• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ' | 10 Μαΐου 2019, 14:37

    Άρθρο 29 παρ 2 αναδιατύπωση ως εξής : «Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της και κατά προτεραιότητα α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, της ΚΕΕΕ β) των εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 4 και γ) των δαπανών λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Από τα έσοδα αυτά η ΚΕΕ μπορεί να καλύπτει και τις δαπάνες λειτουργίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίου του οποίου οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής». Σχόλιο: Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων είναι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων και τα έσοδα που καταβάλλονται στις ΥΓΕΜΗ αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων και εντάσσονται στον προϋπολογισμό αυτών. Άρθρο 29 παρ. 4 : Διαγραφή Σχόλιο: Η καθυστέρηση που παρατηρείται είναι με υπαιτιότητα των υπόχρεων και τα δεν νοείται μη είσπραξη δημοσίων εσόδων λόγω «απαλλαγή». Δεν έχει προηγούμενο τέτοια διάταξη.