• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ' | 7 Μαΐου 2019, 13:27

    Η διάταξη περί δημιουργίας αυτοτελών και διακριτών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην Κ.Ε.Ε.Ε. και στα Επιμελητήρια. Καθώς κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου: Συνιστάται «Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ» διακριτή από τις λοιπές υπηρεσίες της ΚΕΕΕ, με αρμοδιότητες, που ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της διακριτής αυτής υπηρεσίας. Ακολούθως, στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου: γ. Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται αυτοτελής Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων και οι αρμοδιότητες της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι πλήρως ανεξάρτητες τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές. Η ανωτέρω διάταξη χωρίς αμφιβολία δημιουργεί ένα δίκτυο ανεξάρτητων και αυτοτελών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. εντός των Επιμελητηρίων, το οποίο θα διακρίνεται απόλυτα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχουν αυτά και παράλληλα θα λειτουργεί εκτός της φυσικής τους ιεραρχίας. Κατά αυτόν τον τρόπο η λειτουργία των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. ανεξαρτητοποιείται πλήρως από τον επιμελητηριακό θεσμό, πράγμα που ενισχύει η διάταξη περί άμεσης εποπτείας του Γ.Ε.ΜΗ. από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης (άρθρο 4), άλλα και η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. από το Υπουργείο -ως προς το υλικό/hardware αλλά και το άυλο/software- κατά το άρθρο 5.