• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΊΜΕΛΗΤΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ' | 7 Μαΐου 2019, 16:49

    Το Επιμελητήριο Ευβοίας εκφράζει την αντίθεσή του στις διατάξεις του άρθρου 3γ σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται αυτοτελής και ανεξάρτητη ΥΓΕΜΗ στα Επιμελητήρια (άρθρο 3 παρ. 2γ). Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία θα αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, θα πρέπει ν΄απασχολεί υπαλλήλους που θα εντάσσονται στα οργανογράμματα υπηρεσιών του κάθε Επιμελητηρίου. Άλλωστε μέχρι στιγμής δεν παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη να αλλάξει το ανωτέρω καθεστώς. Χωρίς αμφιβολία υπάλληλοι δύο ταχυτήτων που οι μεν υπάγονται στον Υπουργό και οι δε στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου θα δημιουργήσει τριγμούς και θα διασπάσει την ενιαία εργασιακή δομή. Θα πρέπει επίσης στην ΥΓΕΜΗ να συμπεριληφθούν υπάλληλοι που είναι πιστοποιημένοι χρήστες ΓΕΜΗ και δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής πιστοποιητικών και ανακοινώσεων ΓΕΜΗ.