυνση αποτελούνται τουλάχιστον από:
1.Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
2.Τμήμα Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
3.Τμήμα Προσωπικών Εταιρειών
4.Τμήμα λοιπών υπόχρεων καταχώρισης
Για την λειτουργία της εν λόγω Διεύθυνσης μπορεί να συσταθεί και τμήμα Β΄ με όμοιο αντικείμενο ενός εκ των τεσσάρων (4) ανωτέρω.
(ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα συγκεντρώνουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων όλων των υπόχρεων εγγραφής που εδρεύουν στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού, σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος, είναι 3 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5. Στις Γενικές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, Οι προϊστάμενοι των μονάδων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:12 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Σε συμφωνία με τη Γ.Σ. της ΚΕΕΕ της 8/5/2019:
  Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής:1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι
  i) Διαχείριση και Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υποστήριξη χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Στατιστική Παρακολούθηση Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.Η πρόταση «Η ανωτέρω Διευθυνση είναι αρμόδια για» να αντικατασταθεί ως εξής:
  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :Το εδάφιο η. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣΤο εδάφιο ι. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣΤο εδάφιο ια. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.Το εδάφιο ιβ. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.Στην παράγραφο 2 να αντικατασταθούν τα εδάφια β. και γ. ως εξής:
  β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους οι οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση.Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :
  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..το εδάφιο ιι. η πρώτη παράγραφος να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:Το εδάφιο ιιι. να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισηςΤο άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση των ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:26 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις Υπηρεσίες, οι οποίες είναι:
  i) Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υπηρεσία Υποστήριξης χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Υπηρεσία Στατιστικής Παρακολούθησης Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.

  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :

  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ

  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).

  Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 εδάφιο γ, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :
  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..

  (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:

  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 7 τα τρία τελευταία εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος είναι 2 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5.
  Στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
  Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων είναι υπάλληλος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων αντίστοιχα, χρήστης των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
  Οι προϊστάμενοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται μεταξύ των εμπείρων υπαλλήλων των της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 ως ισχύουν και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017 και μέχρι την επιλογή των με τις διατάξεις αυτές, η επιλογή γίνεται με πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ ή του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση, οι οποίοι με Πράξη τους ορίζουν και τα στελέχη/ χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜ.Σ., που θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:00 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής:
  1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.
  Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι
  i) Διαχείριση και Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υποστήριξη χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Στατιστική Παρακολούθηση Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.
  Η πρόταση «Η ανωτέρω Διευθυνση είναι αρμόδια για» να αντικατασταθεί ως εξής:
  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :
  Το εδάφιο η. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ
  Το εδάφιο ι. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  Το εδάφιο ια. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.
  Το εδάφιο ιβ. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  Στην παράγραφο 2 να αντικατασταθούν τα εδάφια β. και γ. ως εξής:
  β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους οι οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.
  Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.
  Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση.
  Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :

  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.
  Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..
  το εδάφιο ιι. η πρώτη παράγραφος να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:
  Το εδάφιο ιιι. να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 7 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος είναι 2 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5.
  Στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
  Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων είναι υπάλληλος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων αντίστοιχα, χρήστης των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
  Οι προϊστάμενοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται μεταξύ των εμπείρων υπαλλήλων των της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 ως ισχύουν και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017 και μέχρι την επιλογή των με τις διατάξεις αυτές, η επιλογή γίνεται με πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ ή του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση, οι οποίοι με Πράξη τους ορίζουν και τα στελέχη/ χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜ.Σ., που θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.
  Το άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση των ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:01 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

  Η σύσταση διακριτής και αυτοτελούς ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια, θα δημιουργήσει δημοσίους υπαλλήλους δυο ταχυτήτων, διασπώντας την ενιαία υπαλληλική δομή. Είναι ένα μόρφωμα χωρίς προηγούμενο.
  Στην παρ 7: Τι σημαίνει προσωπικό πλήρους απασχόλησης; Μπορεί να μην είναι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων αλλά με συμβάσεις;
  Ο Προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ μόνο θα είναι δημόσιος υπάλληλος;

 • 10 Μαΐου 2019, 14:24 | επιμελητηριο ηρακλειου

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι
  i) Διαχείριση και Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υποστήριξη χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Στατιστική Παρακολούθηση Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.

  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :
  … ως έχει ..
  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ

  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους οι οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).

  Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 εδάφιο γ, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :
  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..

  (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:

  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 7 τα τρία τελευταία εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος είναι 2 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5.
  Στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
  Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων είναι υπάλληλος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων αντίστοιχα, χρήστης των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
  Οι προϊστάμενοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται μεταξύ των εμπείρων υπαλλήλων των της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 ως ισχύουν και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017 και μέχρι την επιλογή των με τις διατάξεις αυτές, η επιλογή γίνεται με πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ ή του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση, οι οποίοι με Πράξη τους ορίζουν και τα στελέχη/ χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜ.Σ., που θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση των ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:40 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 3 παρ 1 εδάφιο πρώτο και δεύτερο, αναδιατύπωση ως εξής: «Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται σύμφωνα με το Ν. 4369/2016 και τοποθετούνται σε αυτή από το Διοικητικό Προϊστάμενο και τη Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 6».

  Άρθρο 3 παρ 1 ια, αναδιατύπωση ως εξής: «Την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας».

  Άρθρο 3 παρ 2 γ, αναδιατύπωση ως εξής: «Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 και τοποθετούνται σε αυτή από το Διοικητικό Προϊστάμενο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τον 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 6».

  Σχόλιο: Το σχέδιο νόμου προβλέπει δημιουργία ΥΓΕΜΗ αυτοτελής και διακριτή, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, δημιουργώντας χωρίς λόγο ένα πρωτοφανές μόρφωμα χωρίς προηγούμενο. Η δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας δεν εξυπηρετεί κανέναν και πλήττει το δημόσιο χαρακτήρα του ΓΕΜΗ. Χαρακτηριστικά να παρατηρήσουμε ότι δεν έχουμε κανένα άλλο παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας «αυτοτελής και διακριτής» μέσα σε ΝΠΔΔ.
  Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων και επομένως και των ΥΓΕΜΗ είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους διέπονται από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

  Άρθρο 3 παρ 5, να προστεθεί συμπληρωματικό εδάφιο ως εξής: «Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω το έργον του ανωτέρω επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να διεκπεραιώνεται από δικηγόρο αντίστοιχης ειδίκευσης που προσλαμβάνει η ΚΕΕ ή το Επιμελητήριο με ετήσια σύμβαση έμμισθης εντολής».

  Άρθρο 3 παρ 8, αναδιατύπωση ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ».

 • Η ρύθμιση της παραρ. 4 του άρθρου 3 του Σ/Ν , σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια , η επιλογή Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου λειτουργεί θετικά ως προς την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει.

