• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ' | 6 Ιουλίου 2020, 14:07

    Στις Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΠΑ παρακαλούμε να αναφέρονται ονομαστικά οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών οι οποίες έχουν τεχνογνωσία γιατί προγραμματίζουν και διαχειρίζονται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ήδη έχουν αναλάβει στην πλειονότητα την διαχείριση του νέου ΕΠΑ. Επίσης, με την ψήφιση του Ν. 4635/2019 θεσπίστηκαν οι κανόνες που διέπουν -μεταξύ άλλων- την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΠΑ και των επιμέρους προγραμμάτων του. Συγκεκριμένα στο άρθρο 132 αναφέρεται ότι, οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ που υποδεικνύονται για την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια, κατά την υποβολή του οικείου προγράμματος. Οι υπηρεσίες αυτές στην πλειονότητα των Περιφερειών είναι οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ). Όμως, η πλήρης ανταπόκριση των ΔΙΑΠ στις νέες αρμοδιότητες τους, απαιτεί την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών και την άμεση ενίσχυση τους με επιπλέον ανάλογο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να διαμορφωθεί μια εμπεριστατωμένη πρόταση, στην οποία θα περιγράφεται η διάρθρωση των υπηρεσιών και οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού που απαιτούνται και στην συνέχεια να μας δοθεί η δυνατότητα άμεσων προσλήψεων, προκειμένου να πληρούνται εξ αρχής οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των ΠΠΑ.