• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ' | 8 Μαΐου 2019, 11:32

    Άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο γ΄ Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων: Προτείνουμε τα εξής: Τα Επιμελητήρια έχουν οργανογράμματα υπηρεσιών, εντός των οποίων ενέταξαν οργανικά και τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες και δράσεις τους. Οι υπάλληλοι των επιμελητηρίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ανήκουν σε μια υπηρεσία, αυτή του επιμελητηρίου, και ακολουθούν αφενός τους κανόνες λειτουργίας που επιβάλει κάθε Επιμελητήριο με το οργανόγραμμα και τις δράσεις του και αφετέρου τους κανόνες αμοιβών, αξιολόγησης και λειτουργίας, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα. Συνεπώς οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι άρρηκτα και αδιάσπαστα συνδεδεμένες με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες των τμημάτων των επιμελητηρίων. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου, οδηγεί σε διάσπαση της ενιαίας υπαλληλικής δομής σε κάθε επιμελητήριο και δημιουργεί υπαλλήλους δυο ταχυτήτων εντός της ίδιας υπηρεσίας. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι και πρέπει να συνεχίσουν να είναι Οργανικές Μονάδες που υπάγονται ως αρμοδιότητα και λειτουργία στα Επιμελητήρια. Οι προϊσταμένων των μονάδων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι (δηλαδή και οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως ισχύει σε όλο το Δημόσιο) που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 και τοποθετούνται από την Διοίκηση των Επιμελητηρίων. Επί της παρ. 4 του ίδιου άρθρου: Η προτεινόμενη αλλαγή, στον μηχανισμό λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., ενέχει τον κίνδυνο της άναρχης και άνισης κατανομής των επιχειρήσεων που θα συστήνονται στην Περιφέρεια Αττικής. Η ελεύθερη επιλογή της Υ.Γ.Ε.ΜΗ και η άνευ κριτηρίων εκ του νόμου εγγραφή αυτών στις Υ.ΓΕ.ΜΗ, θα επιφέρει σίγουρα, προβλήματα ισχυροποίησης κάποιων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίων και αντίστοιχα, αποδυνάμωση και υποβάθμιση κάποιων άλλων, χωρίς αυτό τελικά να εξυπηρετεί τον αρχικό σκοπό της επιλογής, αλλά ούτε και την σταθερή και μέχρι σήμερα καταγεγραμμένη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος διατηρεί τα Επιμελητήρια ως αυτοτελείς οντότητες, μη εξαρτώμενες και χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι βέβαιο, ότι κάτι τέτοιο, μπορεί να οδηγήσει από τη μια, σε δημιουργία μιας «υδροκέφαλης» υπηρεσίας, με αμφισβητήσιμη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, από την άλλη δε, στην σταδιακή εξόντωση της άλλης, όμορης και με τον ίδιο θεσμικό ρόλο, Υπηρεσίας. Όπως γνωρίζουμε, στο προ Γ.Ε.ΜΗ. νομικό καθεστώς, η κτήση της νομικής προσωπικότητας, γινόταν με την δημοσίευση των συνιστώμενων εμπορικών εταιρειών, (δηλαδή των νομικών προσώπων που κατά το εμπορικό δίκαιο έχουν την εμπορική ιδιότητα), στα Βιβλία του Πρωτοδικείου. Δεδομένης της νομοθετικής αλλαγής και την αντικατάσταση των Βιβλίων του Πρωτοδικείου, από ένα ενιαίο εθνικό Μητρώο επιχειρήσεων, όπως είναι το Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο όμως λειτουργούν και διαχειρίζονται μαζί με το εποπτεύον Υπουργείο, οι 59 Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, αντιλαμβανόμαστε, ότι ειδικά για τα Επιμελητήρια της Αθήνας – όπως βεβαίως και του Πειραιά – επιβάλλεται στο νομοθέτη, να θέσει τις προϋποθέσεις και τα αντικειμενικά και μόνο κριτήρια, για την εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων (νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων) στις καθ΄ ύλη αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να διασφαλίσει την επιβίωση όλων των Επιμελητηρίων. Προτείνουμε να αναδιαμορφωθεί ως εξής: «Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου. Για τις περιπτώσεις που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ, προκαθορίζεται από Υπουργική Απόφαση, η οποία θα εκδοθεί εντός διμήνου, από την δημοσίευση του παρόντος όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 67, του Ν. 4497/2017 με βάση: α) τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), της ΑΑΔΕ, όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, που ορίζεται με την ΠΟΛ 1100330/1954/ΔΜ/06-10-2008 (ΦΕΚ Β’2149) β) το μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν. 4548/2018 και Ν. 4308/2014 και γ) τη χωρική αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου, στην οποία έχει την έδρα ή εγκατάστασή της, η κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με την Διοικητική διαίρεση της χώρας. (σημ: προκειμένου για την Αττική, όσον αφορά τα τρία αμιγή Επιμελητήρια της Αθήνας, να υπάγονται επιχειρήσεις με έδρα σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες πλην Πειραιά και νήσων)».