 • To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά αντιμετωπίζει με προβληματισμό και εκφράζει την αντίθεσή του με την παρ. 2 εδαφ.γ’ του άρθρου 3 καθώς προβλέπεται σε κάθε Επιμελητήριο η σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ και ΥΜΣ διακριτή από τις λοιπές υπηρεσίες.
  Τα Επιμελητήρια έχουν οργανογράμματα υπηρεσιών εντός των οποίων ενέταξαν οργανικά και τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες και τις δράσεις τους.
  Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων ανήκουν σε μια υπηρεσία, αυτή του Επιμελητηρίου, και ακολουθούν αφενός τους κανόνες λειτουργίας που επιβάλει κάθε επιμελητήριο με το οργανόγραμμα και τις δράσεις του και αφετέρου τους κανόνες αμοιβών, αξιολόγησης και λειτουργίας σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα.
  Κατά συνέπεια οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.ΕΜΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες των τμημάτων των Επιμελητηρίων.
  Οι σχετικές ρυθμίσεις του Σ/Ν οδηγούν σε διάσπαση της ενιαίας υπαλληλικής δομής σε κάθε επιμελητήριο και δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων εντός της ίδιας υπηρεσίας.
  Συνεπώς διαφωνούμε με τα περιγραφόμενα στις παρ. 7 & 8 του άρθρου 3 που αφορούν την στελέχωση και τον κανονισμό λειτουργίας
  Ενώ παράλληλα, όπως εγγράφως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν είμαστε αντίθετοι με τη δημιουργία ενός κλειστού – «μητρώου πιστοποιημένων χρηστών» ΓΕΜΗ & ΥΜΣ. (παρ.1η)

 • Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής:

  1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι
  i) Διαχείριση και Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υποστήριξη χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Στατιστική Παρακολούθηση Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.

  Η πρόταση «Η ανωτέρω Διευθυνση είναι αρμόδια για» να αντικατασταθεί ως εξής:
  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :

  Το εδάφιο η. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ

  Το εδάφιο ι. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

  Το εδάφιο ια. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.

  Το εδάφιο ιβ. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  Στην παράγραφο 2 να αντικατασταθούν τα εδάφια β. και γ. ως εξής:
  β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους οι οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :
  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..

  το εδάφιο ιι. η πρώτη παράγραφος να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:

  Το εδάφιο ιιι. να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης

  Το άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση των ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ.

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής:

  1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι
  i) Διαχείριση και Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υποστήριξη χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Στατιστική Παρακολούθηση Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.

  Η πρόταση «Η ανωτέρω Διευθυνση είναι αρμόδια για» να αντικατασταθεί ως εξής:
  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :

  Το εδάφιο η. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ

  Το εδάφιο ι. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

  Το εδάφιο ια. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.

  Το εδάφιο ιβ. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  Στην παράγραφο 2 να αντικατασταθούν τα εδάφια β. και γ. ως εξής:
  β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους οι οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :
  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..

  το εδάφιο ιι. η πρώτη παράγραφος να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:

  Το εδάφιο ιιι. να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης

  Το άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση των ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής:

  1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι
  i) Διαχείριση και Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υποστήριξη χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Στατιστική Παρακολούθηση Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.

  Η πρόταση «Η ανωτέρω Διευθυνση είναι αρμόδια για» να αντικατασταθεί ως εξής:
  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :

  Το εδάφιο η. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ

  Το εδάφιο ι. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

  Το εδάφιο ια. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.

  Το εδάφιο ιβ. να να αντικατασταθεί ως εξής:
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  Στην παράγραφο 2 να αντικατασταθούν τα εδάφια β. και γ. ως εξής:
  β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους οι οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  4. Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67 του Νόμου 4497/2017 και με κριτήρια που θα προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :
  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..

  το εδάφιο ιι. η πρώτη παράγραφος να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:

  Το εδάφιο ιιι. να αναδιατυπωθεί ώς εξής:
  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης

  Το άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση των ενδιαφερόμενων Επιμελητηρίων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • Γενικώς, τα Επιμελητήρια δεν αναφέρονται πια σε σχέση με το ΓΕΜΗ παρά σαν φιλοξενούντες Οργανισμοί των Υ.ΓΕΜΗ, οι οποίες «δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τα Επιμελητήρια». (Άρθρο 3, παρ. 2γ.) Στα άρθρα αυτά αναπτύσσεται ένα δυσδιάκριτο Οργανόγραμμα με ασαφή προσδιορισμό των Υπαλλήλων χρηστών ΓΕΜΗ, καθώς και ενός Προϊσταμένου ο οποίος δεν θα λογοδοτεί ούτε στον Διευθυντή ούτε στην Διοίκηση του Επιμελητηρίου. (Άρθρο 3.2,γ, και 3-7)

 • 10 Μαΐου 2019, 10:42 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  2γ. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Επιμελητηρίων.
  Οι περιπτώσεις που οι υπόχρεοι ανάρτησης στο ΓΕΜΗ, καίτοι διαθέτουν την ηλεκτρονική πρόσβαση και δυνατότητα να τις υλοποιούν οι ίδιοι, επιλέγουν να το πράττουν απο τα Επιμελητήρια αξιοποιώντας το προσωπικό τους (π.χ. η ανάρτηση Τροποποίησης Καταστατικού ΟΕ ή ΕΕ, η ανάρτηση Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης φυσικού προσώπου κλπ) αυτές οι ενέργειες ΠΡΕΠΕΙ να θεωρούνται Αναταποδοτικές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων και να μην εντάσσονται στο παρόν άρθρο.
  Και πρέπει να εντάσονται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των επιμελητηρίων ομοίως όπως αυτές αντιμετωπίζονται απο τους Ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και χρεώνονται αναλόγως για την υλοποίησή τους.

 • 10 Μαΐου 2019, 09:43 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Επί του άρθρου 3 παρ.2 εδάφιο γ: θα πρέπει να προστεθεί «ότι οι αρμοδιότητες της Υ.ΓΕΜΗ θα πρέπει να ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου, επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016.,
  Επί του άρθρου 3 παρ.5: Σε κάθε Υ.ΓΕΜΗ να υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών σε δικηγόρο όπου κριθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος απαραίτητη η συνδρομή τους χωρίς να απαιτείται η αποκλειστική απασχόληση.
  Επί του άρθρου 3 παρ.7: στην Επιλογή Προϊσταμένων των Υ.ΓΕΜΗ θα πρέπει να προστεθεί «ο Προϊστάμενος της Υ.ΓΕΜΗ είναι υπάλληλος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων αντίστοιχα, και επιλέγονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4369/2016.»
  Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει Προϊστάμενος γνώστης του αντικειμένου και η επιλογή του θα είναι αξιοκρατική βάσει των διατάξεων του Ν.4369/2016.

 • 10 Μαΐου 2019, 09:55 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  2γ. Δεν νοείται αυτοτέλεια στα πλαίσια λειτουργίας ενιαίου φορέα όπως το Επιμελητήριο. Λαμβάνοντας δε υπόψη την ελάχιστη στελέχωση της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των φορέων, που όμως επιτελούν ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το ΓΕΜη και την ΥΜΣ, η αυτοτέλεια θα δημιουργήσει διακριτά πλαίσια λειτουργίας που θα ζημιώσουν και το έργο των φορέων όσο και του ΓΕΜΗ-ΥΜΣ.
  Η λειτουργία άτυπων «Ανεξάρτητων Αρχών» μέσα στα πλαίσια των Επιμελητηρίων κρίνεται ανεδαφική.

  5. Σε Επιμελητήρια με μικρό, συγκριτικά, όγκο εργασιών ΓΕΜΗ, δεν έχει νόημα η πρόσληψη δικηγόρου αποκλειστικής απασχόλησης καθώς θα επιβαύνει την λειτουργία της με περιττά έξοδα. Πρέπει αν δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με ετήσια (ή και καθόλη την διάρκεια της θητείας της Διοίκησης) σύμβαση έργου, με νομικούς του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, που θα έχουν ενδεχομένως κάποια πιστοποίηση για την ενασχόληση με το ΓΕΜΗ, και απο την λίστα στην οποία θα εγγραφούν, θα επιλέγονται κάθε φορά απο τον εκάστοτε φορέα. Το δε έργο της απλής επικούρησης της Υ.ΓΕΜΗ στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, ΔΕΝ είναι επαρκές και δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική υποστήριξη στις ΥΓΕΜΗ, άλλωστε η φνωμοδότησήτ ου δεν αθ επιφέρει ποινές στον ίδιο αλλά στις ΥΓΕΜΗ. Η ενάσχοληση του Νομικού θα πρέπει να αφορά και στον έλεγχο σύνταξης των Αποφάσεων (που θα του προωθούνται) προς δημοσίευση και να υπάρχει σαφής ευθύνη του επί της γνωομοδότησής του. Ειδάλλως ο νομικός θ αγνωμοδοτεί και ακολούθως οι ΥΓΕΜΗ θα απευθύνονται εκ νέου στην ΓΓΕ για να επιβεβαιώνουν την ορθότητα της γνωμοδότησης.
  Επίσης να υπάρξει ειδική αναφορά οτι ο νομικός δεν μπορεί αν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου στον φορέα που θα συνεργασθεί.

  6. Ομοίως με το ανωτέρω, Σσ Επιμελητήρια με μικρό, συγκριτικά, όγκο εργασιών ΓΕΜΗ, δεν έχει νόημα η ύπαρξη τμήματος με εκλάχιαστη στελέχωση τα 3 άτομα. Να τεθεί το όριο στα 2 άτομα.

  7. Γιατί στα Τμήματα ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων να προϊστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ? και να εξαιρούνται υπάλληλοι ΔΕ που ασκούν επι σειρά ετών καθήκοντα στα Επιμελητήρια με ιδιαίτερη επιτυχία, διαθέτουν ικανότητα, εμπειρία και υπερκαλύπτουν με την παρουσία τους τα ουσιαστικά προσόντα των θέσεων που εργάζονται?
  Αν οι απόφοιτοι ΠΕ ή ΤΕ έπρεπε να προέρχοντασι απο συγκεκριμένους κλάδους φοίτησης που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο που θα κληθούν να ασχοληθούν, τότε θα ήταν κατανοητή η συγκεκριμένη διάταξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η στέρηση δυνατότητας των υπαλλήλων ΔΕ να καταλάβουν θέση Προϊσταμένου είναι άδικη!

 • 10 Μαΐου 2019, 08:19 | Δημητριος

  Σε όλους τους νόμους του κράτους γίνονται τροποποιήσεις έτσι θα έπρεπε αυτές να γίνουν στον 3419/05 του ΓΕΜH και όχι καινούριος νόμος.

  Δυστυχώς ο νόμος αυτός, αλλάζει μονο και μόνο για το άρθρο 3, στο οποίο δεν συμμετείχε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή κανένας εκπρόσωπος απο τα Επιμελητήρια είτε υπάλληλος είτε απο την διοίκηση

  Η παρατήρησή μου είναι να αποσυρθεί το άρθρο 3.

 • Σε συμφωνία με την ΓΣ στις 08/05/2019 της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, τα δύο πρώτα εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  1. Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, υπάγεται δε ιεραρχικά στην Διεύθυνση αυτής και εποπτεύεται από τον Πρόεδρο, επικουρούμενο από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της, που ενημερώνουν την Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε..
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, συγκροτείται σε Τμήμα με τρεις Υπηρεσίες, οι οποίες είναι:
  i) Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιι) Υπηρεσία Υποστήριξης χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ
  ιιι) Υπηρεσία Στατιστικής Παρακολούθησης Εσόδων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ.
  Και επαναδιατύπωση των ακόλουθων
  Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για :
  …..
  η) τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη-ΥΜΣ

  …..
  ι) την υποστήριξη των χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ

  ια) την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας.
  ιβ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Διεύθυνση Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. για την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και για την υποβολή προτάσεων για λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων.
  Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  …..
  άρθρο 1 παρ 2β) Ως ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών του ν.3182/2003 και ν.959/1979 να οριστούν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της Έδρας τους και είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων. στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα και να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού και της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, όπως προβλέπονται στο ΠΔ 13/2018 (Α’ 26).
  …..
  Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 εδάφιο γ, να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  γ. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.
  Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, οργανωμένη σε Τμήμα, υπαγόμενο στην αρμόδια Διεύθυνση και εποπτευόμενη από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου επικουρούμενη από το αρμόδιο για το ΓΕΜΗ μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
  Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, που αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο,
  επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017.

  Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, ως και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.


  Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής :
  Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, η ΚΕΕΕ, μετά από αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αυτού. Προς τον σκοπό αυτό η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση, εδρεύουν στην ΚΕΕΕ και εκτελούν τα παραπάνω καθήκοντα έλεγχου μετά από αίτημα που διαβιβάζεται από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, με ηλεκτρονικό τρόπο.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  6. Κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. συγκροτείται με κριτήριο τον αριθμό των υπόχρεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σε επίπεδο Τμήματος, με τη επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 8..

  ιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 8 θα συνιστούν Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται τουλάχιστον από:

  (ιιι) Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που συνιστούν Τμήμα, αποτελούνται τουλάχιστον από:
  1. Υπηρεσία Ανωνύμων Εταιρειών
  2. Υπηρεσία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
  3. Υπηρεσία Προσωπικών Εταιρειών
  4. Υπηρεσία λοιπών υπόχρεων καταχώρισης

  Στο άρθρο 3, παράγραφος 7 τα τρία τελευταία εδάφια να αναδιατυπωθούν ως εξής :
  7. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός προσωπικού σε επίπεδο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Τμήματος είναι 2 άτομα πλήρους απασχόλησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος Τμήματος. Στον ανωτέρω αριθμό δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός συνεργάτης της παρ. 5.
  Στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.
  Ο Προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων είναι υπάλληλος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων αντίστοιχα, χρήστης των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
  Οι προϊστάμενοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται μεταξύ των εμπείρων υπαλλήλων των της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 ως ισχύουν και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν 4497/2017 και μέχρι την επιλογή των με τις διατάξεις αυτές, η επιλογή γίνεται με πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ ή του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση, οι οποίοι με Πράξη τους ορίζουν και τα στελέχη/ χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜ.Σ., που θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

  Στο άρθρο 3 παράγραφος 8 να αναδιατυπωθεί ως εξής :
  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ και του οικείου Επιμελητηρίου κατά περίπτωση ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όπως επίσης και η κατ’ εξαίρεση οργάνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Διεύθυνσης.

 • 10 Μαΐου 2019, 07:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ

  Η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.ΓΕ.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.ΓΕ.ΜΗ. είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου,είναι στην σωστή κατεύθυνση και πρέπει να παραμείνει έτσι.

 • 10 Μαΐου 2019, 01:30 | ΝΤΑΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αφού στο σχέδιο νόμου φαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Εμπορίου δεν θα ελέγχουν τις ανώνυμες εταιρείες γιατί το προσωπικό αυτό δεν μεταφέρεται στα Επιμελητήρια που και ικανό είναι και σε πολλές περιπτώσεις έχει πολύ υψηλό επίπεδο και θα βοηθήσει την όλη διαδικασία. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γνώστες της νομοθεσίας και πολύ καλύτεροι πολλών υπαλλήλων που υπηρετούν στα Επιμελητήρια.

 • 10 Μαΐου 2019, 00:21 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Δεν είναι κατανοητό το «κλείδωμα» μίας εταιρείας σε ένα Επιμελητήριο. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επιλέγει ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα την Υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιθυμεί έτσι ώστε να μην πιέζεται από μία μόνο Υπηρεσία. Η παρ.4 για ελεύθερη επιλογή ΥΓΕΜΗ εντός Περιφέρειας είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά καλύτερα να γίνει καθολική. Στην πραγματικότητα θα δημιουργηθεί υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των Υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα για την επιχείρηση πάντοτε αυτό είναι το ζητούμενο καλύτερος ανταγωνισμός καλύτερη υπηρεσία.

 • 9 Μαΐου 2019, 23:36 | Άννα Χαμοδρακα

  Εφόσον έχει γίνει η στρατηγική επιλογή της δημιουργίας μιας δεξαμενής πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ & ΥΜΣ, θα πρέπει αυτοί υποχρεωτικά να αποτελούν τον κορμό των ΥΓΕΜΗ. Και μάλιστα η ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη ΓΕΜΗ πρέπει να ισχύει υποχρεωτικά για τους προϊσταμένους των τμημάτων που αποτελούν τις ΥΓΕΜΗ (αν και όχι απαραίτητα για τους γενικούς διευθυντές ή τους διευθυντές αυτών). Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να είναι ίδιες και για τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και για τις Ειδικές ΥΓΕΜΗ. Από την άλλη δεν καταλαβαίνω γιατί ο προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ πρέπει υποχρεωτικά να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και δεν μπορεί να είναι ΙΔΑΧ, ιδίως αν είναι ένας ΙΔΑΧ πιστοποιημένος και έμπειρος.

 • 9 Μαΐου 2019, 23:41 | Αναστάσιος Νικολάου

  Δεν είναι εύκολα κατανοητή η έννοια της «αυτοτέλειας» μιας Υπηρεσίας που εντάσσεται σε ένα οργανωμένο ΝΠΔΔ. Αν για κάποιο λόγο είναι επιθυμητός ο διαχωρισμός των ΥΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια, ας δινόταν η αρμοδιότητα αλλού με μετατάξεις των έμπειρων και πιστοποιημένων υπαλλήλων. Αν όμως το ΓΕΜΗ είναι μια υπηρεσία που το κράτος θέλει να προσφέρεται από τα Επιμελητήρια, τότε οι ΥΓΕΜΗ πρέπει να είναι ομαλά ενταγμένες στους οργανισμούς των Επιμελητηρίων. Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

 • 9 Μαΐου 2019, 21:32 | Μ.Δασκαλίδου

  Παρ. 2 γ: Η Υ.ΓΕΜΗ πρέπει να συνεχίσει να είναι οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, γιατί ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, το Επιμελητήριο θα απασχολήσει τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

  Παρ.4 πρώτο εδάφιο: Η αρμοδιότητα της Υ.ΓΕΜΗ πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο από την έδρα αλλά και από το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως αναφέρονται στην YA Κ1-2534/14.12.2006 – Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων

  Παρ.4 δεύτερο εδάφιο: Όταν επέλθει μεταβολή σε στοιχείο της επιχείρησης που έχει ως συνέπεια την μεταβολή της αρμοδιότητας της Υ.ΓΕΜΗ, πρώτα να διεκπεραιώνονται οι προγενέστερες αιτήσεις και στη συνέχεια να γίνεται η μεταβολή, για να υπάρχει και η χρονική ακολουθία των πράξεων, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.2β.

 • 9 Μαΐου 2019, 15:51 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΕΑ

  Στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι: «Οι προϊστάμενοι των μονάδων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016», παρακαλώ όπως διευκρινιστούν επακριβώς τα άρθρα του ανωτέρω νόμου καθώς εμπεριέχει διατάξεις α) για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και β) για το Σύστημα Προαγωγών στο Δημόσιο.
  Ευχαριστώ.

 • 9 Μαΐου 2019, 13:37 | Σαμαράς Ευάγγελος

  Συμφωνούμε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου. Σε περίπτωση που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου. Διότι Αυτό εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους.

