• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ' | 10 Μαΐου 2019, 14:40

    Άρθρο 3 παρ 1 εδάφιο πρώτο και δεύτερο, αναδιατύπωση ως εξής: «Συνιστάται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται σύμφωνα με το Ν. 4369/2016 και τοποθετούνται σε αυτή από το Διοικητικό Προϊστάμενο και τη Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 6». Άρθρο 3 παρ 1 ια, αναδιατύπωση ως εξής: «Την ανάπτυξη και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της εφαρμογής για την είσπραξη και κατανομή των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και των σχετικών εξόδων, την παροχή τριμηνιαίων αναλυτικών αναφορών στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα εισπραχθέντα τέλη από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας». Άρθρο 3 παρ 2 γ, αναδιατύπωση ως εξής: «Σε κάθε Επιμελητήριο του Ν 4497.2017 συνιστάται Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου. Οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο οι οποίοι αποτελούν στελέχη και προσωπικό της ΚΕΕ, επιλέγονται σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 και τοποθετούνται σε αυτή από το Διοικητικό Προϊστάμενο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου σύμφωνα με τον 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 6». Σχόλιο: Το σχέδιο νόμου προβλέπει δημιουργία ΥΓΕΜΗ αυτοτελής και διακριτή, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, δημιουργώντας χωρίς λόγο ένα πρωτοφανές μόρφωμα χωρίς προηγούμενο. Η δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας δεν εξυπηρετεί κανέναν και πλήττει το δημόσιο χαρακτήρα του ΓΕΜΗ. Χαρακτηριστικά να παρατηρήσουμε ότι δεν έχουμε κανένα άλλο παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας «αυτοτελής και διακριτής» μέσα σε ΝΠΔΔ. Οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων και επομένως και των ΥΓΕΜΗ είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους διέπονται από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Άρθρο 3 παρ 5, να προστεθεί συμπληρωματικό εδάφιο ως εξής: «Μεταβατικά και μέχρι την πλήρωση των ανωτέρω το έργον του ανωτέρω επιστημονικού συνεργάτη μπορεί να διεκπεραιώνεται από δικηγόρο αντίστοιχης ειδίκευσης που προσλαμβάνει η ΚΕΕ ή το Επιμελητήριο με ετήσια σύμβαση έμμισθης εντολής». Άρθρο 3 παρ 8, αναδιατύπωση ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της ΚΕΕ ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, προσδιορίζεται ο αριθμός των υπόχρεων για την συγκρότηση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. σε επίπεδο Τμήματος, Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ».