Άρθρο 05 – Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται σε ηλεκτρονική -ψηφιακή μορφή ως βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διανέμεται μέσω δικτυακού ιστότοπου. Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ).

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από : α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) τη Μερίδα και γ) τον Φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, ως μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων, και σε υποδομές τεχνολογίας και επικοινωνίας.
α. στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρίζονται οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες των υπόχρεων καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών, εφόσον διαφέρουν επαρκώς από τις ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες ή τους διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων που υπάγονται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της ίδιας Περιφέρειας ή της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας . Μέρος του Μητρώου Επωνυμιών αποτελεί και το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση», στο οποίο καταχωρίζονται επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι του άρθρου 20 του παρόντος νόμου μέχρι την οριστική καταχώριση αυτών στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών.
β. στη Μερίδα καταχωρίζονται κατά υπόχρεο και κατά χρονική ακολουθία πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ. στον Φάκελο, η οποίος τηρείται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα κάθε καταχώρισης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα. Η πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της Μερίδας.

3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • 10 Μαΐου 2019, 15:25 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθούν ώς εξής:
  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.
  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:40 | Επιμελητήριο Λέσβου

  Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ

  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής. Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:47 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ

  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:46 | επιμελητηριο ηρακλειου

  Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ

  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:37 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 29 παρ 2 αναδιατύπωση ως εξής : «Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.
  Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής».

  Σχόλιο: Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων είναι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων και τα έσοδα που καταβάλλονται στις ΥΓΕΜΗ αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων και εντάσσονται στον προϋπολογισμό αυτών.

  Άρθρο 29 παρ. 4 : Διαγραφή

  Σχόλιο: Η καθυστέρηση που παρατηρείται είναι με υπαιτιότητα των υπόχρεων και τα δεν νοείται μη είσπραξη δημοσίων εσόδων λόγω «απαλλαγή». Δεν έχει προηγούμενο τέτοια διάταξη.

 • 10 Μαΐου 2019, 14:26 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Άρθρο 5, παρ 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αναδιατύπωση ως εξής : «Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ.»

 • Το ΒΕΠ είναι αντίθετο με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (Hardware & software) του ΓΕΜΗ στην οποία προβλέπεται ότι θα ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
  Το παραπάνω σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ.1 όπου προβλέπεται στη ΚΕΕ να συσταθεί «Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφορικών Συστημάτων Γ.Ε.Μη και ΥΜΣ , διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες της ΚΕΕΕ και με το άρθρο 4 παρ. 1 σχετικά με την εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ στερεί από τα Επιμελητήρια και την ΚΕΕΕ κάθε δικαίωμα πάνω στο έργο που με επιτυχία διαχειρίστηκαν όλα τα έτη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ ως βασικοί πυλώνες στήριξης του.

 • Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ

  Στο άρθρο 5, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθούν ώς εξής:
  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ

  Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ

  Στο άρθρο 5, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθούν ώς εξής:
  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ

  Στο άρθρο 5, παράγραφος 3, να αναδιατυπωθούν ώς εξής:
  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • Το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο επιβεβαίωσε πλέον, χωρίς καμία επιφύλαξη ή πρόσχημα, τις προθέσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου και των Γενικών Γραμματέων των τελευταίων Κυβερνήσεων για την πλήρη αυτονόμηση και αυτοτέλεια του ΓΕΜΗ, το οποίο πλέον απροκάλυπτα καταγράφεται ως ιδιοκτησία και εποπτεία του Υπουργού και του Υπουργείου Ανάπτυξης, τόσο ως προς το υλικό (hardware) όσο και ως προς το λογισμικό (software), καθώς επίσης το Υπουργείο «διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων». (Άρθρο 4, Άρθρο 5)

 • 10 Μαΐου 2019, 11:30 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Στο αρ. 5 παρ 2α γίνεται αναφορά σε καταχώρηση επωνυμίας και τίτλου που διαφέρει επαρκώς με ήδη καταχωρισμένους σε ΥΓΕΜΗ της ίδιας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ενώ στο αρ.20 η προέγγριση περιλαμβάνει και και το σύνολο της Επικράτειας. Ίσως απαιτείται μια αλλαγή στη διατύπωση.

 • 10 Μαΐου 2019, 11:31 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Στην παρ.2α να γίνει αντικατάσταση της φράσης «της ίδιας Περιφέρειας» με «του ίδιου Νομού».

  Επίσης στην παρ. 2 να προστεθεί ότι στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ (www.businessregistry) να δημιουργηθεί το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Ίδρυση» στο οποίο θα καταχωρούνται οι προεγγραφές των ατομικών επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλά και οι Προεγκρίσεις Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων εταιρειών που εγκρίνονται από κάθε Επιμελητήριο για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη δέσμευση τους και να μην φαίνονται ελεύθεροι κατά την αναζήτηση Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων από την ΥΜΣ.

