Σύστημα Διαχείρισης και Διαδικασίες Εφαρμογής

Για την ενότητα «Σύστημα Διαχείρισης και Διαδικασίες Εφαρμογής» πατήστε εδώ

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:39 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  «Μη έκδοση προσκλήσεων για ένταξη των επαναλαμβανόμενων δράσεων» (σελ. 60).
  Προτείνεται στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων δράσεων να μην απαιτείται η έκδοση Πρόσκλησης για την ένταξή τους παρά μόνο η ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης όπως προβλέπεται και στην περίπτωση συγκεκριμένων έργων (μοναδικής ιδιομορφίας) ή έργων στρατηγικής σημασίας προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εξέλιξη έργων που δεν είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα αλλά είναι αναγκαία, επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

  «Περιορισμένος χρόνος για την εκπόνηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του ΕΠΑ».
  Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό αναμένεται η ολοκλήρωση και κατάθεση των Σχεδίων των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης του ΕΠΑ στα μέσα Σεπτεμβρίου προκειμένου στην συνέχεια να ξεκινήσει η προβλεπόμενη Διαβούλευση. Θεωρούμε ότι το χρονικό περιθώριο είναι εξαιρετικά περιορισμένο και ότι δεδομένων και των δυσκολιών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας και των απρόβλεπτων αναγκών που δημιουργήθηκαν και εξακολουθούν να δημιουργούνται κυρίως λόγω της θερινής περιόδου θα πρέπει να δοθεί παράταση στην κατάθεση των ανωτέρω Προγραμμάτων.

 • Με δεδομένη την πρόβλεψη του άρθρου 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) και τη σύσταση (παρ.6 των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων) της σχετικής Επιτροπής των ΗΕ για «συνεχή διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία» αλλά και την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ και τις Υπηρεσίες Διαχείρισης αυτού, θεωρείται απόλυτα αναγκαία η θεσμική συνεργασία του συστήματος διαχείρισης του ΕΠΑ με την Ε.Σ.Α.μεΑ. μέσω της σύστασης Ομάδας Εργασίας που θα πρέπει να συσταθεί για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλους τους επιμέρους στόχους, προτεραιότητες και δράσεις/έργα του ΕΠΑ.,
  Απόλυτα αναγκαία επίσης κρίνεται η ενσωμάτωση και σαφής αναφορά των παραπάνω αρχών στο σχετικό εγχειρίδιο και οδηγό του ΣΔΕ, καθώς και η υιοθέτηση ειδικού κριτηρίου για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία κατά τη διαδικασία επιλογής έργων. Η ΕΣΑμεΑ μπορεί και επιθυμεί να συνεργαστεί προς τούτο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

 • Λόγω της ανάλογης δομής του ΕΠΑ με το ΕΣΠΑ, στο Ν.4635/2019 (άρθρο 132), παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης του ρόλου των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ στις Ειδικές Υπηρεσίες των άρθρων 5, 7, 16, 62 και 63 του Ν.4314/2014, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτελικές Δομές, καθώς και στην ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η ενισχυμένη εμπειρία αυτών, στην κατάρτιση των προγραμμάτων, τη διαχείριση των σχετικών πόρων, την επιλογή, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και, ιδιαίτερα, την ανάγκη συντονισμού και συμπληρωματικότητας κάθε Τομεακού Προγράμματος του ΕΠΑ με τις συγχρηματοδοτούμενες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρεμβάσεις ανά Τομέα Πολιτικής, κρίνεται ότι με την ανάθεση των συνολικών αρμοδιοτήτων κατάρτισης, παρακολούθησης και υλοποίησης του ΕΠΑ στις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων (ή Τομέων), όπως η Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ. του Υπουργείου Πολιτισμού, εξασφαλίζεται πλήρως η επιδιωκόμενη «αξιοποίηση ήδη θεσμοθετημένων αντίστοιχων διαδικασιών, προκειμένου αφενός να μην επιβαρύνεται περαιτέρω ο διοικητικός μηχανισμός των φορέων και αφετέρου να επιτευχθεί ο στόχος της συμπληρωματικότητας και της συνάφειας μεταξύ του ΕΠΑ και των λοιπών υφιστάμενων πλαισίων σχεδιασμού», που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 29428/12.03.2020 1η Εγκύκλιο Κατάρτισης ΕΠΑ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:12 | Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ

  1. Όσον αφορά το μηχανισμό διαχείρισης: Ο μηχανισμός διαχείρισης των ΕΣΠΑ (ιδίως στις Περιφέρειες) αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα στελέχωσης, συνεπώς τυχόν επιφόρτιση του με επιπλέον υποχρεώσεις λόγω του ΕΠΑ θα πρέπει να συνοδευθεί από σημαντικά μέτρα ενίσχυσης σε στελεχιακό δυναμικό, σε πόρους κλπ.
  2. Το σύστημα ελέγχου (παρ. 6.2) θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να θεωρηθεί εξωτερικός έλεγχος. Επίσης πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι «ad hoc ομάδες ελέγχου» να λειτουργούν εντός συγκεκριμένου πλαισίου.
  3. Η αρχή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων (παρ. 6.2.1) θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό πιο ευέλικτη ώστε να μην προκύψουν αδυναμίες ανταπόκρισης, ιδίως σε υπηρεσίες που χρειάζονται άμεση ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:37 | Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ

  Θα πρέπει να εκδοθούν αναλυτικά οδηγίες και εγκύκλιοι οι οποίες θα καθορίζουν τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα του ΕΠΑ/ΤΠΑ διότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν.
  Θα πρέπει να υπάρξει οριζόντια κατεύθυνση για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των φορέων που εμπλέκονται στο ΕΠΑ με καθορισμό ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων. Ένα σχήμα που θα μπορούσε να προταθεί είναι κάτι ανάλογο με αυτό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Είναι σημαντικό να υπάρξουν θεσμοθετημένες υπηρεσίες αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες δομές κάθε φορέα που ασχολούνται με το ΠΔΕ προκειμένου να διατηρηθεί η θεσμική και διοικητική/υπηρεσιακή μνήμη και να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργιά στο μέλλον αξιοποιώντας την πείρα των στελεχών, προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
  Σε ότι αφορά στο πληροφοριακό σύστημα αυτό θα πρέπει να διαλειτουργεί με τα λοιπά σχετικά συστήματα και θα πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των δικαιούχων του ΕΠΑ. Είναι σημαντικό να υπάρχει άμεση πληροφόρηση από το σύστημα με αναφορές οι οποίες θα είναι δομημένες σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες των φορέων.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:43 | Γιάντσης Απόστολος, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  • Σε ότι αφορά τη διαχείριση του ΕΠΑ θα πρέπει να μνημονεύεται στο νόμο ότι την αναλαμβάνουν οι Διευθύνσεις των Περιφερειών που ήδη σχεδιάζουν και παρακολουθούν έως σήμερα το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ, καθώς διαθέτουν την εμπειρία της διαχείρισης του Εθνικού ΠΔΕ, αλλά και το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου Προγράμματος.
  • Βασική προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση του ΕΠΑ επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί και η εξαρχής εμπλοκή των φορέων (υπηρεσίες υλοποίησης) που υλοποιούν τα έργα των εθνικών πόρων, καθώς αυτοί θα αποτελέσουν το μηχανισμό εκτέλεσης του προγράμματος ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις απορρόφησης του προβλεπόμενου προϋπολογισμού για το πρώτο έτος (2021) του προγράμματος.
  • Απαραίτητη θα πρέπει να κριθεί και η μεταφορά προϋπολογισμού-πιστώσεων μεταξύ των ετών του προγράμματος σε περίπτωση μη απορρόφησης κατά το τρέχον έτος.
  • Επιπρόσθετα το ισχύον 20% των προκαταβολών (αρχές κάθε έτους) να καταργηθεί ή να εξισωθεί με αυτό του Συγχρηματοδοτούμενου (30%) για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε κάθε περίπτωση τα Υπουργεία θα πρέπει να οργανώσουν με τέτοιο τρόπο τις Περιφερειακές τους Υπηρεσίες ώστε να είναι αυτοδύναμες στην εφαρμογή των προγραμμάτων τους και να μη στηρίζονται στις ήδη αποδεκατισμένες δυνάμεις των Περιφερειών (όπως π.χ. τα Νοσοκομεία, Αθλητικά Κέντρα, οι Δικαστικές Υπηρεσίες, οι Αποκεντρωμένες Μονάδες κ.λ.π.),
  ώστε οι υπηρεσίες των περιφερειών να απασχολούνται με την εφαρμογή των δικών
  τους προγραμμάτων, απερίσπαστα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει οι αντίστοιχες υπηρεσίες να ενσωματωθούν στις περιφέρειες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχυθούν οι παραγωγικές υπηρεσίες των περιφερειών από τις Αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις που είναι κατά κύριο λόγο μη παραγωγικές.

