• Στο άρθρο 33 παρ 1 αναφέρεται ότι όπου στο ν. 4548/18 και στο ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής. Παρακαλούμε όπως μελετηθεί η συμβατότητα του άρθρου 33 με το άρθρο 9 του ν. 4548/18, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό και την με αριθμό 44559/2019 ΓΕΜΗ εγκύκλιο του Υπουργείου σας προβλέπονται νέοι κανόνες ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας των καταχωριστέων στοιχείων στο ΓΕΜΗ με κριτήριο τη διάκριση της καταχωριστέας πράξης σε δηλωτική ή συστατική. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί εάν καταργείται το εν λόγω άρθρο με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για το ΓΕΜΗ.