• Η Ο.Σ.Υ.Ε. εκφράζει την έντονο προβληματισμό και την αντίθεσή της στις διατάξεις του άρθρου 3 όπου επιχειρείται η δημιουργία αυτοτελούς και ανεξάρτητης ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια (άρθρο 3 παρ. 2γ) καθώς και η σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (παρ. 1). Τα Επιμελητήρια έχουν οργανογράμματα υπηρεσιών εντός των οποίων ενέταξαν οργανικά και τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες και δράσεις τους. Οι υπάλληλοι των επιμελητηρίων ανήκουν σε μια υπηρεσία, αυτή του επιμελητηρίου, και ακολουθούν αφενός τους κανόνες λειτουργίας που επιβάλει κάθε Επιμελητήριο με το οργανόγραμμα και τις δράσεις του και αφετέρου τους κανόνες αμοιβών, αξιολόγησης και λειτουργίας σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα. Συνεπώς οι αρμοδιότητες των ΥΓΕΜΗ είναι άρρηκτα και αδιάσπαστα συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες των τμημάτων των επιμελητηρίων. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου οδηγεί σε διάσπαση της ενιαίας υπαλληλικής δομής σε κάθε επιμελητήριο και δημιουργεί υπαλλήλους δυο ταχυτήτων εντός της ίδιας υπηρεσίας. Κατ’επέκταση μας βρίσκουν αντίθετους και τα περιγραφόμενα στις παρ. 7 & 8 του άρθρου 3, που αφορούν την στελέχωση και τον κανονισμό λειτουργίας. Η Ο.Σ.Υ.Ε είναι αντίθετη επίσης στην προσπάθεια δημιουργίας ενός κλειστού «μητρώου πιστοποιημένων χρηστών» ΓΕΜΗ & ΥΜΣ, για το οποίο είχε εκφράσει και στο παρελθόν την αντίθεσή της(παρ. 1η).