Άρθρο 33

 1. Όπου στο ν. 4548/18 και στο ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής.
 2. Όπου γίνεται αναφορά στο ν. 3419/2005 νοείται ο παρών νόμος από την έναρξη ισχύος του.
 3. Όπου στο ν. 2725/1999 προβλέπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αυτή ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1
 • 10 Μαΐου 2019, 13:07 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΜΗ

  Απαιτείται να γίνει άμεσα απόσπαση των υπαλλήλων της Περιφέρειας (Τμήμα Ανωνύμων), λόγω των ειδικών γνώσεων και εμπειρίας τους στα θέματα Ανωνύμων Εταιριών, στις τοπικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ διότι ουδέποτε προσλήφθηκε δικηγόρος, ούτε πρόκειται να προσληφθεί στα περιφερειακά Επιμελητήρια, τα οποία επίσης έχουν μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης.

 • 10 Μαΐου 2019, 12:58 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Με το άρθρο 33 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» καταργείται η κρατική εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών από τα Τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας των οποίων ο έλεγχος νομιμότητας και η εγκριτική απόφαση μεταφέρεται στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
  Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες που δόθηκαν στην Περιφέρεια με την ψήφιση των πολύ πρόσφατων νόμων, 4548/13-06-2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και 4601/09-03-2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών» (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών) μεταφέρονται στις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., δηλαδή στις υπηρεσίες των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων!!!
  Το σχέδιο του νέου νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αναρτήθηκε προς διαβούλευση στις 19-04-2019 και τρεις (3) μέρες αργότερα εκδόθηκε η αριθμ. 44559/22-04-2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους «νέους κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών ενοτήτων και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.». Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που με συνεχείς επικοινωνίες με το Υπουργείο από την ψήφιση του Ν. 4548/2018 για διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του και όντας σε μια πολύμηνη αναμονή μιας σχετικής εγκυκλίου αναρωτιούνται για τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής.
  Η απομείωση της κρατικής εποπτείας με το Ν. 3604/2007 οδηγείται με τη νέα νομοθεσία (Ν. 4548/2018 και Ν. 4601/2019 και τον επικείμενο νέο Νόμο Γ.Ε.ΜΗ.), με μεθοδευμένα βήματα, στην πλήρη κατάργησή της και είναι πολύ πιθανό εν μέσω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια να οδηγηθούμε σε ασυδοσία της αγοράς και την πλήρη απελευθέρωση των εταιρειών από κάθε έλεγχο. Με το νέο νόμο Γ.Ε.ΜΗ. θα δίνεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα με μόνη υποχρέωσή τους την καταχώριση των πράξεών τους στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, στα οποία είναι εγγεγραμμένες οι εταιρείες αυτές ως μέλη (καταβάλλοντας ετήσιες εισφορές) και ως εκ τούτου δεν δύναται να ελεγχθούν αποτελεσματικά από αυτό.
  Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δηλώνουν την δυσαρέσκεια τους κι αισθάνονται έντονα την απαξίωση της γνώσης και της πολυετούς εμπειρίας τους ως προς τη νομιμότητα των πράξεων των ανωνύμων εταιρειών, αντιμετωπίζοντας (εν τω γεννάσθαι) προβλήματα των εταιρειών ή των μετόχων τους, ή τρίτων, ή και του Ελληνικού Δημοσίου άμεσα και προληπτικά. To βέβαιο είναι ότι θα έχουμε στο μέλλον όξυνση των δικαστικών ενδοεταιρικών διενέξεων με τα γνωστά αποτελέσματα λόγω της βραδύτητας απονομής δικαιοσύνης στην χώρα μας, με ολέθριο αντίκτυπο στην Εμπορική Πίστη και την Ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και στην εν γένει Επιχειρηματικότητα. Είναι γνωστό σε όλους ότι ένα από τα σημαντικότερα αντικίνητρα για την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η βραδύτητα απονομής της δικαιοσύνης.

 • Ο έλεγχος νομιμότητας, ο έλεγχος πληρότητας και οι εγκριτικές αποφάσεις της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη μεταφέρονται πλέον στις Υ.ΓΕΜΗ με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής στο Άρθρο 33.1. Αυτό καθιστά αναγκαία τη σταθερή παρουσία σε κάθε Επιμελητήριο ή γενικά Υ.ΓΕΜΗ ενός Νομικού Συμβούλου με ειδικότητα στο Εμπορικό Δίκαιο και εμπειρία στο ΓΕΜΗ, προκειμένου οι αποφάσεις αυτές να υποστηρίζονται και να καλύπτονται νομικά. Σημειωτέον ότι, ο νομικός αυτός σύμβουλος είχε προβλεφθεί στην πρώτη νομοθεσία του ΓΕΜΗ στον Νόμο 3419/2005.

 • 10 Μαΐου 2019, 08:31 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ

  Με το άρθρο αυτό καταργείται η εποπτεία των Ανωνύμων Εταιρειών από τις Περιφερειακές Ενότητες και καθίσταται εποπτεύουσα αρχή η Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Πρέπει να οριστεί μεταβατική περίοδος μετάβασης της εποπτείας των
  ΑΕ από τις Περιφερειακές Ενότητες στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ώστε να τοποθετηθεί και ο ειδικός συνεργάτης-δικηγόρος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5.

