• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 12:12

    Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ Στο άρθρο 13 η παράγραφος γγ. να αντικατασταθεί ώς εξής: γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,