• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ' | 9 Μαΐου 2019, 12:27

    Στην παρ. γ να αντικατασταθούν οι λέξεις αυτοτελής Υ.Γ.Ε.ΜΗ. από τη φράση "Υ.Γ.Ε.ΜΗ που αποτελεί οργανική μονάδα του επιμελητηρίου και στελεχώνεται από μόνιμους ή Αορίστους χρόνου υπαλλήλους του Επιμελητηρίου",... Στην παρ. 5. η τελευταία πρόταση να διαμορφωθεί ως εξής: Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ και εισηγείται για την καταχώριση ή μη κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην παρ. 7 η λέξη άτομα να αντικατασταθεί με την φράση "Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά στους φορείς ( π.χ. ΚΕΕΕ, Υπουργείο, Επιμελητήριο)που τηρούν το Γ.Ε.ΜΗ.