 • 10 Ιουλίου 2020, 09:29 | Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΣΤΕ

  Μέτρα βελτίωσης στο σύστημα διαχείρισης και τις διαδικασίες εφαρμογής
  Ενίσχυση των Φορέων Σχεδιασμού με προσωπικό με εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  Επιμόρφωση του προσωπικού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εν γένει διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  Αυστηροποίηση των κριτηρίων ένταξης των έργων με πρωταρχικό στοιχείο την ωριμότητά τους.
  Επανεξέταση των διαδικασιών από την ένταξη ενός έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του ώστε να εντοπιστούν και διορθωθούν οι διαδικασίες που προκαλούν τις σημαντικότερες καθυστερήσεις.
  Τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούνται για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των καταστροφών που αυτά επιφέρουν να μην εντάσσονται στο ΕΠΑ, καθώς δεν εξυπηρετούν καθαρά αναπτυξιακούς στόχους, αλλά σε ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

 • 10 Ιουλίου 2020, 09:26 | Αικ. Βουλοδήμου

  1. H δημιουργία μιας παράλληλης συναφούς δομής με το ΕΣΠΑ,νομίζω πως δεν ωθεί προς την κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας. Τα εργαλεία διαχείρισης και οι ήδη υπάρχουσες δομές είναι και ικανές και κατάλληλες (ίσως με κάποιες μικρές προσαρμογές – customization – βλ. ΟΠΣ) Επομένως, δε θα ήταν κατά τη γνώμη μου δύσκολη η προσαρμογή και λειτουργία στο ΣΔΕ και ΟΠΣ (ΕΣΠΑ) πράξεων του ΕΠΑ.

  2. Στην περίπτωση περιφερειακών προγραμμάτων ο Περιφερειάρχης έχει ήδη δομή να απευθυνθεί (πχ τα ΠΕΠ) ενώ τα υπουργεία (με εξαίρεση το Ανάπτυξης) δεν έχουν αρμοδιότητα να επεμβαίνουν στις λειτουργίες και αρμοδιότητες Τομεακών Προγραμμάτων. Αν θεωρήσουμε ότι οι Επιτελικές Δομές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι, τότε καταστρατηγείται ο ρόλος τους ως αρωγών των δικαιούχων και η δυνατότητά τους να αναζητούν την κατάλληλη χρηματοδοτική πηγή (ασυμβατότητα λειτουργιών / καθηκόντων). Συναφώς, η φράση στη σελ. 59 «Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης υπάγονται διοικητικά στον οικείο Υπουργό» αποκλείει εντελώς τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η πολύχρονη και με βαρύτητα εμπειρία ΕΥΔ Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ειδικά αναφορικά με κάποια είδη έργων σημαντικής εμβέλεια.

  3. Αναφέρεται ότι για δράσεις κρατικών ενισχύσεων υπάρχει η δυνατότητα να ανατίθεται η διαχείριση στον ΕΦΕΠΑΕ. Τι εχέγγυα παρέχονται για την αποτελεσματική διαχείριση τους/ χειρισμό πχ. για έργα υποδομών; Ποια η σχέση/συνεργασία του φορέα πχ με την ΕΥΚΕ και τις άλλες υπηρεσίες Κ.Ε. των Υπουργειων (ΑΜΚΕ);

 • 6 Ιουλίου 2020, 14:07 | ΧΡΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

  Στις Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΠΑ παρακαλούμε να αναφέρονται ονομαστικά οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών οι οποίες έχουν τεχνογνωσία γιατί προγραμματίζουν και διαχειρίζονται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ήδη έχουν αναλάβει στην πλειονότητα την διαχείριση του νέου ΕΠΑ.
  Επίσης, με την ψήφιση του Ν. 4635/2019 θεσπίστηκαν οι κανόνες που διέπουν -μεταξύ άλλων- την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΠΑ και των επιμέρους προγραμμάτων του.
  Συγκεκριμένα στο άρθρο 132 αναφέρεται ότι, οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ που υποδεικνύονται για την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια, κατά την υποβολή του οικείου προγράμματος. Οι υπηρεσίες αυτές στην πλειονότητα των Περιφερειών είναι οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ). Όμως, η πλήρης ανταπόκριση των ΔΙΑΠ στις νέες αρμοδιότητες τους, απαιτεί την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών και την άμεση ενίσχυση τους με επιπλέον ανάλογο προσωπικό.
  Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να διαμορφωθεί μια εμπεριστατωμένη πρόταση, στην οποία θα περιγράφεται η διάρθρωση των υπηρεσιών και οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού που απαιτούνται και στην συνέχεια να μας δοθεί η δυνατότητα άμεσων προσλήψεων, προκειμένου να πληρούνται εξ αρχής οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των ΠΠΑ.