 • 8 Μαΐου 2019, 11:17 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Στο νομοσχέδιο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο πέραν των διατάξεων που αφορούν το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του ΓΕΜΗ, την εμπορική δημοσιότητα, τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τη διαδικασία καταχώρισης, τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΓΕΜΗ και τη διαδικασία διενέργειας καταχωρίσεων, εισάγεται μια σημαντική αλλαγή που αφορά στη μεταφορά της εποπτείας και του ελέγχου νομιμότητας των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που σήμερα ασκούν οι Περιφέρειες, στις κατά τόπους Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.
  Η επίμαχη διάταξη εισάγεται στο άρθρο 33 του νομοσχεδίου και καταργεί πλήρως την εποπτεία που ασκούν τα Τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών και αφαιρεί αρμοδιότητες από τις Περιφέρειες. Πρόκειται για ένα ακόμη νομοθέτημα μετά το Ν. 4548/2018 που ήδη τροποποιήθηκε με το Ν. 4587/2018 και το Ν. 4601/2019 (τροποποιείται και με το εν λόγω νομοσχέδιο) που με το πρόσχημα της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, αποκλείει τις Περιφέρειες από την άσκηση της κρατικής εποπτείας, απαξιώνοντας τη γνώση και την εμπειρία της Δημόσιας Διοίκησης.
  Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια προσαρμογής. Εφόσον ψηφιστεί θα ισχύσει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας που ασκούν τα Τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών διαφέρει κατά πολύ από την διενέργεια ελέγχου πληρότητας που τώρα ασκεί το ΓΕΜΗ. Κατά πόσο οι κατά τόπους Υπηρεσίες ΓΕΜΗ έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αποτελεσματικά έλεγχο νομιμότητας στις μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, τροποποιήσεις που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες ;
  Πέραν των ανωτέρω σας επισημαίνουμε ότι από την παρ. 18 του άρθρου 187 του Ν. 4548/2018 προβλεπόταν η μεταφορά, από 1/1/2019, των Ανωνύμων Εταιρειών που ανήκουν στις μεγάλες οντότητες από τις Περιφέρειες στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο νόμος αυτός υποτίθεται ότι καταπολεμά τη γραφειοκρατία και στοχεύει στην ανάπτυξη (έτσι αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση) όμως ακυρώνει την αποκέντρωση των Υπηρεσιών και οδηγεί στην εκ νέου συγκέντρωση στην κεντρική δομή του Κράτους. Και τι θα γίνεται αν αλλάξει η κατηγορία οντότητας στην οποία ανήκει η εταιρεία, αν δηλαδή παύει να είναι μεγάλη; Κάθε τριετία θα αλλάζει φορέα που θα ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας; Επίσης από τον Ν. 4548/2018 νοούνται ως «μεγάλες» οι εταιρείες που ιδρύονται με κεφάλαιο που υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ. Ο φάκελός της σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις πρέπει να περιέλθει στο Υπουργείο και αν ο πρώτος ισολογισμός δεν πληροί τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, θα μεταφερθεί στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ως αρμόδια να ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας και να προβαίνει στις από τον Νόμο καταχωρήσεις στοιχείων;
  Στη συνέχεια με το Νόμο 4587/2018 τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη για την μεταφορά των μεγάλων οντοτήτων και η προθεσμία παρατάθηκε (γιατί άραγε;) κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως την 30-6-2019. Ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία μεταφοράς των φακέλων, τη χρονική σειρά μεταφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  Διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εποπτεία και ο έλεγχος νομιμότητας από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και συνιστούμε ανεπιφύλακτα την αξιοποίηση του ήδη εκπαιδευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων Α.Ε. των Περιφερειών .
  Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος αρχείου ανωνύμων εταιρειών που τηρούν οι Υπηρεσίες των Τμημάτων Α.Ε. των Περιφερειών σε φυσική μορφή φακέλου και το οποίο δεν έχει ψηφιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Αντίγραφα του φακέλου των Α.Ε. ζητούν συχνά οι εταιρείες για δικαστική χρήση ή για τακτοποίηση υποθέσεων συνταξιοδότησης μελών Δ.Σ. κλπ. Στο νομοσχέδιο του ΓΕΜΗ δεν προβλέπεται τίποτα για την τύχη του αρχείου αυτού το οποίο σε περίπτωση ψήφισης του Νομοσχεδίου πρέπει να αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το Αρχείο των διαγραφεισών εταιρειών που στεγάζεται στις αποθήκες της Περιφέρειας στον Ασπρόπυργο.

 • Στο άρθρο 33 παρ 1 αναφέρεται ότι όπου στο ν. 4548/18 και στο ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και απόφαση του Προϊσταμένου αυτής.
  Παρακαλούμε όπως μελετηθεί η συμβατότητα του άρθρου 33 με το άρθρο 9 του ν. 4548/18, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό και την με αριθμό 44559/2019 ΓΕΜΗ εγκύκλιο του Υπουργείου σας προβλέπονται νέοι κανόνες ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας των καταχωριστέων στοιχείων στο ΓΕΜΗ με κριτήριο τη διάκριση της καταχωριστέας πράξης σε δηλωτική ή συστατική.
  Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί εάν καταργείται το εν λόγω άρθρο με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για το ΓΕΜΗ.

 • 24 Απριλίου 2019, 11:18 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

  Με το άρθρο αυτό καταργείται η εποπτεία των Ανωνύμων Εταιρειών από τις Περιφερειακές Ενότητες και καθίσταται εποπτεύουσα αρχή η Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ωστόσο δεν έχει τεθεί κάποιο χρονικό περιθώριο προσαρμογής για να εφαρμοστεί αυτή η μετάβαση. Θα είναι έτοιμη και αποτελεσματική η Υπηρεσία ΓΕΜΗ να αντιμετωπίσει τροποποιήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων εταιρειών? Γιατί δεν προβλέπεται κάποια αξιοποίηση του εκπαιδευμένου ανθρωπίνου δυναμικού των Περιφερειών? Πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα κατά την εφαρμογή του νέου νόμου ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μεταβατικό στάδιο ούτε αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.