• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ' | 10 Ιουλίου 2020, 12:22

    Λόγω της ανάλογης δομής του ΕΠΑ με το ΕΣΠΑ, στο Ν.4635/2019 (άρθρο 132), παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης του ρόλου των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ στις Ειδικές Υπηρεσίες των άρθρων 5, 7, 16, 62 και 63 του Ν.4314/2014, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτελικές Δομές, καθώς και στην ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η ενισχυμένη εμπειρία αυτών, στην κατάρτιση των προγραμμάτων, τη διαχείριση των σχετικών πόρων, την επιλογή, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και, ιδιαίτερα, την ανάγκη συντονισμού και συμπληρωματικότητας κάθε Τομεακού Προγράμματος του ΕΠΑ με τις συγχρηματοδοτούμενες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρεμβάσεις ανά Τομέα Πολιτικής, κρίνεται ότι με την ανάθεση των συνολικών αρμοδιοτήτων κατάρτισης, παρακολούθησης και υλοποίησης του ΕΠΑ στις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων (ή Τομέων), όπως η Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ. του Υπουργείου Πολιτισμού, εξασφαλίζεται πλήρως η επιδιωκόμενη «αξιοποίηση ήδη θεσμοθετημένων αντίστοιχων διαδικασιών, προκειμένου αφενός να μην επιβαρύνεται περαιτέρω ο διοικητικός μηχανισμός των φορέων και αφετέρου να επιτευχθεί ο στόχος της συμπληρωματικότητας και της συνάφειας μεταξύ του ΕΠΑ και των λοιπών υφιστάμενων πλαισίων σχεδιασμού», που αναφέρεται στην υπ’ αρ. 29428/12.03.2020 1η Εγκύκλιο Κατάρτισης ΕΠΑ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.