• Σχόλιο του χρήστη 'Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Δ/ντης Γραφείου Γεν.Γραμ.Υπηρεσιών Υγείας Μπαρτσώκας Δήμος' | 10 Ιουλίου 2020, 12:01

    Στην ενότητα αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα στις σελίδες του κειμένου 6 και 7 προτείνεται η εξής διατύπωση: ....Επιπλέον, η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με προκλήσεις και στο μέλλον... "Aντιμετωπίζοντας τις διαρθρωτικές προκλήσεις που συνδέονται άμεσα με την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την οικονομική κρίση, τις συχνότερες μεγάλης κλίμακας απειλές (κλιματικές αλλαγές, γεωτεκτονικές μεταβολές, πανδημίες, μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα), τις ριζικές τεχνολογικές αλλαγές και διαρκή επιστημονική πρόοδο, τις νέες μορφές εργασίας, τη μετανάστευση αλλά και τις απειλές κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, χρειάζεται μηχανισμούς πρόληψης και προστασίας που διασφαλίζουν την ατομική και συλλογική ευημερία και σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο για μια ανθεκτική ανάπτυξη. Τεχνολογικές εξελίξεις που επιταχύνονται λόγω της πανδημίας φέρνουν σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, εισοδημάτων και πλούτου. Η γήρανση του πληθυσμού στη χώρα, η οποία επιδεινώθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας της κρίσης, εντείνει τις προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης , υγείας και κοινωνικής προστασίας. Η ανάγκη περιορισμού και προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φέρνουν σημαντικές αλλαγές σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές." Στη σελίδα 8, στο διάγραμμα 2.2 : Αναπτυξιακές ανάγκες, δυνατότητες και στόχοι,στο πεδίο Ανάγκες αντιμετώπισης προκλήσεων μετά το bullet Κλιματική Αλλαγή και περιβάλλον προστίθεται bullet με "Ετοιμότητα ανθεκτικότητα έναντι απειλών για τη δημόσια υγεία και ανισότητες πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας" Στη σελίδα 14, προτείνεται η εξής διατύπωση:"...μπορεί να συμβάλουν στη μείωση των διαπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων και να βελτιώσουν σημαντικές παραμέτρους της ζωής των κατοίκων, όπως η υγειονομική περίθαλψη (ανάπτυξη τηλειατρικής, συνεργατικής ιατρικής). Οι προοπτικές ανάπτυξης μιας περιοχής διαφαίνονται και από τις δημογραφικές τάσεις και τους σχετικούς δείκτες. Σε περιοχές όπου οι βασικές παράμετροι μόνιμης διαβίωσης , η πρόσβαση, οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και οι οικονομικές ευκαιρίες είναι μειωμένες και οι κοινωνικές συνθήκες δυσμενέστερες, ο πληθυσμός μειώνεται τόσο λόγω λιγότερων γεννήσεων όσο και λόγω μετανάστευσης προς άλλες περιοχές της χώρας και το εξωτερικό. Συνήθως μεταναστεύουν νεότερα άτομα, οπότε ο πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές τείνει να έχει αυξημένη ηλικία και ο λόγος ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται στήριξη προς τα άτομα παραγωγικής ηλικίας τείνει να είναι υψηλότερος". Στη σελίδα 17, ενότητα 2.1.5ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, προτείνεται, ...."Σε αυτό το πλαίσιο, αναγκαίες είναι οι δημόσιες επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ο δημόσιος τομέας έχει πολύπλευρο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι σχετικές αναπτυξιακές ανάγκες αφορούν παρεμβάσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και έρευνας, στην παροχή υπηρεσιών υγείας (τεχνολογίες φαρμάκου, ιατρικών εξοπλισμών, e Health) στις ψηφιακές υποδομές, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών που προσφέρει ευρύτερα ο δημόσιος τομέας."