• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' | 8 Μαΐου 2019, 19:28

    Η ρύθμιση της παραγρ. 4 του άρθρου 3 του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Υ.ΓΕ.ΜΗ. των Επιμελητηρίων καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, σε περίπτωση, δε, που στην έδρα της επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα Επιμελητήρια, η επιλογή Υ.ΓΕ.ΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου, είναι ανεπίδεκτη εφαρμογής. Τούτο διότι είναι άτοπο να γίνεται απόπειρα ρύθμισης της τοπικής αρμοδιότητας, όταν ελλείπει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της προηγούμενης υλικής, οπότε και επιβάλλεται να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τη κατανομή των μελών με κριτήριο τον κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας, όπως το άρθρου 67 του ν.4497/2017, ρητά ορίζει.