 • Σε συμφωνάι με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο να συμπληρωθούν ως εξής :
  Το πληροφοριακό σύστημα ως προς το υλικό (hardware) ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕΕ από κοινού, ενώ ως προς το λογισμικό (software), τα δεδομένα και τις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, το Υπουργείο και η ΚΕΕ, από κοινού διαθέτουν τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
  Τα ανωτέρω λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της ΚΕΕ και εγκαθίστανται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), ενώ ένα πλήρες αντίγραφο εγκαθίσταται και στο Data Center της ΚΕΕ, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε περίπτωση προβλημάτων του εγκατεστημένου στη ΜΟΔ ΑΕ

  3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όσο και οι εξωτερικοί χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι εγγραφής ή οποιαδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασίας εγγραφής.

  Στο άρθρο 5 παράγραφος 4, να αναδιατυπωθεί και συμπληρωθεί ως εξής :
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πού εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.

 • 9 Μαΐου 2019, 12:53 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

  Στην υποπ. β. της παρ.2 μετά την λέξη καταχωρίζονται να προστεθούν οι λέξεις αυστηρά και μόνο δηλ» στη μερίδα καταχωρίζονται αυστηρά και μόνο κατά υπόχρεο…»

 • 9 Μαΐου 2019, 12:21 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)

  Περιέρχεται αποκλειστικά (άρθρα 4 και 5) η εποπτεία καθώς και η πλήρης κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γεγονός που μετατρέπει τα Επιμελητήρια από υπεύθυνους κατόχους σε απλούς παρατηρητές και διεκπεραιωτές του ΓΕΜΗ. Θεωρούμε αναγκαία την άσκηση των ως άνω εξουσιών από τα Επιμελητήρια (Διοικητική Επιτροπή εκάστου Επιμελητηρίου), με άμεσο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, χωρίς να αρνούμαστε την γενική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 • 9 Μαΐου 2019, 02:24 | Βασίλης Σαββουλίδης

  Καλησπέρα σας.

  Το όραμά μου για το ΓΕΜΗ είναι ότι θα πρέπει στο μέλλον (γιατί όχι και στο παρόν) να γίνει πραγματικό πολυεργαλείο χαρτογράφησης της αγοράς. Παραδείγματα:

  1) Ο ισολογισμοί να αναρτώνται σε τυποποιημένη αποκλειστικώς ΨΗΦΙΑΚΗ μορφή (βάσει του λογιστικού σχεδίου), και όχι σε σκαναρισμένες σελίδες όπως σήμερα (που ορισμένες φορές δεν μπορείς να τις διαβάσεις ακόμα και εάν κάνεις ζουμ στο pdf) οι οποίες δεν παρέχουν άμεση επεξεργασία των δεικτών βιωσιμότητας και των υπόλοιπων δεικτών ενός ισολογισμού μιας επιχείρησης.
  (Τα σχόλια στον ισολογισμό, ως κείμενο, μπορούν φυσικά να προστεθούν επίσης ψηφιακά).

  Θα μπορεί έτσι ο χρήστης της ιστοσελίδας, να κατηγοριοποιεί τις επιχειρήσεις ανά κλάδο (ΚΑΔ), ανά έτος ίδρυσης, ανά Ταχυδρομικό Κωδικό, ανά κύκλο εργασιών, ανά είδος μεγαλύτερων εσόδων (πχ μεταποίηση ή εμπόριο) ανά EBITDA, ανά δείκτη βιωσιμότητας (ώστε να εμφανίζονται άμεσα οι καλύτερες και οι χειρότερες επιχειρήσεις του κλάδου), πχ βάσει δείκτη μόχλευσης ή βάσει δείκτη κυκλοφορ. ενεργητικού / βραχ.υποχρεώσεις, ή με οποιονδήποτε άλλο δείκτη επιθυμεί να συντάξει ο ίδιος, ή με οποιονδήποτε άλλο από τους δεκάδες τυποποιημένους δείκτες της βιβλιογραφίας.

  Αυτό θα εξυπηρετούσε εξαιρετικά τόσο τους πιθανούς αγοραστές-επενδυτές μιας επιχείρησης, όσο και τους πιθανούς πωλητές μετόχους, μέσα από έναν εξαιρετικά εύκολο και εντελώς δωρεάν τρόπο, δίνοντας άμεσες λύσεις και στις δύο πλευρές, όσο και σε συμβούλους επιχειρήσεων που ψάχνουν για πιθανούς πελάτες-επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και σε τράπεζες που δέχονται αιτήματα δανειοδότησης ή όταν ψάχνουν οι ίδιες να βρουν επιχειρήσεις-πελάτες προς δανειοδότηση.

  Κυρίως θα εξυπηρετούσε άμεσα τις ίδιες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν
  να μελετήσουν τον ανταγωνισμό στην περιοχή τους (μέσω του ΤΚ) ή και ευρύτερα στο σύνολο της Ελλάδας. Ή θα εξυπηρετούσε τις υπο ίδρυση επιχειρήσεις, να δουν εάν σε έναν ορισμένο κλάδο (ΚΑΔ) και σε ορισμένη περιοχή (ΤΚ), η αγορά είναι κορεσμένη ή έχουν καλές πιθανότητες βιωσιμότητας και εδραίωσης.

  2) Το ΓΕΜΗ (ως μια τεράστια βάση δεδομένων) θα μπορούσε να δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης ενός είδους portfolio στοιχείων (πχ έντυπα Ε3, ή δηλώσεις ΦΠΑ) ακόμα και για επιχειρήσεις που ΔΕΝ υποχρεούνται σε ανάρτηση τέτοιων στοιχείων (πχ ΟΕ, ΕΕ, ατομικές), δηλαδή σε καθαρά εθελοντική βάση. Θα αποτελούσε διαφήμιση για τέτοιες (κυρίως μικρές) επιχειρήσεις η εθελοντική ανάρτηση των στοιχείων καθώς θεωρώ ότι θα ήταν πολύ θετικό στοιχείο πχ για δανειοδότηση από τράπεζα, ή όταν θέλει να έρθει σε επαφή με πιθανούς επενδυτές για πώληση μεριδίων (Ίσως βέβαια να χρειάζεται κάποια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για κάτι τέτοια εθελοντική δημοσιοποίηση – δεν το γνωρίζω).

  3) Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη (γιατί όχι να γίνει άμεσα) να ενημερώνεται το ΓΕΜΗ με συγκεκριμένα στοιχεία αυτόματα από τον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να υπολογίζονται άμεσα ο μέσος όρος (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) των εργαζομένων στην επιχείρηση ανά έτος, και έτσι να μην χρειάζεται να μαζεύεται όλη αυτή η απίστευτη γραφειοκρατία (ΑΠΔ, έντυπα Ε4, μισθοδοτικές καταστάσεις, κλπ) όταν πχ θέλει αυτή η επιχείρηση να μετρήσει επακριβώς τους εργαζομένους της όταν θέλει να υποβάλλει πρόταση σε κάποια δράση του ΕΣΠΑ. Έτσι γίνεται ΑΜΕΣΑ ευκολότερη η ζωή: 1) του επιχειρηματία, 2) του λογιστή, 3) του συμβούλου της επιχείρησης, 4) του ελεγκτή του προγράμματος του ΕΣΠΑ , και μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνος τόσο για τη σύνταξη της πρότασης, όσο και για την αξιολόγησή της. Τα ΕΜΕ είναι ένας απλός αριθμός, πχ «13,56 ΕΜΕ», και είναι τεράστιο κρίμα να καταναλώνεται τόσο χαρτί, κόπος και χρόνος για να υπολογιστεί ένας απλός αριθμός, αντί να παράγεται με ένα απλό κλικ σε μια ιστοσελίδα οπως το ΓΕΜΗ.

  Ουσιαστικά το ΓΕΜΗ πρέπει να δίνει ΑΜΕΣΑ (με 1-2 κλικ, πχ βάσει ΑΦΜ) την απάντηση στο ερώτημα: «Η επιχείρηση είναι πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη;». Μέχρι τώρα, ζητούνται (εκτός των ανωτέρω στοιχείων που ανέφερα) μέχρι και σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, δηλαδή κατά μια έννοια, επαφίεται ο ελεγκτής στην καλή πίστη του επιχειρηματία, αντί η πληροφορία αυτή να παράγεται αυτόματα και τυποποιημένα από το σύστημα, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

  Έχω και άλλες ιδέες σχετικά με το ΓΕΜΗ, αλλά οι ανωτέρω είναι ο κεντρικός πυρήνας.

  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

 • Επίσης, η διάταξη περί κυριότητας και κατοχής του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., αλλά και των αποκλειστικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων -που αφορούν τις βάσεις δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ., αφαιρεί από τα Επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση κάθε δικαίωμα πάνω στο έργο που παρήγαγαν όλα αυτά τα έτη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν δαπάνης οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων.

