• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)' | 9 Μαΐου 2019, 11:55

    - Προβλέπεται (παρ. 4) ότι στην περίπτωση κατά την οποία στην έδρα της επιχείρησης ευρίσκονται περισσότερα του ενός Επιμελητήρια, η επιλογή της ΥΓΕΜΗ είναι αποκλειστική επιλογή του υπόχρεου. Κατά την άποψή μας ορθότερον είναι – αντί του κριτηρίου της επιλογής – να ληφθούν υπόψιν τα κριτήρια α) της νομικής μορφής εκάστου νομικού προσώπου (κεφαλαιουχική, προσωπική κλπ) και β) του αντικειμένου δραστηριότητας (ΚΑΔ δραστηριότητας), ώστε με αυτόν τον τρόπο να καθορίζεται άμεσα και η καθύλην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ. - Ιδρύονται (παρ. 4) ειδικές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στις εταιρείες του Ν. 3182/03 και 959/79. Η παρουσία της πειραϊκής ναυτιλιακής κοινότητας αλλά και των επικουρικών στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποντοπόρο ναυτιλία επιχειρήσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο «Τμήμα Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων και Ναυπηγοεπισκευής» που δημιούργησε το Ε.Β.Ε.Π. με την έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ήδη λειτουργεί με επιτυχία από το 2017, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, σπουδαίο λόγο ώστε να ορισθεί η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Ε.Β.Ε.Π. ως αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ των πράξεων – δηλώσεων και αιτήσεων των ως άνω επιχειρήσεων.