• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' | 8 Μαΐου 2019, 19:27

    Σχετ. Παρ. 5 του άρθρου 3. Η τροποποίηση με την οποία η ΚΕΕΕ αποκτά την αρμοδιότητα πρόσληψης δικηγόρων για λογαριασμό των Επιμελητηρίων, οι οποίοι μάλιστα θα εγκαθίστανται στην έδρα της συγκρούεται ευθέως με την διοικητική αυτοτέλεια εκάστου επιμελητηρίου. Προτείνεται, αντ’ αυτής, η ακόλουθη : «Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω το έργο του ανωτέρω επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να διεκπεραιώνεται από δικηγόρο ή δικηγόρους αντίστοιχης ειδίκευσης, που προσλαμβάνει το κάθε Επιμελητήριο με ετήσιες συμβάσεις έμμισθης εντολής, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα αυτού. Σε περίπτωση αδυναμίας Επιμελητηρίου να προβεί στη προηγούμενη διαδικασία, η ΚΕΕΕ, μετά από προηγούμενο αίτημα, δύναται να αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αυτής».