• Σχόλιο του χρήστη 'ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 8 Μαΐου 2019, 11:17

    Στο νομοσχέδιο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο πέραν των διατάξεων που αφορούν το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του ΓΕΜΗ, την εμπορική δημοσιότητα, τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τη διαδικασία καταχώρισης, τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΓΕΜΗ και τη διαδικασία διενέργειας καταχωρίσεων, εισάγεται μια σημαντική αλλαγή που αφορά στη μεταφορά της εποπτείας και του ελέγχου νομιμότητας των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που σήμερα ασκούν οι Περιφέρειες, στις κατά τόπους Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Η επίμαχη διάταξη εισάγεται στο άρθρο 33 του νομοσχεδίου και καταργεί πλήρως την εποπτεία που ασκούν τα Τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών και αφαιρεί αρμοδιότητες από τις Περιφέρειες. Πρόκειται για ένα ακόμη νομοθέτημα μετά το Ν. 4548/2018 που ήδη τροποποιήθηκε με το Ν. 4587/2018 και το Ν. 4601/2019 (τροποποιείται και με το εν λόγω νομοσχέδιο) που με το πρόσχημα της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, αποκλείει τις Περιφέρειες από την άσκηση της κρατικής εποπτείας, απαξιώνοντας τη γνώση και την εμπειρία της Δημόσιας Διοίκησης. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια προσαρμογής. Εφόσον ψηφιστεί θα ισχύσει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι η διενέργεια ελέγχου νομιμότητας που ασκούν τα Τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών διαφέρει κατά πολύ από την διενέργεια ελέγχου πληρότητας που τώρα ασκεί το ΓΕΜΗ. Κατά πόσο οι κατά τόπους Υπηρεσίες ΓΕΜΗ έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αποτελεσματικά έλεγχο νομιμότητας στις μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, τροποποιήσεις που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες ; Πέραν των ανωτέρω σας επισημαίνουμε ότι από την παρ. 18 του άρθρου 187 του Ν. 4548/2018 προβλεπόταν η μεταφορά, από 1/1/2019, των Ανωνύμων Εταιρειών που ανήκουν στις μεγάλες οντότητες από τις Περιφέρειες στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο νόμος αυτός υποτίθεται ότι καταπολεμά τη γραφειοκρατία και στοχεύει στην ανάπτυξη (έτσι αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση) όμως ακυρώνει την αποκέντρωση των Υπηρεσιών και οδηγεί στην εκ νέου συγκέντρωση στην κεντρική δομή του Κράτους. Και τι θα γίνεται αν αλλάξει η κατηγορία οντότητας στην οποία ανήκει η εταιρεία, αν δηλαδή παύει να είναι μεγάλη; Κάθε τριετία θα αλλάζει φορέα που θα ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας; Επίσης από τον Ν. 4548/2018 νοούνται ως «μεγάλες» οι εταιρείες που ιδρύονται με κεφάλαιο που υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ. Ο φάκελός της σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις πρέπει να περιέλθει στο Υπουργείο και αν ο πρώτος ισολογισμός δεν πληροί τα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, θα μεταφερθεί στην υπηρεσία ΓΕΜΗ ως αρμόδια να ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας και να προβαίνει στις από τον Νόμο καταχωρήσεις στοιχείων; Στη συνέχεια με το Νόμο 4587/2018 τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη για την μεταφορά των μεγάλων οντοτήτων και η προθεσμία παρατάθηκε (γιατί άραγε;) κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως την 30-6-2019. Ωστόσο ακόμη δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία μεταφοράς των φακέλων, τη χρονική σειρά μεταφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Διατηρούμε επιφυλάξεις κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η εποπτεία και ο έλεγχος νομιμότητας από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και συνιστούμε ανεπιφύλακτα την αξιοποίηση του ήδη εκπαιδευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων Α.Ε. των Περιφερειών . Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος αρχείου ανωνύμων εταιρειών που τηρούν οι Υπηρεσίες των Τμημάτων Α.Ε. των Περιφερειών σε φυσική μορφή φακέλου και το οποίο δεν έχει ψηφιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Αντίγραφα του φακέλου των Α.Ε. ζητούν συχνά οι εταιρείες για δικαστική χρήση ή για τακτοποίηση υποθέσεων συνταξιοδότησης μελών Δ.Σ. κλπ. Στο νομοσχέδιο του ΓΕΜΗ δεν προβλέπεται τίποτα για την τύχη του αρχείου αυτού το οποίο σε περίπτωση ψήφισης του Νομοσχεδίου πρέπει να αποσταλεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το Αρχείο των διαγραφεισών εταιρειών που στεγάζεται στις αποθήκες της Περιφέρειας στον Ασπρόπυργο.