 • 3 Ιουλίου 2020, 17:19 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΠΤΑ ΙΝ

  Στις Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΠΑ θα πρεπει να αναφέρονται ονομαστικά οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών οι οποίες προγραμματίζουν και διαχειρίζονται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ήδη έχουν αναλάβει στην πλειονότητα την διαχείριση του νέου ΕΠΑ. Θα μπορούσε να προβλεφθεί η υποχρέωση τροποποίησης των ΟΕΥ, με την πρόβλεψη διακριτού τμήματος για τη διαχειριση του ΕΠΑ.
  Οι ΔΙΑΠ είναι στην πλειονότητα τους υποστελεχωμένες και χρειάζονται προσωπικό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της στελέχωσής τους με πρόσληψη προσωπικού.

 • 3 Ιουλίου 2020, 12:19 | ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Στις Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΠΑ δεν αναφέρονται οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών, οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν αναλάβει και το νέο ΕΠΑ. Η ΔιΑΠ κάθε περιφέρειας:

  1. Υλοποιεί το υφιστάμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι περισσότερες έχουν αναλάβει την διαχείριση του νέου ΕΠΑ.
  2. Έχουν ήδη γίνει Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) στο ΕΣΠΑ (κρατικές ενισχύσεις).

  Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αναφορά στο νόμο και για τις ΔιΑΠ των Περιφερειών στις οποίες θα πρέπει να δημιουργηθεί διακριτό τμήμα που να αναφέρεται στο ΕΠΑ καθώς επίσης και να γίνει προσπάθεια στελέχωσης τους με επιπλέον προσωπικό, μιας και τα αντικείμενά τους είναι πολλά και σημαντικά .

 • 3 Ιουλίου 2020, 09:50 | ΚΟΥΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΠ ΠΔΜ

  Α. Στην Ενότητα αυτή δεν περιγράφεται (έστω και ενδεικτικά) τρόπος χρηματοδότησης των αναγκών υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης και Διαδικασιών Εφαρμογής για τις Περιφέρειες, δλδ αν θα υπάρξουν διαθέσιμα κονδύλια από το Υπουργείο (τύπου Τεχνικής Βοήθειας) ή αν οι ανάγκες αυτές μπορούν να καλυφθούν με ποσοστό από τα διαθέσιμα ποσά των κατανομών ανά Περιφέρεια, ή αν ακόμη θα πρέπει οι ίδιες οι Περιφέρειες να αναζητήσουν άλλη πηγή χρηματοδότησης των αναγκών αυτών που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από 1η Ιαν 2021.
  Ζητούμε να διευκρινιστεί με σχετική αναφορά στην παρούσα ενότητα.

  Β. Ζητούμε να μνημονεύονται οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όλων των Περιφερειών ως εν δυνάμει Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΠΠΑ 2021-2025 ως κατέχουσες μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  Γ. Ζητούμε να εισαχθεί στην Ενότητα αυτή ενδεικτικό – προτεινόμενο σχέδιο των περιεχομένων – ενοτήτων στα ΠΠΕ ή αναφορά ότι αυτά πρέπει να ακολουθούν τη δομή του ΕΠΑ 2021-2025

 • 26 Ιουνίου 2020, 14:56 | ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ

  Στις Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΠΑ παρακαλούμε να αναφέρονται ονομαστικά οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών οι οποίες έχουν τεχνογνωσία γιατί προγραμματίζουν και διαχειρίζονται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ήδη έχουν αναλάβει στην πλειονότητα την διαχείριση του νέου ΕΠΑ.

  Όπως θα γνωρίζετε οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ήδη έχουν γίνει Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) στο ΕΣΠΑ και τρέχουν δράσεις, όποτε πρέπει να αναφέρονται και στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων παράλληλα με τον ΕΦΕΠΑΕ.

  Οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) χρειάζονται προσωπικό. Επειδή δεν γίνονται προσλήψεις μονίμων και υπάρχουν ανάγκες και σε άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας που δινεται βαρύτητα απο την κινητικότητα, παρακαλούμε να εξετάσετε την ενίσχυση των ΔΙΑΠ από το Υπουργείο με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού
  για την υποβοήθηση στη διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠΑ 2021-2025