 • 9 Μαΐου 2019, 13:17 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Υ ΓΕΜΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4369/2016 ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Υ. ΓΕΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΑΡΙΘΜΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΜΗ
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΝΑ ΜΠΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΜΗ, ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ

 • 9 Μαΐου 2019, 12:27 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Υ ΓΕΜΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4369/2016 ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Υ. ΓΕΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΑΡΙΘΜΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ . ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΜΗ

 • 9 Μαΐου 2019, 12:10 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

  Με το προτεινόμενο άρθρο 3.1 συνίσταται στην ΚΕΕΕ, αυτοτελής και διακριτή Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, με αρμοδιότητες, που θα ασκούνται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους αυτής της Υπηρεσίας.
  Παρομοίως και με τον ίδιο τρόπο (άρθρο 3.2.γ) δημιουργούνται αυτοτελείς και διακριτές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4γ & δ, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, ο οποίος αναλαμβάνει την παρακολούθηση της λειτουργίας και την οργάνωση τους ενώ θα ενεργεί με κανονιστικές και με τεχνικές παρεμβάσεις.
  Από τον συνδυασμό αυτών των διατάξεων προκύπτει, ότι δημιουργείται ένα δίκτυο ανεξάρτητων και αυτοτελών Υπηρεσιών ΓΕΜΗ εντός των Επιμελητηρίων, το οποίο θα είναι εκτός της φυσικής ιεραρχίας και δεν θα έχει καμιά απολύτως σχέση με την λειτουργία των Επιμελητηρίων. Με αυτό τον τρόπο η λειτουργία του ΓΕΜΗ αποξενώνεται εντελώς από τον επιμελητηριακό θεσμό, ο οποίος αποτελεί τον ιστορικό φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του.
  Επιπλέον, οι διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με την εμμονή για την πιστοποίηση των χρηστών ΓΕΜΗ, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των Επιμελητηρίων, καθώς θα δημιουργηθούν δυο υπηρεσίες, με υπάλληλους δυο κατηγοριών.
  Πιστεύουμε, ότι οι διατάξεις αυτές είναι απαραίτητο να αποσυρθούν, ώστε οι ΥΓΕΜΗ να παραμείνουν εντός του πλαισίου λειτουργίας των Επιμελητήριων, ως αναπόσπαστο και οργανικά ενταγμένο τμήμα τους καθώς και να συνεχίσουν να υπάγονται στην θεσμοθετημένη ιεραρχία αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανισθούν διαλυτικά φαινόμενα στην λειτουργία των υπηρεσιών ΓΕΜΗ και των Επιμελητηρίων με ανάλογο αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιχειρηματίες και εν γένει στους πολίτες της χώρας.

 • 9 Μαΐου 2019, 12:27 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Στην παρ. γ να αντικατασταθούν οι λέξεις αυτοτελής Υ.Γ.Ε.ΜΗ. από τη φράση «Υ.Γ.Ε.ΜΗ που αποτελεί οργανική μονάδα του επιμελητηρίου και στελεχώνεται από μόνιμους ή Αορίστους χρόνου υπαλλήλους του Επιμελητηρίου»,…
  Στην παρ. 5. η τελευταία πρόταση να διαμορφωθεί ως εξής: Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ και εισηγείται για την καταχώριση ή μη κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
  Στην παρ. 7 η λέξη άτομα να αντικατασταθεί με την φράση «Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά στους φορείς ( π.χ. ΚΕΕΕ, Υπουργείο, Επιμελητήριο)που τηρούν το Γ.Ε.ΜΗ.

 • 9 Μαΐου 2019, 11:55 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)

  – Προβλέπεται (παρ. 4) ότι στην περίπτωση κατά την οποία στην έδρα της επιχείρησης ευρίσκονται περισσότερα του ενός Επιμελητήρια, η επιλογή της ΥΓΕΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου. Κατά την άποψή μας ορθότερον είναι – αντί του κριτηρίου της επιλογής – να ληφθούν υπόψιν τα κριτήρια α) της νομικής μορφής εκάστου νομικού προσώπου (κεφαλαιουχική, προσωπική κλπ) και β) του αντικειμένου δραστηριότητας (ΚΑΔ δραστηριότητας), ώστε με αυτόν τον τρόπο να καθορίζεται άμεσα και η καθύλην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ.
  – Ιδρύονται (παρ. 4) ειδικές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στις εταιρείες του Ν. 3182/03 και 959/79. Η παρουσία της πειραϊκής ναυτιλιακής κοινότητας αλλά και των επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία επιχειρήσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο «Τμήμα Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων και Ναυπηγοεπισκευής» που δημιούργησε το Ε.Β.Ε.Π. με την έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ήδη λειτουργεί με επιτυχία από το 2017, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, σπουδαίο λόγο ώστε να ορισθεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Ε.Β.Ε.Π. ως αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των πράξεων – δηλώσεων και αιτήσεων των ως άνω επιχειρήσεων.

 • 9 Μαΐου 2019, 11:17 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)

  Προβλέπεται(παρ. 2 εδ. γ’) πλήρης διάκριση και αυτοτέλεια των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ από τις λοιπές Επιμελητηριακές Υπηρεσίες, διάταξη η οποία χρήζει αντικατάστασης από το νομοθέτη καθ’ όσον πρόκειται για αναπόσπαστες μονάδες της επιμελητηριακής δομής και οργάνωσης, άρτια στελεχωμένες από το υπαλληλικό δυναμικό των Επιμελητηρίων και όχι φυσικά για ανεξάρτητες δομές που στεγάζονται απλώς σε «φιλόξενα» επιμελητηριακά κτίρια.

 • 9 Μαΐου 2019, 09:15 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

  Η ρύθμιση της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.ΓΕ.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση, δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.ΓΕ.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να παραμείνει ως έχει.
  Η πρόβλεψη αυτή έρχεται να ενισχύσει και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.4497/2017, σύμφωνα με τις οποίες η χωρική δραστηριότητα κάθε επιμελητηρίου αντιστοιχεί τουλάχιστον σε μια Περιφερειακή Ενότητα και δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη μιας Περιφέρειας (π.χ. της Αττικής). Για τον ίδιο λόγο άλλωστε δίνεται και η δυνατότητα στα Διοικητικά Συμβούλια των Επιμελητηρίων να ιδρύουν παραρτήματα εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου λειτουργούν.

 • 8 Μαΐου 2019, 20:48 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ

  Δεν είναι εύκολα κατανοητό και απορώ σε τι απσσκοπεί η ρύθμιση που λέει ότι η υπηρεσία ΓΕΜΗ παρέχεται αποκλειστικά από τον προϊστάμενό της και από τους υπαλλήλους της, ενώ η υπηρεσία αυτή είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις λοιπές επιμελητηριακές υπηρεσίες.Είναι φυσικό η υπηρεσία ΓΕΜΗ να παρέχεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής και από τους υπαλλήλους της. Γιατί αναφέρεται στο νόμο η φυσιολογική για κάθε υπηρεσία λεπτομέρεια αυτή. Όποιοι υπάλληλοι του κάθε επιμελητηρίου ορισθούν από την διοίκησή τους να διεκπεραιώνουν το ΓΕΜΗ, αυτοί θα προσφέρουν την υπηρεσία και θα είναι και υπεύθυνοι. Τα προσόντα τους τα λέει ο νόμος κάθε φορά ώστε δεν είναι απαραίτητο να γίνεται τέτοια αναφορά στο σχέδιο του νόμου αυτού, εκτός αν επιδιώκεται κάτι άλλο που δεν προκύπτει από το εν λόγω κείμενο. Η υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιμελητηριακή υπηρεσία διότι η ίδια η υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αμιγώς επιμελητηριακή υπηρεσία και ως τοιαύτη προσφέρεται από τους επιμελητηριακούς υπαλλήλους. Η διατύπωση του άρθρου αυτού στο σημείο αυτό είναι ατυχής και θα πρέπει να γραφεί ότι η υπηρεσία ΓΕΜΗ προσφέρεται όπως και οι λοιπές επιμελητηριακές υπηρεσίες από το προσωπικό του κάθε επιμελητηρίου. Αυτό είναι και το ορθό και δίκαιο, από ρεαλιστικής σκοπιάς, κατά την γνώμη μου.

 • 8 Μαΐου 2019, 19:03 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ

  Χωρίς να είμαι νομικός αλλά έχοντας μεγάλη νομική εν τοις πράγμασιν εμπειρία από την μέχρι τούδε πλούσια επαγγελμαμική μου ζωή θα ήθελα να εκφράσω την απορία μου για τον συντάκτη του άρθρου αυτού. Τι θα πει «αυτοτελής υπηρεσία διακριτή από τις λοιπές υπηρεσίες» ; Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με οργανισμό λειτουργίας, με υπηρεσίες συνδεόμενες με ιεραρχική εξάρτηση, με δημοκρατικά εκλεγόμενες διοικήσεις με δύο συλλογικά όργανα, το διοικητικό συμβούλιο και την διοικητική επιτροπή και με δημοσιοϋπαλληλικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ο συντάκτης του άρθρου αυτού δημιουργεί ένα κράτος εν κράτει περιφρονώντας την ιεραρχική δομή των υπηρεσιών των επιμελητηρίιων και αγνοώντας τα συλλογικά όργανα διοίκησής τους. Θέλει δηλαδή ο συντάκτης του άρθρου αυτού να προσφέρουν υπηρεσίες οι υπάλληλοι του επιμελητηρίου αλλά να τους διατάζει ο Υπουργός και όχι οι φυσικοί προϊστάμενοί τους. Πρόκειται σαφώς για μια κακή αντίληψη που προσβάλλει τα επιμελητήρια σαν ιστορικό θεσμό αλλά και δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ. Κατά ποιαν πρακτική λογική θα εργάζονται οι υπάλληλοι στο ΓΕΜΗ έχοντας φυσικούς επιμελητηριακούς προϊιστάμενους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτε παρά μόνο ο Υπουργός. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ την ρύθμιση συτή. Το ΓΕΜΗ πρέπει να αποτελεί σαφή και ολοκληρωμένη επιμελητηριακή υπηρεσία όχι μόνο λόγω της φύσης της αλλά και διότι παρέχεται από επιμελητηριακούς υπαλλήλους.

 • Σχετ. Παρ. 5 του άρθρου 3.
  Η τροποποίηση με την οποία η ΚΕΕΕ αποκτά την αρμοδιότητα πρόσληψης δικηγόρων για λογαριασμό των Επιμελητηρίων, οι οποίοι μάλιστα θα εγκαθίστανται στην έδρα της συγκρούεται ευθέως με την διοικητική αυτοτέλεια εκάστου επιμελητηρίου. Προτείνεται, αντ’ αυτής, η ακόλουθη :

  «Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω το έργο του ανωτέρω επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να διεκπεραιώνεται από δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, που προσλαμβάνει το κάθε Επιμελητήριο με ετήσιες συμβάσεις έμμισθης εντολής, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα αυτού. Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου να προβεί στη προηγούμενη διαδικασία, η ΚΕΕΕ, μετά από προηγούμενο αίτημα, δύναται να αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αυτής».

 • To E.E.A. εκφράζει την έντονο προβληματισμό και την αντίθεσή του στην τροποποίηση της ΚΕΕ για τις διατάξεις του άρθρου 3, με την οποία η υποστήριξη και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, ο οποίος επιλέγει και τοποθετεί τον Προϊστάμενο και το προσωπικό της μονάδας, ομοίως, η αναλογικά αντίστοιχη εξουσία των Προέδρων των Επιμελητηρίων, και τέλος, η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση αρμοδιοτήτων ΓΕ.ΜΗ. από τον Προϊστάμενο, πρέπει να προβληματίσουν έντονα, ώστε να συνεκτιμηθούν :
  (α) αν η υπαγωγή αποκλειστικά στον Πρόεδρο (ΚΕΕΕ ή Επιμελητηρίου) είναι επιθυμητή ή σκόπιμη. Τούτο, διότι, αφενός, δεν φαίνεται να αιτιολογείται η απόσπαση σχετικής αποφασιστικής αρμοδιότητας από την Δ.Ε. (της ΚΕΕΕ-Επιμελητηρίων), αφετέρου, η άσκηση αυτής, (με ποιο τρόπο και σε ποια έκταση), υπό μόνου του Προέδρου, πρέπει να διερευνηθεί αν συνεπάγεται, και σε ποιόν βαθμό, δημιουργία, ενδεχομένως, ευθυνών, και δυνατότητα έγερσης αξιώσεων τρίτων.
  (β) αν είναι νομικά ασφαλές και αυτονόητο, στο κανονιστικό περιβάλλον λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ, οποιοδήποτε μονομελές όργανο διοίκησης, (Προϊστάμενος), να έχει τη δυνατότητα μονομερούς δράσης, αυτονομημένης από την υπηρεσιακή λειτουργία του υπόλοιπου Επιμελητηρίου, ώστε να ασκεί, «αποκλειστικά», τις σχετικές αρμοδιότητες. Εκτός, όμως, από προφανή προβλήματα κεντρικής άσκησης του υπηρεσιακού ελέγχου, από τους ασκούντες τη διεύθυνση της υπηρεσιακής δομής κάθε επιμελητηρίου, αντίστοιχα ζητήματα θα ανακύψουν και στη δυνατότητα ελέγχου από πλευράς διοίκησης αυτού, (Δ.Ε.), αλλά, και στην εκ του νόμου ανάληψη, ενδεχομένως, ευθυνών, είτε του συλλογικού οργάνου διοίκησης, είτε του νομικού προσώπου, από την αποκλειστική εκ μέρους του Προϊσταμένου άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

 • Η ρύθμιση της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.ΓΕ.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση, δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.ΓΕ.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου, είναι ανεπίδεκτη εφαρμογής. Τούτο διότι είναι άτοπο να γίνεται απόπειρα ρύθμισης της τοπικής αρμοδιότητας, όταν ελλείπει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της προηγούμενης υλικής, οπότε και επιβάλλεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τη κατανομή των μελών με κριτήριο τον κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας, όπως το άρθρου 67 του ν.4497/2017, ρητά ορίζει.