 • Η διάταξη περί δημιουργίας αυτοτελών και διακριτών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην Κ.Ε.Ε.Ε. και στα Επιμελητήρια. Καθώς κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου: Συνιστάται «Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ» διακριτή από τις λοιπές υπηρεσίες της ΚΕΕΕ, με αρμοδιότητες, που ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της διακριτής αυτής υπηρεσίας. Ακολούθως, στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου: γ. Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται αυτοτελής Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων και οι αρμοδιότητες της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι πλήρως ανεξάρτητες τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές. Η ανωτέρω διάταξη χωρίς αμφιβολία δημιουργεί ένα δίκτυο ανεξάρτητων και αυτοτελών Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. εντός των Επιμελητηρίων, το οποίο θα διακρίνεται απόλυτα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχουν αυτά και παράλληλα θα λειτουργεί εκτός της φυσικής τους ιεραρχίας. Κατά αυτόν τον τρόπο η λειτουργία των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. ανεξαρτητοποιείται πλήρως από τον επιμελητηριακό θεσμό, πράγμα που ενισχύει η διάταξη περί άμεσης εποπτείας του Γ.Ε.ΜΗ. από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης (άρθρο 4), άλλα και η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. από το Υπουργείο -ως προς το υλικό/hardware αλλά και το άυλο/software- κατά το άρθρο 5.

 • Η Ο.Σ.Υ.Ε. είναι αντίθετη στη διάταση της παρ. 1 όπου προβλέπεται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς (σε hardware & software) του ΓΕΜΗ θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης το οποίο θα δύναται να διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα. Το ΓΕΜΗ πρωτίστως ανήκει στην ΚΕΕΕ και τα Επιμελητήρια.

  Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρ.3 όπου προβλέπεται στην ΚΕΕΕ να συσταθεί «Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, διακριτή από τις λοιπές Υπηρεσίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας» και με παρ.1 του άρθρου 4 σχετικά με την εποπτεία του ΓΕΜΗ, αποδεικνύει την πρόθεση του Υπουργείου για υποβάθμιση του ρόλου των επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ ως απλών χρηστών του ΓΕΜΗ και όχι ως βασικών πυλών και κατόχων του

 • 1 Μαΐου 2019, 19:39 | Ι. Μανωλιτσάκης

  Δεν είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε νόμος να προβλέπει τη λειτουργικότητα, τη μορφή και το χώρο εγκατάστασης ενός Πληροφοριακού Συστήματος, ενώ η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία. Κάθε φορά που θα απαιτούνται κάποιες μεταβολές, προσθήκες ή ακόμα και η μεταφορά του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος, θα πρέπει να γίνεται νομοθετική ρύθμιση, με τη συνεπακόλουθη καθυστέρηση στην εφαρμογή των αλλαγών.

  Επί παραδείγματι, «το Πληροφοριακό Σύστημα της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) τη Μερίδα και γ) τον Φάκελο…». Εάν αύριο χρειαστεί να προστεθεί ένα νέο σύστημα, θα χρειαστεί αλλαγή του νόμου, γι’ αυτό πρέπει να προστεθεί το ακόλουθο: «… απαρτίζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών…»

  Το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα αντικαθιστά ένα σύστημα «βιβλίων» δεν είναι δυνατόν να οδηγεί σε μια «αντιγραφή» του συστήματος αυτού, δηλαδή να γίνεται ηλεκτρονικοποίηση της γραφειοκρατίας, αντί να γίνεται χρήση της ευελιξίας που προσφέρει η ηλεκτρονικοποίηση.

  Επίσης δεν είναι λογικό να νομοθετείται ο χώρος εγκατάστασης των συστημάτων (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ) που μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε, και μάλιστα όταν υπάρχει η στρατηγική απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής να αξιοποιούνται τα υπάρχοντα Cloud του δημοσίου.

  Η ευθύνη για τη την ομαλή λειτουργία και την φύλαξη του hardware είναι αυτού που διαχειρίζεται το Cloud για την ασφάλεια και αξιοπιστία του οποίου έχουν δαπανηθεί 15 εκ. ευρώ.

  Η διαχείριση των εφαρμογών (software) δεν γίνεται από τους διαχειριστές του Cloud αλλά από τον φορέα – ιδιοκτήτη τους, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τα δεδομένα. Επομένως το θέμα πιστοποίησης από πλευράς προσωπικών δεδομένων και GDPR (που είναι δύο διαφορετικά πράγματα), αφορά την ΜΟΔ ΑΕ αποκλειστικά.

  Επομένως η σχετική πρόβλεψη πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί αντιτίθεται ευθέως στη στρατηγική του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και στην εκτεταμένη ασφάλεια και ευελιξία που παρέχουν τα σύγχρονα Cloud.

  Τέλος δεν είναι δόκιμο να νομοθετείται ο τρόπος πρόσβασης (ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password)) όταν υπάρχουν μια σειρά άλλοι τρόποι πρόσβασης το ίδιο ή περισσότερο ασφαλείς (π.χ. ψηφιακή υπογραφή). Επομένως η σχετική πρόβλεψη πρέπει να αντικατασταθεί από μια γενικότερης φύσης, που θα περιγράφει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας, αλλά όχι τον τρόπο που αυτό θα επιτυγχάνεται.

  Με εκτίμηση