Άρθρο 13 – Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, το πλήρες κείμενο αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση στη νέα διατύπωσή του,
γ. ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
αα. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή πρέπει να ενεργούν από κοινού
ββ. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου
γγ. συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ΄ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182 29.6.2013)
στ. οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ. ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 11, των εκκαθαριστών,
ι. η περάτωση της εκκαθάρισης (διαγραφή).

 • 10 Μαΐου 2019, 14:32 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Στο άρθρο 13 η παράγραφος γγ. να αντικατασταθεί ώς εξής:
  γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

 • 10 Μαΐου 2019, 14:43 | επιμελητηριο ηρακλειου

  γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

 • Στο άρθρο 13 η παράγραφος γγ. να αντικατασταθεί ώς εξής:
  γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

 • Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ
  Στο άρθρο 13 η παράγραφος γγ. να αντικατασταθεί ώς εξής:
  γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

 • Στο άρθρο 13 η παράγραφος γγ. να αντικατασταθεί ώς εξής:
  γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

 • 10 Μαΐου 2019, 11:19 | ΦΥΣΣΕΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Υποθέτωντας ότι τα πρόσθετα στοιχεία αφορούν επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο αρ 11 γεννάται το ερώτημα γιατί δεν γίνεται αναφορά σε καταχώρηση στοιχείων όπως τα β, γ, ε, ζ του αρ. 12.
  Στην β. να προστεθεί ο όρος «κωδικοποιημένο».
  Στην δ. θα πρέπει να λέει «τουλάχιστον 1 φορά..» ή όχι? και επιπλέον για το ίδιο θέμα αναφέρεται «εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο» σε αντίθεση με την πρόβλεψη για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής εκτός ΕΕ (όπως αναφέρεται στο αρ. 15 δ όπου απαιτείται ύπο την προϋπόθεση όμως ότι δεν γίνεται αναφορά του καλυφθέντος κεφαλαίου στα άλλα προσκομιζόμενα έγγραφα του υποκαταστήματος). Τα υποκαταστήματα αλλοδαπής εντός ΕΕ εξαιρούνται??

 • Σε συμφωνία με την από 08.05.2019 ΓΣ της ΚΕΕΕ:
  γγ. Είναι εταίροι ΕΠΕ & ΙΚΕ, ως και συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

 • 10 Μαΐου 2019, 00:59 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Γιατί στον νόμο δεν επιλέχθηκε η δυνατότητα να συγκεντρωθούν όλες οι πράξεις για κάθε νομικό τύπο σε μία λίστα για να είναι και ξεκάθαρο στους ενδιαφερόμενους τι πρέπει να δημοσιεύεται και τι όχι. Έτσι θα ξέρουμε τι δημοσιεύεται και τι όχι ξεκάθαρα. Το ίδιο ισχύει για όλα τα άρθρα από το 11 εως το 16

 • 10 Μαΐου 2019, 00:36 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Γιατί στον νόμο δεν επιλέχθηκε η δυνατότητα να συγκεντρωθούν όλες οι πράξεις για κάθε νομικό τύπο σε μία λίστα για να είναι και ξεκάθαρο στους ενδιαφερόμενους τι πρέπει να δημοσιεύεται και τι όχι. Έτσι θα ξέρουμε τι δημοσιεύεται και τι όχι ξεκάθαρα.

 • 9 Μαΐου 2019, 22:20 | Μ.Δασκαλίδου

  Παρ.στ: Να συμπληρωθεί «και η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας»