• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Δασκαλίδου' | 9 Μαΐου 2019, 21:32

    Παρ. 2 γ: Η Υ.ΓΕΜΗ πρέπει να συνεχίσει να είναι οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου, γιατί ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, το Επιμελητήριο θα απασχολήσει τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Παρ.4 πρώτο εδάφιο: Η αρμοδιότητα της Υ.ΓΕΜΗ πρέπει να καθορίζεται όχι μόνο από την έδρα αλλά και από το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως αναφέρονται στην YA Κ1-2534/14.12.2006 - Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων Παρ.4 δεύτερο εδάφιο: Όταν επέλθει μεταβολή σε στοιχείο της επιχείρησης που έχει ως συνέπεια την μεταβολή της αρμοδιότητας της Υ.ΓΕΜΗ, πρώτα να διεκπεραιώνονται οι προγενέστερες αιτήσεις και στη συνέχεια να γίνεται η μεταβολή, για να υπάρχει και η χρονική ακολουθία των πράξεων, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.2β.