• Σχόλιο του χρήστη 'ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ' | 10 Μαΐου 2019, 12:58

    Με το άρθρο 33 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» καταργείται η κρατική εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών από τα Τμήματα Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας των οποίων ο έλεγχος νομιμότητας και η εγκριτική απόφαση μεταφέρεται στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες που δόθηκαν στην Περιφέρεια με την ψήφιση των πολύ πρόσφατων νόμων, 4548/13-06-2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και 4601/09-03-2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών» (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών) μεταφέρονται στις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., δηλαδή στις υπηρεσίες των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων!!! Το σχέδιο του νέου νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αναρτήθηκε προς διαβούλευση στις 19-04-2019 και τρεις (3) μέρες αργότερα εκδόθηκε η αριθμ. 44559/22-04-2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους «νέους κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών ενοτήτων και τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.». Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που με συνεχείς επικοινωνίες με το Υπουργείο από την ψήφιση του Ν. 4548/2018 για διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του και όντας σε μια πολύμηνη αναμονή μιας σχετικής εγκυκλίου αναρωτιούνται για τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής. Η απομείωση της κρατικής εποπτείας με το Ν. 3604/2007 οδηγείται με τη νέα νομοθεσία (Ν. 4548/2018 και Ν. 4601/2019 και τον επικείμενο νέο Νόμο Γ.Ε.ΜΗ.), με μεθοδευμένα βήματα, στην πλήρη κατάργησή της και είναι πολύ πιθανό εν μέσω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια να οδηγηθούμε σε ασυδοσία της αγοράς και την πλήρη απελευθέρωση των εταιρειών από κάθε έλεγχο. Με το νέο νόμο Γ.Ε.ΜΗ. θα δίνεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα με μόνη υποχρέωσή τους την καταχώριση των πράξεών τους στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, στα οποία είναι εγγεγραμμένες οι εταιρείες αυτές ως μέλη (καταβάλλοντας ετήσιες εισφορές) και ως εκ τούτου δεν δύναται να ελεγχθούν αποτελεσματικά από αυτό. Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δηλώνουν την δυσαρέσκεια τους κι αισθάνονται έντονα την απαξίωση της γνώσης και της πολυετούς εμπειρίας τους ως προς τη νομιμότητα των πράξεων των ανωνύμων εταιρειών, αντιμετωπίζοντας (εν τω γεννάσθαι) προβλήματα των εταιρειών ή των μετόχων τους, ή τρίτων, ή και του Ελληνικού Δημοσίου άμεσα και προληπτικά. To βέβαιο είναι ότι θα έχουμε στο μέλλον όξυνση των δικαστικών ενδοεταιρικών διενέξεων με τα γνωστά αποτελέσματα λόγω της βραδύτητας απονομής δικαιοσύνης στην χώρα μας, με ολέθριο αντίκτυπο στην Εμπορική Πίστη και την Ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και στην εν γένει Επιχειρηματικότητα. Είναι γνωστό σε όλους ότι ένα από τα σημαντικότερα αντικίνητρα για την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η βραδύτητα απονομής της δικαιοσύνης.