 • 8 Μαΐου 2019, 14:30 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

  Αναφορικά με την παρ. 4, του άρθρου 3, πιστεύω οτι πρέπει να παραμείνει ως έχει, δεδομένου οτι κάθε υπόχρεος πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα επιλογής της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ που του παρέχει τις καλύτερες, κατά την κρίση του, υπηρεσίες.

 • Άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο γ΄ Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων:
  Προτείνουμε τα εξής:

  Τα Επιμελητήρια έχουν οργανογράμματα υπηρεσιών, εντός των οποίων ενέταξαν οργανικά και τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες και δράσεις τους. Οι υπάλληλοι των επιμελητηρίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ανήκουν σε μια υπηρεσία, αυτή του επιμελητηρίου, και ακολουθούν αφενός τους κανόνες λειτουργίας που επιβάλει κάθε Επιμελητήριο με το οργανόγραμμα και τις δράσεις του και αφετέρου τους κανόνες αμοιβών, αξιολόγησης και λειτουργίας, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.
  Συνεπώς οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι άρρηκτα και αδιάσπαστα συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες των τμημάτων των επιμελητηρίων. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου, οδηγεί σε διάσπαση της ενιαίας υπαλληλικής δομής σε κάθε επιμελητήριο και δημιουργεί υπαλλήλους δυο ταχυτήτων εντός της ίδιας υπηρεσίας.

  Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι και πρέπει να συνεχίσουν να είναι Οργανικές Μονάδες που υπάγονται ως αρμοδιότητα και λειτουργία στα Επιμελητήρια.
  Οι προϊσταμένων των μονάδων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι (δηλαδή και οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως ισχύει σε όλο το Δημόσιο) που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και τοποθετούνται από την Διοίκηση των Επιμελητηρίων.

  Επί της παρ. 4 του ίδιου άρθρου:

  Η προτεινόμενη αλλαγή, στον μηχανισμό λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., ενέχει τον κίνδυνο της άναρχης και άνισης κατανομής των επιχειρήσεων που θα συστήνονται στην Περιφέρεια Αττικής. Η ελεύθερη επιλογή της Υ.Γ.Ε.ΜΗ και η άνευ κριτηρίων εκ του νόμου εγγραφή αυτών στις Υ.ΓΕ.ΜΗ, θα επιφέρει σίγουρα, προβλήματα ισχυροποίησης κάποιων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίων και αντίστοιχα, αποδυνάμωση και υποβάθμιση κάποιων άλλων, χωρίς αυτό τελικά να εξυπηρετεί τον αρχικό σκοπό της επιλογής, αλλά ούτε και την σταθερή και μέχρι σήμερα καταγεγραμμένη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος διατηρεί τα Επιμελητήρια ως αυτοτελείς οντότητες, μη εξαρτώμενες και χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι βέβαιο, ότι κάτι τέτοιο, μπορεί να οδηγήσει από τη μια, σε δημιουργία μιας «υδροκέφαλης» υπηρεσίας, με αμφισβητήσιμη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, από την άλλη δε, στην σταδιακή εξόντωση της άλλης, όμορης και με τον ίδιο θεσμικό ρόλο, Υπηρεσίας.
  Όπως γνωρίζουμε, στο προ Γ.Ε.ΜΗ. νομικό καθεστώς, η κτήση της νομικής προσωπικότητας, γινόταν με την δημοσίευση των συνιστώμενων εμπορικών εταιρειών, (δηλαδή των νομικών προσώπων που κατά το εμπορικό δίκαιο έχουν την εμπορική ιδιότητα), στα Βιβλία του Πρωτοδικείου.
  Δεδομένης της νομοθετικής αλλαγής και την αντικατάσταση των Βιβλίων του Πρωτοδικείου, από ένα ενιαίο εθνικό Μητρώο επιχειρήσεων, όπως είναι το Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο όμως λειτουργούν και διαχειρίζονται μαζί με το εποπτεύον Υπουργείο, οι 59 Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, αντιλαμβανόμαστε, ότι ειδικά για τα Επιμελητήρια της Αθήνας – όπως βεβαίως και του Πειραιά – επιβάλλεται στο νομοθέτη, να θέσει τις προϋποθέσεις και τα αντικειμενικά και μόνο κριτήρια, για την εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων (νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων) στις καθ΄ ύλη αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να διασφαλίσει την επιβίωση όλων των Επιμελητηρίων.

  Προτείνουμε να αναδιαμορφωθεί ως εξής:
  «Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου. Για τις περιπτώσεις που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ, προκαθορίζεται από Υπουργική Απόφαση, η οποία θα εκδοθεί εντός διμήνου, από την δημοσίευση του παρόντος όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67, του Ν. 4497/2017 με βάση:
  α) τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), της ΑΑΔΕ, όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, που ορίζεται με την ΠΟΛ 1100330/1954/ΔΜ/06-10-2008 (ΦΕΚ Β’2149)
  β) το μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014 και
  γ) τη χωρική αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου, στην οποία έχει την έδρα ή εγκατάστασή της, η κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με την Διοικητική διαίρεση της χώρας. (σημ: προκειμένου για την Αττική, όσον αφορά
  τα τρία αμιγή Επιμελητήρια της Αθήνας, να υπάγονται επιχειρήσεις με έδρα σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες πλην Πειραιά και νήσων)».

 • 7 Μαΐου 2019, 20:20 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα προσπάθεια υποβάθμισης του Επιμελητηριακού θεσμού. Επιχειρείται ξεκάθαρα ο διαχωρισμός του ΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια οδηγούμαστε σε πλήρη αυτονόμηση και αυτοτέλεια του ΓΕΜΗ και πλέον η λειτουργία του αποξενώνεται από τον Επιμελητηριακό θεσμό.
  Η δημιουργία αυτοτελών και διακριτών από τις λοιπές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου ΥΓΕΜΗ που οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται αποκλειστικά από τον προιστάμενο και τους υπαλλήλους της μας οδηγούν στην δημιουργία ενός δυκτίου υπηρεσιών που θα φιλοξενούνται εντός των υπαρχουσών δομών, θα είναι εκτός φυσικής ιεραρχίας και δεν θα ε΄χουν σχέση με την λοιπή λειτουργία των Επιμελητηρίων
  Τέτοιες προτάσεις δημιουργούν υπηρεσίες και υπαλλήλους δύο κατηγοριών στον ίδιο φορέα και υποσκάπτουν την λειτουργία και της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων που θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.

