• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΣΠΟΙΝΑ' | 10 Μαΐου 2019, 09:43

    Επί του άρθρου 3 παρ.2 εδάφιο γ: θα πρέπει να προστεθεί "ότι οι αρμοδιότητες της Υ.ΓΕΜΗ θα πρέπει να ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου, επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016., Επί του άρθρου 3 παρ.5: Σε κάθε Υ.ΓΕΜΗ να υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών σε δικηγόρο όπου κριθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος απαραίτητη η συνδρομή τους χωρίς να απαιτείται η αποκλειστική απασχόληση. Επί του άρθρου 3 παρ.7: στην Επιλογή Προϊσταμένων των Υ.ΓΕΜΗ θα πρέπει να προστεθεί "ο Προϊστάμενος της Υ.ΓΕΜΗ είναι υπάλληλος της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων αντίστοιχα, και επιλέγονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4369/2016." Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει Προϊστάμενος γνώστης του αντικειμένου και η επιλογή του θα είναι αξιοκρατική βάσει των διατάξεων του Ν.4369/2016.