 • 7 Μαΐου 2019, 20:27 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα προσπάθεια υποβάθμισης του Επιμελητηριακού θεσμού. Επιχειρείται ξεκάθαρα ο διαχωρισμός του ΓΕΜΗ από τα Επιμελητήρια, οδηγούμαστε σε πλήρη αυτονόμηση και αυτοτέλεια του ΓΕΜΗ και η λειτουργία του αποξενώνεται από το Επιμελητηριακό θεσμό.
  Η πρόθεση δημιουργίας αυτοτελούς Υπηρεσίας ΓΕΜΗ διακριτής από τις λοιπές υπηρεσιακές δομές και με αρμοδιότητες που θα ασκούνται από τον προιστάμενο και τους υπαλλήλους της καθώς επίσης και η προσπάθεια διαχωρισμού του στελεχιακού δυναμικού των Επιμελητηρίων σε πιστοποιημένους και μη χρήστες θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των Επιμελητηρίων .
  Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε η ΥΓΕΜΗ να παραμείνει στα πλαίσια λειτουργίας των Επιμελητηρίων ως Τμήμα του οργανισμού κάθε Επιμελητηρίου.

 • 7 Μαΐου 2019, 16:41 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

  Είμαι αντίθετη στις διατάξεις του άρθρου 3γ σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται αυτοτελής και ανεξάρτητη ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια (άρθρο 3 παρ. 2γ). Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία θα αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, θα πρέπει ν΄απασχολεί υπαλλήλους που θα εντάσσονται στα οργανογράμματα υπηρεσιών του κάθε Επιμελητηρίου. Άλλωστε μέχρι στιγμής δεν παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη να αλλάξει το ανωτέρω καθεστώς. Χωρίς αμφιβολία υπάλληλοι δύο ταχυτήτων που οι μεν υπάγονται στον Υπουργό και οι δε στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου θα δημιουργήσει τριγμούς και θα διασπάσει την ενιαία εργασιακή δομή. Θα πρέπει επίσης στην ΥΓΕΜΗ να συμπεριληφθούν υπάλληλοι που είναι πιστοποιημένοι χρήστες ΓΕΜΗ και δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής πιστοποιητικών και ανακοινώσεων ΓΕΜΗ.

 • Το Επιμελητήριο Ευβοίας εκφράζει την αντίθεσή του στις διατάξεις του άρθρου 3γ σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται αυτοτελής και ανεξάρτητη ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια (άρθρο 3 παρ. 2γ). Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία θα αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, θα πρέπει ν΄απασχολεί υπαλλήλους που θα εντάσσονται στα οργανογράμματα υπηρεσιών του κάθε Επιμελητηρίου. Άλλωστε μέχρι στιγμής δεν παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη να αλλάξει το ανωτέρω καθεστώς. Χωρίς αμφιβολία υπάλληλοι δύο ταχυτήτων που οι μεν υπάγονται στον Υπουργό και οι δε στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου θα δημιουργήσει τριγμούς και θα διασπάσει την ενιαία εργασιακή δομή. Θα πρέπει επίσης στην ΥΓΕΜΗ να συμπεριληφθούν υπάλληλοι που είναι πιστοποιημένοι χρήστες ΓΕΜΗ και δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής πιστοποιητικών και ανακοινώσεων ΓΕΜΗ.

 • Η Ο.Σ.Υ.Ε. εκφράζει την έντονο προβληματισμό και την αντίθεσή της στις διατάξεις του άρθρου 3 όπου επιχειρείται η δημιουργία αυτοτελούς και ανεξάρτητης ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια (άρθρο 3 παρ. 2γ) καθώς και η σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (παρ. 1).

  Τα Επιμελητήρια έχουν οργανογράμματα υπηρεσιών εντός των οποίων ενέταξαν οργανικά και τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες και δράσεις τους. Οι υπάλληλοι των επιμελητηρίων ανήκουν σε μια υπηρεσία, αυτή του επιμελητηρίου, και ακολουθούν αφενός τους κανόνες λειτουργίας που επιβάλει κάθε Επιμελητήριο με το οργανόγραμμα και τις δράσεις του και αφετέρου τους κανόνες αμοιβών, αξιολόγησης και λειτουργίας σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.
  Συνεπώς οι αρμοδιότητες των ΥΓΕΜΗ είναι άρρηκτα και αδιάσπαστα συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες των τμημάτων των επιμελητηρίων.
  Ο σχεδιασμός του Υπουργείου οδηγεί σε διάσπαση της ενιαίας υπαλληλικής δομής σε κάθε επιμελητήριο και δημιουργεί υπαλλήλους δυο ταχυτήτων εντός της ίδιας υπηρεσίας.
  Κατ’επέκταση μας βρίσκουν αντίθετους και τα περιγραφόμενα στις παρ. 7 & 8 του άρθρου 3, που αφορούν την στελέχωση και τον κανονισμό λειτουργίας.

  Η Ο.Σ.Υ.Ε είναι αντίθετη επίσης στην προσπάθεια δημιουργίας ενός κλειστού «μητρώου πιστοποιημένων χρηστών» ΓΕΜΗ & ΥΜΣ, για το οποίο είχε εκφράσει και στο παρελθόν την αντίθεσή της(παρ. 1η).

 • 2 Μαΐου 2019, 09:10 | Επιμελητήριο Ημαθίας

  Στην 7η παράγραφο του 3ου άρθρου, θα πρέπει να αναφερθεί πως ο προϊστάμενος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, μέχρι την επιλογή του με τις διατάξεις αυτές, θα μπορεί να επιλέγεται από τον Προέδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος με πράξη του θα ορίζει και τα στελέχη-πιστοποιημένους χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.

 • 2 Μαΐου 2019, 09:48 | Επιμελητήριο Ημαθίας

  Στην 5η παράγραφο του 3ου άρθρου θα πρέπει να αναφερθεί πως μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω, το έργο του εν λόγω επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να διεκπεραιώνεται από δικηγόρο αντίστοιχης ειδίκευσης, που θα προσλαμβάνεται από το Επιμελητήριο με ετήσια σύμβαση έμμισθης εντολής, θα εδρεύουν σε αυτό.

 • 2 Μαΐου 2019, 09:11 | Επιμελητήριο Ημαθίας

  Θεωρούμε πως το εδάφιο γ της 2ης παραγράφου του 3ου άρθρου, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: Σε κάθε Επιμελητήριο, συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία θα αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, υπαγόμενη απευθείας στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και οι αρμοδιότητες της θα ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο, οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό του Επιμελητηρίου, επιλέγονται και τοποθετούνται σε αυτή με απόφαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ». Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.

 • 23 Απριλίου 2019, 02:28 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΛΙΟΥ

  Στην παρ 7 του αρ 3 προβλέπεται ότι προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από μέρους σας και να διορθωθεί.

 • 23 Απριλίου 2019, 02:14 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΛΙΟΥ

  Στην παράγραφο 7 αναφέρεται ότι προϊστάμενος της ΥΓΕΜΗ είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Γιατί από αυτή τη διαδικασία έχουν εξαιρεθεί η υπάλληλοι με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου?