Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ και η εξειδίκευση τους σε προτεραιότητες

Για την ενότητα «Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ και η εξειδίκευση τους σε προτεραιότητες» πατήστε εδώ

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:41 | Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Δεδομένου του υποστηρικτικού ρόλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε κάθε αναπτυξιακή δράση της χώρας, προτείνονται οι παρακάτω Άξονες Δράσεων, έπειτα συνεισφοράς των Γενικών Γραμματειών Δημόσιας Τάξης και Αντεγκληματικής Πολιτικής:
  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ¨Δράσεις μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος¨ (στον Άξονα αυτό δύναται να συμπεριληφθούν Έργα προμήθειας οχημάτων, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων).

  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ¨Τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση με δράσεις πληροφορικής και εκσυγχρονισμός πρακτικών¨ (στον Άξονα αυτό δύναται να συμπεριληφθούν Έργα προμήθειας ειδικών μηχανημάτων ανίχνευσης, αναβαθμίσεις λογισμικού κλπ).

  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ¨Διατήρηση του περιβάλλοντος εσωτερικής ασφάλειας¨ (στον Άξονα αυτό δύναται να συμπεριληφθούν Έργα προμήθειας οχημάτων, αστυνομικού εξοπλισμού παντώς τύπου και γενικότερα δράσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο).
  Ειδικές παρατηρήσεις:
  Κεφάλαιο 2 «Αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες» (σελ. 5-7): να γίνει αναφορά στο «εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας», το οποίο σύμφωνα με τους στατιστικούς δείκτες παραμένει σε ένα βέλτιστο επίπεδο, συγκριτικά με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλα και παγκοσμίως.
  • Υποκεφάλαιο 2.1. «αναπτυξιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων (σελ. 8 – 21): στο μέρος 2.1.8. (λοιπές προκλήσεις) να γίνει μία γενική αναφορά στην πρόκληση της εξέλιξης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, του διασυνοριακού εγκλήματος και του φαινομένου της μετανάστευσης.
  Κεφάλαιο 3 «αναπτυξιακοί στόχοι»:
  • Υποκεφάλαιο 3.3. «Κοινωνική Ανάπτυξη» (σελ. 29): θεωρούμε ότι ως πρόσθετη αυτοτελής προτεραιότητα του στόχου πρέπει να τεθεί «η ασφάλεια και προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων».
  • Υποκεφάλαιο 3.4. (ανάπτυξη υποδομών): εκτιμάται ότι πρέπει να περιληφθεί αναφορά στο θέμα της ασφάλειας των χαρακτηρισμένων εθνικών και ευρωπαϊκών κρίσιμων υποδομών των οποίων τα επίπεδα ανθεκτικότητας, είτε από ανθρωπογενείς είτε φυσικές καταστροφές πρέπει να διασφαλιστούν.

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:49 | Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Δ/ντης Γραφείου Γεν.Γραμ.Υπηρεσιών Υγείας Μπαρτσώκας Δήμος

  Στη σελίδα 29, ενότητα 3.3 Κοινωνική ανάπτυξη, προτείνεται:
  …..»Αναδεικνύονται δεκατέσσερις προτεραιότητες που εντάσσονται στον σκοπό της κοινωνικής ανάπτυξης (Διάγραμμα 3.4 και Πίνακας 3.3). Ενώ βασική επιδίωξη των προτεραιοτήτων εδώ είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, σημαντική είναι η συνεισφορά των δράσεων που εντάσσονται σε αυτές τις προτεραιότητες και στην αντιμετώπιση άλλων σημαντικών αναπτυξιακών αναγκών. Ενδεικτικά, όπως αναδείχθηκε από τις σοβαρότατες επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, οι επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, πέρα από την άμεση ενίσχυση της κοινωνικής ωφέλειας, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της εξάπλωσης της τρέχουσας και ενδεχόμενων μελλοντικών πανδημιών και για κάθε απειλή για την δημόσια υγεία . Επιπλέον, οι κοινωνικές επενδύσεις για τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της προσχολικής αγωγής, καθώς και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, αποτελούν το βασικό εργαλείο παρέμβασης για μετριασμό των δυσμενών δημογραφικών τάσεων. Η διεθνοποίηση των ΑΕΙ και η προσέλκυση καταρτισμένων επιστημόνων από το εξωτερικό ενισχύουν την ποιότητα της παιδείας και της έρευνας στη χώρα, ενώ συμβάλλουν και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Τέλος, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, καθώς και οι πολιτικές για ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και άλλες παρεμβάσεις για τόνωση της απασχόλησης, συνάδουν με τον στόχο αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.
  Αναλυτικότερα, πολύ σημαντική επενδυτική προτεραιότητα στην τρέχουσα συγκυρία αποτελεί η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού στο σύστημα της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη πρόκληση εδώ προέρχεται από τη μορφολογία της ελληνικής επικράτειας, με ακριτικά νησιά και απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές. Άλλη πρόκληση αφορά το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας ενός νοσοκομείου ή κέντρου υγείας είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με το κόστος εγκατάστασής του. Τέλος, όπως αποδείχθηκε από την πανδημία του ιού SARS-CoV-2, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μιας χώρας να έχει ένα σύστημα δημόσιας υγείας με ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε κρίσεις, σε πολύ απότομη αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και αναλώσιμα, οι οποίες σε κανονικές συνθήκες αξιοποιούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αποδείχθηκε ότι οι επενδύσεις σε ανθεκτικά, αποτελεσματικά, συστήματα υγείας αποτελούν επενδύσεις στην βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης.
  Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτείται ένα δημόσιο σύστημα υγείας που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και ετοιμότητας. Ενδεικτικές παρεμβάσεις εδώ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη σχεδίων επείγουσας επέμβασης (contingency planning) με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για την εξασφάλιση της δυνατότητας γρήγορης μετατροπής εγκαταστάσεων σε κλινικές αναφοράς επικίνδυνων νόσων, καθώς και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων υλικών και εξοπλισμού που ενδέχεται να χρειαστούν σε μια πανδημία.
  Η βελτίωση της υγείας των πολιτών δεν αφορά μόνο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και τη λήψη προληπτικών μέτρων μέσω της υιοθέτησης ενός υγιέστερου τρόπου ζωής από τους πολίτες.
  Απαιτείται ο αναπροσανατολισμός του συστήματος υγείας από ένα σύστημα δομημένο γύρω από οργανισμούς περίθαλψης σε ένα σύστημα υγείας σχεδιασμένο για τους ανθρώπους, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, που επιτυγχάνεται ιδίως μέσω των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η στρατηγική της καθολικής υγειονομικής κάλυψης απαιτεί την ανάπτυξη, ενοποίηση και βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων , υποδομών και τεχνολογιών, την επανιεράρχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επίκεντρο ένα δίκτυο υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας.
  Προτεραιότητες αποτελούν:
  • Η επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες υγείας. Μετασχηματισμός – Ενίσχυση – Αναβάθμιση Συστημάτων Πληροφορικής για σύγχρονη διακυβέρνηση, διοίκηση των Μονάδων, για προώθηση των e-υπηρεσιών υγείας.
  • Επενδύσεις στην Ικανότητα του Συστήματος Υγείας για πρόσβαση σε Εξειδικευμένες Υπηρεσίες και γνώσεις σε νέες διαδικασίες, σε υψηλής τεχνολογίας επεμβατικά διαγνωστικά μέσα κ.α. Ενίσχυση της Ικανότητας του Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εκπαίδευση) . Η διαρκής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η διασφάλιση επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Η Αναβάθμιση Νοσοκομείων μέσω Ανάπτυξης και Εφαρμογής Τεχνικών και Εργαλείων Διοίκησης, Εκπαίδευσης Στελεχών, Εφαρμογής Συστημάτων Logistics, Κατάρτισης Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών
  • Η αναβάθμιση και Ενίσχυση Υποδομών-εξοπλισμών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων στα παλαιότερα κτήρια για βελτίωση της πρόσβασης για ΑΜΕΑ
  • Η Αναβάθμιση – Βελτίωση Υποδομών -εξοπλισμών Δημόσιου Συστήματος Υγείας (Νοσοκομείων και των Φορέων ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ-ΚΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ, ΕΚΕΑ)
  • Η Ενίσχυση της Μετανοσοκομειακής Φροντίδας (δημιουργία δομών και συστημάτων αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας).
  • Η Άρση γεωγραφικών ανισοτήτων Ανάπτυξη του δικτύου υπηρεσιών στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές: Διαρθρωτικά μέτρα αλλά και επενδύσεις για την κινητροδότηση νέων ιατρών να εγκατασταθούν μέσω διάθεσης στέγης σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση και τομέα νησιωτικής πολιτικής για διάθεση γης , ανέγερση οικιών κλπ
  • Επενδύσεις για αξιοποίηση ΣΔΙΤ για επιμέρους από τους ανωτέρω στόχους

  Απαιτείται η υιοθέτηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής . Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου κατέχουν ο μαζικός αθλητισμός και η διευκόλυνση των πολιτών στην άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων. Επομένως, ως προτεραιότητα εντάσσεται και η ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα του αθλητισμού.Κρίσιμος τομέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής με σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο αποτελεί η μέριμνα για την τόνωση της απασχόλησης. Εδώ εντάσσονται οι πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες αποσκοπούν στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που έχουν τον στόχο να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι δεξιότητες απαραίτητες για την ενεργή παραμονή τους στην αγορά εργασίας στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.
  ………………………………………………………………
  Στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων εντάσσονται και στοχευμένες δράσεις στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Ενδεικτική παρέμβαση εδώ είναι το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου ή της επιδότησης άγονων γραμμών, που εξασφαλίζει ότι αυτές οι περιοχές έχουν πρόσβαση σε δημόσια μέσα συγκοινωνίας που τις συνδέουν με την υπόλοιπη χώρα. Σημαντική για την εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας είναι και η προτεραιότητα για ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών. Συνεισφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος και στην εξομάλυνση των δημογραφικών εξελίξεων ενισχύοντας την ελκυστικότητα μόνιμης διαμονής στις περιοχές αυτές , έχουν και οι προτεραιότητες για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού των νησιών, και οι προτεραιότητες στον τομέα της παιδείας. Η επέκταση (σε χρονική διάρκεια) και η εμβάθυνση (σε ποσοστό των νοικοκυριών) της κάλυψης του πληθυσμού από την προσχολική αγωγή, καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, συστήματα αξιολόγησης και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού. Εκτός από θετικές συνέπειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, η βελτίωση της δημόσιας προσχολικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καθώς η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό συγκριτικά με τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ….»

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:40 | Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Δ/ντης Γραφείου Γεν.Γραμ.Υπηρεσιών Υγείας Μπαρτσώκας Δήμος

  Στη σελίδα 29, ενότητα 3.3 Κοινωνική ανάπτυξη, προτείνεται:
  …..»Αναδεικνύονται δεκατέσσερις προτεραιότητες που εντάσσονται στον σκοπό της κοινωνικής ανάπτυξης (Διάγραμμα 3.4 και Πίνακας 3.3). Ενώ βασική επιδίωξη των προτεραιοτήτων εδώ είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, σημαντική είναι η συνεισφορά των δράσεων που εντάσσονται σε αυτές τις προτεραιότητες και στην αντιμετώπιση άλλων σημαντικών αναπτυξιακών αναγκών. Ενδεικτικά, όπως αναδείχθηκε από τις σοβαρότατες επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, οι επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, πέρα από την άμεση ενίσχυση της κοινωνικής ωφέλειας, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της εξάπλωσης της τρέχουσας και ενδεχόμενων μελλοντικών πανδημιών και για κάθε απειλή για την δημόσια υγεία . Επιπλέον, οι κοινωνικές επενδύσεις για τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της προσχολικής αγωγής, καθώς και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, αποτελούν το βασικό εργαλείο παρέμβασης για μετριασμό των δυσμενών δημογραφικών τάσεων. Η διεθνοποίηση των ΑΕΙ και η προσέλκυση καταρτισμένων επιστημόνων από το εξωτερικό ενισχύουν την ποιότητα της παιδείας και της έρευνας στη χώρα, ενώ συμβάλλουν και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Τέλος, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, καθώς και οι πολιτικές για ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και άλλες παρεμβάσεις για τόνωση της απασχόλησης, συνάδουν με τον στόχο αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.
  Αναλυτικότερα, πολύ σημαντική επενδυτική προτεραιότητα στην τρέχουσα συγκυρία αποτελεί η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού στο σύστημα της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη πρόκληση εδώ προέρχεται από τη μορφολογία της ελληνικής επικράτειας, με ακριτικά νησιά και απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές. Άλλη πρόκληση αφορά το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας ενός νοσοκομείου ή κέντρου υγείας είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με το κόστος εγκατάστασής του. Τέλος, όπως αποδείχθηκε από την πανδημία του ιού SARS-CoV-2, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μιας χώρας να έχει ένα σύστημα δημόσιας υγείας με ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε κρίσεις, σε πολύ απότομη αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και αναλώσιμα, οι οποίες σε κανονικές συνθήκες αξιοποιούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αποδείχθηκε ότι οι επενδύσεις σε ανθεκτικά, αποτελεσματικά, συστήματα υγείας αποτελούν επενδύσεις στην βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης.
  Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτείται ένα δημόσιο σύστημα υγείας που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και ετοιμότητας. Ενδεικτικές παρεμβάσεις εδώ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη σχεδίων επείγουσας επέμβασης (contingency planning) με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για την εξασφάλιση της δυνατότητας γρήγορης μετατροπής εγκαταστάσεων σε κλινικές αναφοράς επικίνδυνων νόσων, καθώς και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων υλικών και εξοπλισμού που ενδέχεται να χρειαστούν σε μια πανδημία.
  Η βελτίωση της υγείας των πολιτών δεν αφορά μόνο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και τη λήψη προληπτικών μέτρων μέσω της υιοθέτησης ενός υγιέστερου τρόπου ζωής από τους πολίτες.
  Απαιτείται ο αναπροσανατολισμός του συστήματος υγείας από ένα σύστημα δομημένο γύρω από οργανισμούς περίθαλψης σε ένα σύστημα υγείας σχεδιασμένο για τους ανθρώπους, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, που επιτυγχάνεται ιδίως μέσω των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η στρατηγική της καθολικής υγειονομικής κάλυψης απαιτεί την ανάπτυξη, ενοποίηση και βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων , υποδομών και τεχνολογιών, την επανιεράρχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επίκεντρο ένα δίκτυο υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας.
  Προτεραιότητες αποτελούν:
  • Η επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες υγείας. Μετασχηματισμός – Ενίσχυση – Αναβάθμιση Συστημάτων Πληροφορικής για σύγχρονη διακυβέρνηση, διοίκηση των Μονάδων, για προώθηση των e-υπηρεσιών υγείας.
  • Επενδύσεις στην Ικανότητα του Συστήματος Υγείας για πρόσβαση σε Εξειδικευμένες Υπηρεσίες και γνώσεις σε νέες διαδικασίες, σε υψηλής τεχνολογίας επεμβατικά διαγνωστικά μέσα κ.α. Ενίσχυση της Ικανότητας του Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εκπαίδευση) . Η διαρκής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η διασφάλιση επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Η Αναβάθμιση Νοσοκομείων μέσω Ανάπτυξης και Εφαρμογής Τεχνικών και Εργαλείων Διοίκησης, Εκπαίδευσης Στελεχών, Εφαρμογής Συστημάτων Logistics, Κατάρτισης Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών
  • Η αναβάθμιση και Ενίσχυση Υποδομών-εξοπλισμών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων στα παλαιότερα κτήρια για βελτίωση της πρόσβασης για ΑΜΕΑ
  • Η Αναβάθμιση – Βελτίωση Υποδομών -εξοπλισμών Δημόσιου Συστήματος Υγείας (Νοσοκομείων και των Φορέων ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ-ΚΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ, ΕΚΕΑ)
  • Η Ενίσχυση της Μετανοσοκομειακής Φροντίδας (δημιουργία δομών και συστημάτων αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας).
  • Η Άρση γεωγραφικών ανισοτήτων Ανάπτυξη του δικτύου υπηρεσιών στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές: Διαρθρωτικά μέτρα αλλά και επενδύσεις για την κινητροδότηση νέων ιατρών να εγκατασταθούν μέσω διάθεσης στέγης σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση και τομέα νησιωτικής πολιτικής για διάθεση γης , ανέγερση οικιών κλπ
  • Επενδύσεις για αξιοποίηση ΣΔΙΤ για επιμέρους από τους ανωτέρω στόχους

  Απαιτείται η υιοθέτηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής . Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου κατέχουν ο μαζικός αθλητισμός και η διευκόλυνση των πολιτών στην άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων. Επομένως, ως προτεραιότητα εντάσσεται και η ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα του αθλητισμού.Κρίσιμος τομέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής με σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο αποτελεί η μέριμνα για την τόνωση της απασχόλησης. Εδώ εντάσσονται οι πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες αποσκοπούν στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που έχουν τον στόχο να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι δεξιότητες απαραίτητες για την ενεργή παραμονή τους στην αγορά εργασίας στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.
  ………………………………………………………………
  Στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων εντάσσονται και στοχευμένες δράσεις στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Ενδεικτική παρέμβαση εδώ είναι το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου ή της επιδότησης άγονων γραμμών, που εξασφαλίζει ότι αυτές οι περιοχές έχουν πρόσβαση σε δημόσια μέσα συγκοινωνίας που τις συνδέουν με την υπόλοιπη χώρα. Σημαντική για την εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας είναι και η προτεραιότητα για ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών. Συνεισφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος και στην εξομάλυνση των δημογραφικών εξελίξεων ενισχύοντας την ελκυστικότητα μόνιμης διαμονής στις περιοχές αυτές , έχουν και οι προτεραιότητες για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού των νησιών, και οι προτεραιότητες στον τομέα της παιδείας. Η επέκταση (σε χρονική διάρκεια) και η εμβάθυνση (σε ποσοστό των νοικοκυριών) της κάλυψης του πληθυσμού από την προσχολική αγωγή, καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, συστήματα αξιολόγησης και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού. Εκτός από θετικές συνέπειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, η βελτίωση της δημόσιας προσχολικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καθώς η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό συγκριτικά με τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ….»

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:01 | Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Δ/ντης Γραφείου Γεν.Γραμ.Υπηρεσιών Υγείας Μπαρτσώκας Δήμος

  Στην ενότητα αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα στις σελίδες του κειμένου 6 και 7 προτείνεται η εξής διατύπωση:
  ….Επιπλέον, η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με προκλήσεις και στο μέλλον… «Aντιμετωπίζοντας τις διαρθρωτικές προκλήσεις που συνδέονται άμεσα με την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την οικονομική κρίση, τις συχνότερες μεγάλης κλίμακας απειλές (κλιματικές αλλαγές, γεωτεκτονικές μεταβολές, πανδημίες, μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα), τις ριζικές τεχνολογικές αλλαγές και διαρκή επιστημονική πρόοδο, τις νέες μορφές εργασίας, τη μετανάστευση αλλά και τις απειλές κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, χρειάζεται μηχανισμούς πρόληψης και προστασίας που διασφαλίζουν την ατομική και συλλογική ευημερία και σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο για μια ανθεκτική ανάπτυξη. Τεχνολογικές εξελίξεις που επιταχύνονται λόγω της πανδημίας φέρνουν σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, εισοδημάτων και πλούτου. Η γήρανση του πληθυσμού στη χώρα, η οποία επιδεινώθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας της κρίσης, εντείνει τις προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης , υγείας και κοινωνικής προστασίας. Η ανάγκη περιορισμού και προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής φέρνουν σημαντικές αλλαγές σε κρίσιμους τομείς για την οικονομία, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές.»

  Στη σελίδα 8, στο διάγραμμα 2.2 : Αναπτυξιακές ανάγκες, δυνατότητες και στόχοι,στο πεδίο Ανάγκες αντιμετώπισης προκλήσεων μετά το bullet Κλιματική Αλλαγή και περιβάλλον προστίθεται bullet με «Ετοιμότητα ανθεκτικότητα έναντι απειλών για τη δημόσια υγεία και ανισότητες πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

  Στη σελίδα 14, προτείνεται η εξής διατύπωση:»…μπορεί να συμβάλουν στη μείωση των διαπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων και να βελτιώσουν σημαντικές παραμέτρους της ζωής των κατοίκων, όπως η υγειονομική περίθαλψη (ανάπτυξη τηλειατρικής, συνεργατικής ιατρικής).
  Οι προοπτικές ανάπτυξης μιας περιοχής διαφαίνονται και από τις δημογραφικές τάσεις και τους σχετικούς δείκτες. Σε περιοχές όπου οι βασικές παράμετροι μόνιμης διαβίωσης , η πρόσβαση, οι υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και οι οικονομικές ευκαιρίες είναι μειωμένες και οι κοινωνικές συνθήκες δυσμενέστερες, ο πληθυσμός μειώνεται τόσο λόγω λιγότερων γεννήσεων όσο και λόγω μετανάστευσης προς άλλες περιοχές της χώρας και το εξωτερικό. Συνήθως μεταναστεύουν νεότερα άτομα, οπότε ο πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές τείνει να έχει αυξημένη ηλικία και ο λόγος ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται στήριξη προς τα άτομα παραγωγικής ηλικίας τείνει να είναι υψηλότερος».

  Στη σελίδα 17, ενότητα 2.1.5ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, προτείνεται,
  ….»Σε αυτό το πλαίσιο, αναγκαίες είναι οι δημόσιες επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ο δημόσιος τομέας έχει πολύπλευρο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι σχετικές αναπτυξιακές ανάγκες αφορούν παρεμβάσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και έρευνας, στην παροχή υπηρεσιών υγείας (τεχνολογίες φαρμάκου, ιατρικών εξοπλισμών, e Health) στις ψηφιακές υποδομές, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών που προσφέρει ευρύτερα ο δημόσιος τομέας.»

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:17 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  3.1. Εξυπνη Ανάπτυξη:
  Κρίνεται σκόπιμο να γίνει ειδική αναφορά στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα, με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου στο κεφ. «Έξυπνη Ανάπτυξη (3.1)» σελ. 27 (μετά την αναφορά στον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος και πριν την αναφορά του τομέα της δημόσιας υγείας):
  « …… Επιπλέον, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα θα συντελέσει στην ενιαία και καθολική εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών κεντρικού ελέγχου, απλούστευσης, παρακολούθησης και διαφάνειας μέσω της ψηφιοποίησης του συστήματος σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης των υποδομών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές πολιτικές. ……»
  3.2. Πράσινη Ανάπτυξη:
  Κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν οι παρακάτω παράγραφοι στο κεφ. «Πράσινη Ανάπτυξη (3.2)» σελ. 29 (πριν την αναφορά για τις πράσινες πόλεις), προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους από τον εν λόγω στόχο:
  « …… Σημαντικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων και είναι κρίσιμες για την αντιπλημμυρική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός ή/και η συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, εγγειοβελτιωτικών και υδραυλικών υποδομών. Ειδικότερα, στον τομέα της πρόληψης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις στατικής ενίσχυσης και ελέγχου της στατικής επάρκειας Δημοσίων Κτηρίων, τις οποίες εκπονεί το ΥΠΥΜΕ.
  Επίσης, στη διαδικασία μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα θα συμβάλουν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου στατικής επάρκειάς τους, τις οποίες ήδη εκπονεί το ΥΠΥΜΕ. …….».
  3.3. Κοινωνική Ανάπτυξη:
  Οι κτιριακές υποδομές των τομέων Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη αποτελούν δημόσιες υποδομές, η ανάπτυξη, βελτίωση, εκσυγχρονισμός/συντήρηση των οποίων συμβάλλουν και ενισχύουν κυρίως την κοινωνική συνοχή, αλλά και αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των λοιπών κοινωνικού χαρακτήρα επενδύσεων στους τομείς αυτούς.
  Στο υπό διαβούλευση κείμενο ΕΠΑ διαπιστώνεται το εξής:
  – Οι τομείς Υγεία και Παιδεία εντάσσονται σαφώς ως προτεραιότητες στον Α.Σ. «Κοινωνική Ανάπτυξη» και περιλαμβάνουν τόσο επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όσο και ανάπτυξη υποδομών (πχ νοσοκομεία, σχολικά κτίρια, κλπ).
  – Ο τομέας Δικαιοσύνη, αντιθέτως, φαίνεται να εντάσσεται σε δύο Α.Σ.: ο μεν εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος στον Α.Σ. «Έξυπνη Ανάπτυξη», οι δε κτιριακές υποδομές της δικαιοσύνης στον Α.Σ. «Ανάπτυξη Υποδομών», όπου γίνεται απλή αναφορά στο κείμενο ΕΠΑ (σελ. 33), χωρίς όμως να εμπίπτουν σαφώς σε κάποια από τις 11 αναφερόμενες προτεραιότητες του Α.Σ.
  Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο το εν λόγω θέμα να αντιμετωπιστεί με την ίδια μεθοδολογία / κριτήρια, ως προς την ένταξη του στους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ.
  3.4. Ανάπτυξη Υποδομών:
  Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και των εγκαταστάσεων, καθώς και το σημειούμενο μέχρι σήμερα σχετικό έλλειμμα, θεωρούμε σκόπιμο και απαραίτητο να προστεθεί ρητά ο όρος ‘συντήρηση’ όπου γίνεται η αντίστοιχη αναφορά στο κείμενο του ΕΠΑ για κάθε κατηγορία αναφερόμενων υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους από το ΕΠΑ, ακόμα και αν θεωρείται ότι η συντήρηση είναι μέρος του εκσυγχρονισμού. Ενδεικτικά:
  «… Ανάπτυξη, βελτίωση, εκσυγχρονισμός και συντήρηση λιμενικών υποδομών …. »
  «… Ανάπτυξη, βελτίωση, εκσυγχρονισμός και συντήρηση υποδομών αεροδρομίων…»

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:15 | Αγγελική Μπάρακλη

  Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η χρήση του Design Thinking για την καινοτομία των επιχειρήσεων. Το Design είναι μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό και βιώσιμο τρόπο, επικεντρωμένη στο χρήστη. Το Design ως μια δομημένη δημιουργική διαδικασία αποτελεί ανταγωνιστικό εργαλείο μείζονος σημασίας για τις επιχειρήσεις. Είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα , όχι μόνο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και για την κατανόηση του πως αυτά τα προϊόντα μπορούν να εισέλθουν καλύτερα στην αγορά και να βελτιώσουν την αγοραστική τους αξία. Καθημερινά αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενέργειες που αποσκοπούν στο να καταδείξουν τη χρησιμότητα του Design στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη σύνδεση του με την καινοτομία και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει, τόσο στις οικονομικές επιδόσεις, όσο και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό, το Design κατέχει πια σημαντική θέση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο απέδειξε ότι οι επιχειρήσεις που έχει λάβει υπηρεσίες υποστήριξης Design από το Design Council έχουν μεγαλύτερο ποσοστό βιωσιμότητας και ανάπτυξης από το μέσο όρο. Η ολοκληρωμένη έρευνα βρίσκεται σε αυτό το λινκ https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/design-council-support-and-business-survival-and-growth-report.
  Άλλες ενδεικτικές μελέτες για την αξία του Design για την επιχειρηματικότητα:
  https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design#
  https://www.interregeurope.eu/design4innovation/news/news-article/6714/nine-lessons-on-developing-design-support/

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:01 | Αγγελική Μπάρακλη

  Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η χρήση του Service Design για τη Δημόσια Διοίκηση και τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Το Service Design είναι ο κλάδος που συνδυάζει την εφαρμογή μεθόδων του Design για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία. Η εφαρμογή του Service Design λαμβάνει υπόψη της τόσο τον τελικό χρήση όσο και τη βελτιστοποίηση της γενικότερης εμπειρίας και αξία της υπηρεσίας. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Δανία και η Εσθονία, το Service Design είναι αρκετά διαδεδομένη μέθοδος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε τις παρακάτω πήγες:
  https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/Design%20for%20Public%20Good.pdf
  https://oecd-opsi.org/guide/service-design/
  https://www.service-design-network.org/uploads/sdn-impact-report_public-sector.pdf

 • Η πολιτιστική κληρονομιά, σε συνδυασμό με το φυσικό κάλλος και τη μεγάλη ποικιλία του τοπίου σε μικρή γεωγραφική κλίμακα, αλλά και τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ελληνικού χώρου, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η προστασία και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε άμεση συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, προσφέρει ιδιαίτερα εξωστρεφή δυναμική σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, διαμορφώνοντας ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο Πολιτισμός έχει αναγνωριστεί ως ένας βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής στρατηγικής, κυρίως διότι της προσδίδει αξίες βιωσιμότητας, καθώς μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων και δράσεων μπορεί να εξυπηρετήσει τη μετάβαση σε ένα αειφορικό, καινοτόμο και εξωστρεφές πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης.

  Λόγω της πολυεπίπεδης διάστασής του, ο Πολιτισμός, πέραν της πρόσληψής του ως κοινωνικό αγαθό, διαθέτει σημαντική οικονομική διάσταση αποτελώντας κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης και για το λόγο αυτό, η Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ. κρίνει ότι δεν εντάσσεται αποκλειστικά στον Αναπτυξιακό Στόχο της Εξωστρέφειας. Όπως πολύ ορθά αναφέρεται και στο ΕΠΑ και όπως αποδεικνύεται από τις μέχρι σήμερα υλοποιημένες δράσεις, εντοπίζονται οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις στα έργα Πολιτισμού, που συνηγορούν στο γεγονός ότι ο τομέας δεν είναι μονοδιάστατος, ώστε να σχετίζεται μόνο με την ελκυστικότητα των Περιφερειών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά επιπρόσθετα, βρίσκει κοινό τόπο σε πολλές από τις Προτεραιότητες και των άλλων Αναπτυξιακών Στόχων –πλην αυτού της Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας.

  Προς επίρρωση της ανωτέρω αναφοράς στο ΕΠΑ, η Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ., αναφέρει τα ακόλουθα:

  Στην ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ο Πολιτισμός παρουσιάζει ισχυρή σύνδεση με την ΕΡΕΥΝΑ και την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, καθώς μπορεί να εντάξει στον ειδικό αυτό στόχο δράσεις που θα αναπτύξουν, μετά από έρευνα, καινοτόμες μεθόδους, υλικά και εργαλεία για τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τριμερή συνεργατικά σχήματα, τα οποία θα απαρτίζονται από: α) Υπηρεσία / Εποπτευόμενο Φορέα ΥΠΠΟΑ, β) Πανεπιστήμιο / Ερευνητικό Κέντρο και γ) Επιχείρηση. Πέραν όμως των δράσεων έρευνας και καινοτομίας με αφετηρία το πολιτιστικό απόθεμα, κρίνεται, ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στη «μη τεχνολογική» διάσταση της καινοτομίας, έτσι ώστε να μην αποκλείονται τομείς με ιδιαίτερη δυναμική και εξωστρέφεια, όπως ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας (ΠΔΤ). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση δέσμης δράσεων για την ανάπτυξη καινοτομίας στις επιχειρήσεις του ΠΔΤ, όπως: α) Κουπόνια καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στα προϊόντα των επιχειρήσεων του ΠΔΤ και β) Υποστήριξη της λειτουργίας Creative Spaces και Innovation Lab με επίκεντρο τον ΠΔΤ, με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης, προβολής και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

  Ως προς τον ειδικό στόχο του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ο Πολιτισμός παρουσιάζει πολύ ισχυρή συσχέτιση, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή με την πρόσφατη υγειονομική κρίση, όταν στις συνθήκες του εγκλεισμού, αναζητήθηκε ευρέως πλούσιο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο. Το ΥΠ.ΠΟ.Α. εδώ προτείνει δέσμη δράσεων για την ανάπτυξη του ψηφιακού πολιτισμού. Τέτοιες θα μπορούσε να είναι: α) Υποστήριξη «έξυπνων» μουσείων, πολιτιστικών διαδρομών και πολιτιστικών οργανισμών για την υιοθέτηση νέων εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ και β) Δημιουργία ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου και διάθεσή του, με όρους ανοικτής πρόσβασης και δυνατότητες επαναξιοποίησης. Δίνοντας έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί, επίσης, να ενταχθεί στον ειδικό αυτό στόχο, η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υιοθέτησης εργαλείων ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (ΠΔΤ).

  Τέλος, ως προς τον ειδικό στόχο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, θεωρείται ότι υφίσταται πολύ ισχυρή σύνδεση με τον τομέα του Πολιτισμού, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υιοθετηθεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των, κατά βάση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του ΠΔΤ, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διευκόλυνση της διείσδυσής τους στις διεθνείς αγορές. Οι επιχειρήσεις του ΠΔΤ αποδεικνύονται εξαιρετικά δραστήριες, παρά το μικρό τους μέγεθος και παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας, απασχολούν, δε, κατά πλειονότητα νέους ανθρώπους, με εξαιρετική κατάρτιση και ικανότητες. Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο παρέμβασης που σχετίζεται με τον ίδιο ειδικό στόχο, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις του ΠΔΤ στους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό προτείνονται επαναλαμβανόμενοι κύκλοι εκπαίδευσης των εργαζομένων και επαγγελματιών του ΠΔΤ σε θεματικές που άπτονται της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της έξυπνης εξειδίκευσης, της επιχειρησιακής οργάνωσης και της κυκλικής οικονομίας.

  Ο Πολιτισμός παρουσιάζει πολύ ισχυρή σύνδεση και με την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, καθώς σε ό,τι αφορά στις Δράσεις πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, το ΥΠ.ΠΟ.Α. προτείνει στις αναφορές που γίνονται για το φυσικό περιβάλλον να συμπεριλαμβάνεται και το πολιτιστικό περιβάλλον, εξαιτίας του γεγονότος ότι στην εθνική, ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή νομοθεσία, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον προστατεύονται από κοινού. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αναρίθμητες περιπτώσεις, οι Αρχαιολογικοί Χώροι ταυτίζονται ή γειτνιάζουν άμεσα με περιοχές NATURA 2000 ή Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Τα έργα αποκατάστασης ή ανάδειξης των χώρων αυτών, συμβαδίζουν με τις γενικότερες προδιαγραφές προστασίας του τοπίου και της φύσης, προστατεύοντας παράλληλα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Επίσης, μέσω των περιορισμών που επιβάλλονται στους όρους δόμησης (βλ. κήρυξη Αρχαιολογικών Χώρων και ορισμός Αρχαιολογικής Ζώνης Α) των γειτνιαζουσών περιοχών, συντελείται η προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της αντίστοιχης χωρικής ενότητας, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των εν λόγω περιοχών.

  Με τα δεδομένα αυτά, γίνεται κατανοητός ο λόγος που το ΥΠ.ΠΟ.Α. θέτει σε υψηλή προτεραιότητα το θέμα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ στους αρχαιολογικούς χώρους και τα πολιτιστικά τοπία. Εδώ εντάσσονται τα ακόλουθα: Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και προειδοποίησης. Προμήθεια εξοπλισμού και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πυρκαγιές. Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες, καθώς και από τη διάβρωση των ακτών. Εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σε αρχαιολογικούς χώρους που πλήττονται από παρατεταμένες ξηρασίες, πλημμύρες ή γειτνιάζουν με ακτές και κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

  Στον ειδικό στόχο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ η Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ. θεωρεί ότι συμβάλλει τα μέγιστα ο τομέας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ και σε αυτόν εντάσσεται αφενός η Ενεργειακή αναβάθμιση Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α. και των Εποπτευόμενων Φορέων του και αφετέρου, η Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (ΠΔΤ) με έμφαση στους χώρους συνάθροισης κοινού.

  Ως προς το Στόχο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, τέλος, ο Πολιτισμός παρουσιάζει πολύ ισχυρή συσχέτιση και αυτό γίνεται κατανοητό από τις ακόλουθες προτάσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α. που σχετίζονται με δέσμη δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα του Πολιτισμού και περιλαμβάνουν: α) Πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για την υποστήριξη της διευρυμένης λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, β) Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη της γυναικείας, της κοινωνικής και της νεανικής επιχειρηματικότητας σε κλάδους του ΠΔΤ και γ) Πρόγραμμα ενίσχυσης της έναρξης δραστηριότητας αυταπασχολούμενων ή λειτουργίας ΚοινΣΕπ σε πεδία του ΠΔΤ (π.χ. arts & crafts, εφαρμοσμένες τέχνες).

  Επίσης, σχετίζεται με δέσμη υλοποίησης, από το ΥΠ.ΠΟ.Α. (Υπηρεσίες / Εποπτευόμενους Φορείς), πολιτιστικών δράσεων στα σχολεία, όπως: α) Εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτιστικού περιεχομένου για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας σχετικών ψηφιακών εφαρμογών και β) Εμπλουτισμός προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με δράσεις επικεντρωμένες στον Πολιτισμό.

  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σχετίζεται ακόμη με την πρόταση του ΥΠ.ΠΟ.Α. για δέσμη δράσεων κατάρτισης και δια βίου μάθησης με θεματικές επικεντρωμένες στον Πολιτισμό, όπως: α) Κατάρτιση, επανειδίκευση και ενίσχυση των δεξιοτήτων των απασχολουμένων στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα (ΠΔΤ), συμπεριλαμβανομένης ειδικής πρόβλεψης για ΑμΕΑ που δραστηριοποιούνται αυτόνομα ή σε δομές, με αντίστοιχο αντικείμενο και β) Προγράμματα δια βίου μάθησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Υπηρεσιών / Εποπτευόμενων Φορέων), που απευθύνονται ειδικά σε ΑμΕΑ και σε κοινό της τρίτης ηλικίας.

  Με σκοπό την ενίσχυση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, στο πλαίσιο αυτού του Στόχου μπορεί να συμπεριληφθεί η πρόταση για προγράμματα κοινωνικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης, μέσω της γνωριμίας με το ελληνικό πολιτισμό, υλικό και άυλο, (σε συνδυασμό ή ανεξάρτητα από τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας), για ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών (με έμφαση σε μετανάστες/πρόσφυγες) ή/και μέλη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Εμπλουτίζοντας τα προγράμματα διαπολιτιστικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνονται ειδικά σχεδιασμένες επισκέψεις σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικά κτήρια Υπηρεσιών / Φορέων που φιλοξενούν αντίστοιχες δράσεις διαπολιτισμικής προσέγγισης. Ο Πολιτισμός πάντα βρίσκει τρόπους να δημιουργήσει «κοινό τόπο» για την επικοινωνία ανθρώπων με διαφορετικές «καταγωγές» και ερεθίσματα, αλλά και συντελεί τα μέγιστα στην πολιτισμική και κοινωνική ενσωμάτωση ομάδων στην κοινωνία και μέσω ειδικών παραγωγών στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τον χορό, το βιβλίο κ.α.).

  Επίσης ενδιαφέρουν: Δράσεις Πολιτισμού με στόχο τη συμμετοχή και κοινωνικοποίηση αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων (παραβατικοί ανήλικοι, έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης, μόνιμα διαμένοντες σε ιδρύματα ή δομές, νοσηλευόμενοι για μακρό χρονικό διάστημα σε νοσοκομεία ή κέντρα αποκατάστασης). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις παρουσίασης / δημιουργίας πολιτιστικού έργου, ανάλογα με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε κοινωνικά αποκλεισμένης ομάδας ατόμων. Πολυεπίπεδες δράσεις σχεδιασμένες με τη συνεργασία ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών και εμψυχωτών. Το ΥΠ.ΠΟ.Α. ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις αποκλεισμένες (εξαιτίας διαφόρων λόγων) ομάδες της κοινωνίας και ήδη έχει υλοποιήσει αποσπασματικές μέχρι τώρα δράσεις (οι Υπηρεσίες του ή οι Εποπτευόμενοι Φορείς του) για έγκλειστους σε Καταστήματα Κράτησης, με έμφαση στα ΚΚ Ανηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και για τους νοσηλευόμενους ή ανθρώπους με μετατραυματικό ψυχικό stress (βλ. πυρόπληκτους από το Μάτι), για τους οποίους έχουν ευεργετικές επιπτώσεις οι δράσεις art therapy.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:20 | Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ

  1. Σε ότι αφορά τις Προτεραιότητες του στόχου έξυπνης ανάπτυξης σε θέματα πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να περιληφθούν και τα εξής:
  -Ανάπτυξη-αναβάθμιση ψηφιακών πλατφορμών επιμόρφωσης και ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  -Ανάπτυξη-αναβάθμιση ψηφιακών πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών/εξοπλισμού
  -Ψηφιοποίηση συγγραμμάτων
  -Υποστήριξη διαδικασιών GDPR & DPO
  -Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων θα πρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, τις ψηφιακές υποδομές και τις ψηφιακές δεξιότητες, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης
  2. Σε ότι αφορά τις Προτεραιότητες του στόχου πράσινης ανάπτυξης σε θέματα πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να περιληφθούν και τα εξής:
  -Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων δημόσιας εκπαίδευσης
  -Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
  3. Σε ότι αφορά τις Προτεραιότητες του στόχου κοινωνικής ανάπτυξης σε θέματα πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να περιληφθούν και τα εξής:
  – Ενίσχυση προγραμμάτων όλων των βαθμίδων δημόσιας εκπαίδευσης (πλέον της εθνικής συμμετοχής), με έμφαση σε προγράμματα της ΕΕ
  -Έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν σε δράσεις στη Νέα Γενιά και τη Δια Βίου Μάθηση
  -Έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν σε δράσεις στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τα ΓΑΚ της χώρας
  -Ενίσχυση διασύνδεσης με επιχειρηματικότητα
  -Υποστήριξη δράσεων/οικονομική ενίσχυση που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των πληγέντων από έκτακτες καταστροφές (π.χ. COVID 19)
  -Ενίσχυση κατασκηνώσεων ΥΠΑΙΘ
  4. Σε ότι αφορά τις Προτεραιότητες του στόχου ανάπτυξη υποδομών σε θέματα πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να περιληφθούν και τα εξής:
  -Ενίσχυση προσβασιμότητας σε σχολικές/εκπαιδευτικές μονάδες για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα
  -Μετατροπές και διαρρυθμίσεις για την ενεργειακή, ψηφιακή, αισθητική, παιδαγωγική αναβάθμιση κτιριακών υποδομών-Νέα εσωτερική και εξωτερική αρχιτεκτονική
  -Yποστήριξη των υποδομών προσχολικής αγωγής, μετατροπές και διαμορφώσεις χώρων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες γνωστικές και ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας
  -Ενίσχυση υποδομών φοιτητικής μέριμνας και φοιτητικής κατοικίας
  -Ενίσχυση υποδομών θερινών σχολείων
  -Ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού για κάλυψη νέων αναδυόμενων εκπαιδευτικών αναγκών
  5. Σε ότι αφορά τις Προτεραιότητες του στόχου ενίσχυσης της εξωστρέφειας σε θέματα πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να περιληφθούν και τα εξής:
  -Δράσεις στήριξης συνεργασίας εκπαιδευτικών μονάδων και εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας
  -Η διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο και κεντρική πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  -Δράσεις διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των πανεπιστημίων και της επέκτασης των διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους συνεργασιών

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:55 | Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ

  Διαπιστώνεται στο Κεφάλαιο 3 του προς διαβούλευση σχεδίου, ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ είναι πέντε και προσομοιάζουν στους πέντε στόχους της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Κάνουμε την εξής σκέψη: Υπάρχουν τομείς στους οποίους αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει διαφορετικές προτεραιότητες έναντι της ΕΕ (πχ. στη διαχείριση των απορριμμάτων η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί αλλά πλέον σε επίπεδο ΕΕ δεν πρόκειται να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για απορρίμματα. Επίσης οι πολιτικές της ΕΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά ενδεχομένως η χώρα μας θα ήθελα να αναπτύξει περαιτέρω τη βιομηχανία της κοκ.). Συνεπώς το ΕΠΑ ίσως θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν ή δύο στόχους στους οποίους η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερη υστέρηση προκειμένου με την αξιοποίηση του ΕΠΑ η Ελλάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος σε συγκεκριμένους τομείς.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:26 | VeGaia

  Η VeGaia με πλήθος επιστολών έχει ενημερώσει τα αρμόδια υπουργεία για την φθίνουσα πορεία της γουνοποιίας και έχει ζητήσει την εξαίρεση του κλάδου της γούνας από μελλοντικά αναπτυξιακά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.
  Τα επίσημα στοιχεία τόσο της Ελλάδος και της ΕΕ αλλά και άλλων χωρών, δείχνουν μία κάθετη πτώση της γουνοποιίας με επίσης μεγάλη πτώση των τιμών με αποτέλεσμα ο εν λόγω κλάδος να έχει καταστεί μη βιώσιμος.
  Τα προηγούμενα χρόνια εκατομμύρια ευρώ έχουν σπαταληθεί στον κλάδο της γούνας τόσο από κρατικά όσο και από ευρωπαϊκά ταμεία χωρίς όμως να επαληθεύονται οι επιχειρηματικές προσδοκίες. Αντιθέτως, λόγω της συρρίκνωσης του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις αλλά και τα εκτροφεία κλείνουν με ταχείς ρυθμούς, δημιουργώντας νέους ανέργους, αποδεικνύοντας ότι οι επενδύσεις στη γουνοποιία αποτελούν μία τεράστια σπατάλη δημοσίου χρήματος.
  Η οργάνωσή μας ζητά τη διακοπή της παράλογης αυτής σπατάλης σε έναν κλάδο που καταρρέει και καταδικάζεται από την συντριπτική πλειονότητα των πολιτών και σταδιακά αφαιρείται από τη μόδα λόγω της στροφής προς την ‘ηθική μόδα’.
  Στον Πρωθυπουργό αλλά και στα αρμόδια υπουργεία έχουν σταλεί αποτελέσματα δύο πανελλαδικών δημοσκοπήσεων τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν ότι ποσοστό άνω του 80% των πολιτών επιθυμούν τη διακοπή της χρηματοδότησης της γουνοποιίας, αλλά και υπογραφές 33.000 πολιτών με το ίδιο αίτημα χωρίς όμως καμία ανταπόκριση.
  Η οργάνωσή μας έχει αντ’ αυτού προτείνει τις επενδύσεις στον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα, στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των φυτικών προϊόντων αλλά και στην έρευνα υλικών βιοτεχνολογίας, εναλλακτικών πολύ φιλικότερων προς το περιβάλλον από τη γούνα, που παρουσιάζουν επίσης μεγάλο εξαγωγικό ενδιαφέρον.
  Για να ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να αλλάξουν και αντί να πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες την τεχνητή διατήρηση στη ζωή μη βιώσιμων δραστηριοτήτων όπως είναι η παραγωγή γούνας, θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι τοπικές οικονομίες να στραφούν από τους συρρικνούμενους στους αναπτυσσόμενες κλάδους της οικονομίας.
  Καλούμε την κυβέρνηση στα πλαίσια της λογικής και της δημοκρατίας να εξαιρέσει τη γούνα από όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να επενδύσει τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών σε αναπτυσσόμενους και όχι συρρικνούμενους κλάδους, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα φέρουν ανάπτυξη στις τοπικές οικονομίες.
  Η συνέχιση της χρηματοδότησης της γουνοποιίας θα είναι όχι μόνο παράλογη λόγω της φθίνουσας πορείας του κλάδου αλλά και αντιδημοκρατική αφού η άποψη της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:19 | Γιάντσης Απόστολος, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Οι Περιφέρειες ως κύριο στόχο αναπτυξιακής προτεραιότητας στο πλαίσιο των διατιθέμενων οικονομικών πόρων από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ δεν έχουν τη δυνατότητα παρά να επενδύουν το σύνολο σχεδόν των πιστώσεων
  (α)στην οδική ασφάλεια που ουσιαστικά εστιάζεται μόνο στις συντηρήσεις του οδικού δικτύου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι γέφυρες ως προς τη στατικότητά τους, (περιλαμβάνεται γενικά στις προτεραιότητες)
  (β)τα αντιπλημμυρικά έργα και τους καθαρισμούς των ρεμάτων για την προστασία των πολιτών των επιχειρήσεων των υποδομών και των περιουσιών από τις όλο και συχνότερα παρατηρούμενες θεομηνίες. (ΔΕΝ περιλαμβάνεται γενικά στις προτεραιότητες)
  Όλοι οι άλλοι αναφερόμενοι αναπτυξιακοί στόχοι μπορούν να προωθηθούν μόνο από τα συγχρηματοδοτούμενα και κρατικά αναπτυξιακά προγράμματα.

 • 10 Ιουλίου 2020, 09:55 | Αικ. Βουλοδήμου

  1. Για τον αστικό χώρο, θεωρώ ότι οι έξυπνες πόλεις θα πρέπει να είναι στον ίδιο πυλώνα με τις πράσινες πόλεις και με την ψηφιοποίηση μεταφορών, διότι οι στόχοι είναι αλληλένδετοι (αν όχι κοινοί).

  2. Κατα την άποψή μου, δεν είναι σαφή τα κριτήρια ενεργοποίησης του αποθεματικού ταμείου όπως επίσης και του προγραμματος ΤΒ (σκοπός και συσχέτιση με ΤΒ συγχρηματοδοτούμενη)

 • 9 Ιουλίου 2020, 16:00 | Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

  Στον αναπτυξιακό στόχο «κοινωνική ανάπτυξη» θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ομάδα των αστέγων ή όσων βρίσκονται σε κατάσταση επισφαλούς στέγασης. Η ένταξή τους ως επωφελούμενοι θα ενισχύσει περαιτέρω τις πολιτικές για κοινωνική συνοχή και ευημερία.

 • Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει το σχέδιο νόμου για «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο» και συγκεκριμένα την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών μας και ανάληψη ειδικής μέριμνας για την οικονομική,κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου, υπό το πρίσμα της θαλάσσιας οικονομίας. Αναφορικά με την Εθνική Στρατηγική, που περιλαμβάνει ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους, έμφαση πρέπει να δοθεί στην Ακτοπλοΐα και στις Θαλάσσιες Μεταφορές καθώς επίσης και στην ενίσχυση της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας αλλά και στα Νησιωτικά Παραγωγικά Πρότυπα.

  Το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται επίσης υπέρ της ανάπτυξης Πάρκου Έρευνας και Καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία στην Χώρα, με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά, ερευνητικών κέντρων, startup επιχειρήσεων και μεγάλων βιομηχανιών, που θα μπορούν να αναπτύξουν ιδέες και κοινές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας Οικονομίας και το οποίο, παράλληλα θα συμβάλλει στη περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, που αποτελεί και περιοχή ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π.

 • 7 Ιουλίου 2020, 13:17 | Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τουρισμού

  Ο τουρισμός διατρέχει οριζόντια όλες τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και εξαιτίας του διακλαδικού χαρακτήρα του συνεισφέρει όχι μόνο στον Στόχο 5 του ΕΠΑ όπως διακριτά αναφέρεται, αλλά και στους υπόλοιπους 4 Στόχους. Ως εκ τούτου, παρεμβάσεις στον τουριστικό τομέα που αφορούν τον Στόχο 5, αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα (ευνοϊκό κλίμα, ιδιαίτερο σε κάλλος φυσικό περιβάλλον, κ.α.). μέσω π.χ. της προώθησης και ανάπτυξης υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, της ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και της ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα όμως, τα έργα αυτά, μπορούν να συνεισφέρουν στην κάλυψη της ανάγκης για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, μέσω της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας, του τεχνολογικού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης –Στόχος 1, προωθούν την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης-Στόχος 2 (περιοχές Natura, αστικές αναπλάσεις, κυκλική οικονομία), της ανάπτυξης υποδομών-Στόχος 3 (αστική κινητικότητα, υποδομές ΤΠΕ), της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας –Στόχος 4 (τόνωση της απασχόλησης, μείωση των ανισοτήτων απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και έρευνας, ενίσχυση των κοινωνικών επενδύσεων).

 • 6 Ιουλίου 2020, 18:57 | Γιάννης Σκουληκάρης

  Προτείνω να γίνει ρητή αναφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της τρίτης ηλικίας (silver economy), προσανατολισμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οικονομία της τρίτης ηλικίας αφορά τόσο την κοινωνική ανάπτυξη όσο και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, που είναι εκπεφρασμένοι στόχοι του ΕΠΑ. Τόσο ο ορισμός όσο και τα στατιστικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής οικονομίας της τρίτης ηλικίας (silver economy), δηλ. του συνόλου των υπηρεσιών που απευθύνονται σε καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, έχουν μελετηθεί και αναλυθεί επαρκώς. Ενδεικτικά, αν η Ευρωπαϊκή οικονομία της τρίτης ηλικίας ήταν κρατικό μέγεθος, με δεδομένα του 2015 και λαμβάνοντας υπόψη ηλικίες άνω των 50 ετών, θα ήταν η τρίτη σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως. Το μέγεθος της οικονομίας αυτής στην Ευρώπη εκτιμάται ότι το 2025 θα φτάσει τα € 5.7 τρις. Οι μελέτες (π.χ. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/silvereco.pdf , https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year) τεκμηριώνουν ότι όποια Ευρωπαϊκή χώρα ασχοληθεί συστηματικά και διεκδικήσει αποτελεσματικά ένα κομμάτι της τεράστιας “πίττας”, ιδιαίτερα του σημαντικού και αυξανόμενου καταναλωτικού δυναμικού των Ευρωπαίων τρίτης ηλικίας, θα έχει ένα αξιόλογο οικονομικό αλλά και κοινωνικό όφελος.

  Κομβικό σημείο στο εγχείρημα αυτό είναι να προσελκύσει η Ελλάδα την παρουσία ενός ικανού αριθμού αλλοδαπών ατόμων της τρίτης ηλικίας για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τη συνήθη τουριστική διαμονή. Η αναθέρμανση της εγχώριας κατανάλωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες με χρήμα που προέρχεται από αλλοδαπές πηγές, όχι σε βραχυχρόνια και περιστασιακή, αλλά σε μακροχρόνια και διαρκή βάση, είναι μία καλόδεχτη εναλλαγή στο εσωστρεφές, “αιμομεικτικό” Ελληνικό οικονομικό μοντέλο. Η εγχώρια κατανάλωση χρήματος αλλοδαπής προέλευσης όχι μόνο συντηρεί τους εσωστρεφείς οικονομικούς κλάδους, αλλά δεν δημιουργεί προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Το όφελος που θα προκύψει, χωρίς μάλιστα υπερβολικές επενδύσεις, είναι απαραίτητο στην παρούσα συγκυρία (για παράδειγμα στην αγορά κατοικίας, στην οικοδομική δραστηριότητα, στην εστίαση, στον ξενοδοχειακό τομέα, στις γενικές υπηρεσίες κλπ) και συνεπώς το να μείνουμε αδρανείς ή το να δραστηριοποιηθούμε σποραδικά, χωρίς συντεταγμένη προσπάθεια και οργανωμένο σχέδιο δεν μπορεί να είναι μέσα στις επιλογές μίας υπεύθυνης κυβέρνησης. Από ένα πρόχειρο υπολογισμό σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat, για 74,500 μετεγκαταστάσεις (ένας στους χίλιους Βορειοευρωπαίους) η εγχώρια ετήσια κατανάλωση τροφοδοτείται με περίπου € 1 δις ενώ η αγορά ακινήτων τροφοδοτείται με εφ’ άπαξ περίπου € 9,5 δις.

 • 3 Ιουλίου 2020, 09:48 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΠ ΠΔΜ

  Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί πως η αναφορά στη συγκεκριμένη ενότητα στις προβλέψεις του ΕΣΕΚ (σελ. 50) δεν αρκεί για να περιγράψει έστω και επιτελικά τις ειδικές συνθήκες στις οποίες περιέρχεται η Δυτική Μακεδονία και η περιοχή της Μεγαλόπολης λόγω της απολιγνιτοποίησης.
  Ζητούμε να ενταχθεί στο σχέδιο μια παράγραφος η οποία να επισημαίνει εμφατικά τις συνθήκες αυτές και την αναλογική – συμπληρωματική συνδρομή του ΕΠΑ 2021-2025 στις προσπάθειες για Δίκαιη Μετάβαση ιδιαίτερα μέσω Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το σκοπό αυτό στις δύο πληττόμενες Περιφέρειες (άρθρο 130 του ν. 4635/2019 (A’ 167).

  Β. Επίσης ζητούμε ως επίσης ενδεικτικό παράδειγμα ειδικού προγράμματος (σελ. 15) να αναφερθεί η περίπτωση των αναγκών που προκύπτουν από την βίαιη απολιγνιτοποίηση.

 • 2 Ιουλίου 2020, 15:05 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Π – ΥΠΑΑΤ

  Παρουσιάζεται μια ανακολουθία στον τρόπο με τον οποίοι οι αναπτυξιακοί στόχοι του Ε.Π.Α (Έξυπνη Ανάπτυξη, Πράσινη Ανάπτυξη, Κοινωνική Ανάπτυξη, Ανάπτυξη Υποδομών και Ενίσχυση Εξωστρέφειας) εξειδικεύονται σε ειδικούς στόχους και προτεραιότητες, ανάμεσα στο κείμενο της διαβούλευσης και σε όσα περιέχονται στους Πίνακες του Παραρτήματος της 1ης Εγκυκλίου Κατάρτισης του Ε.Π.Α.
  Για παράδειγμα στην Πράσινη Ανάπτυξη ο ειδικός στόχος «Βιώσιμη Ανάπτυξη» της 1ης Εγκύκλιου δεν αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης ενώ οι προτεραιότητες «Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής» και «Δράσεις κυκλικής οικονομίας» αναβαθμίστηκαν σε επιμέρους ειδικούς στόχους.
  Θεωρώντας ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτελούν μέρος της αξιολόγησης και αναθεώρησης των διεργασιών συντονισμού και διαχείρισης της 1ης Προγραμματικής Περιόδου του ΕΠΑ, πιστεύουμε ότι θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι φορείς που θα συμμετέχουν στο μεσοπρόθεσμο αυτό πρόγραμμα ανάπτυξης να προσαρμόσουν τις αρχικές τους προτάσεις στα νέα δεδομένα.

 • 28 Ιουνίου 2020, 10:34 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Θεωρώ ότι ο όρος Εξυπνη Ανάπτυξη είναι παρωχημένος και κυρίως άστοχος. Προέκυψε από τον όρο smart specialization ο οποίος δεν περιέγραφε αναπτυξιακούς στόχους αλλά μεθοδολογία για την ανάλυση όλων των παρεμβάσεων.Ο όρος Οικονομική θα ήταν πιό αποδεκτός.
  2. θεωρώ ότι η εξωστρέφεια δεν αποτελεί ιδιαίτερο στόχο αλλά συνιστά στάση που διαχέεται σε όλες τις πρωτοβουλίες. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι οι προτεραιότητες που περιέχει ο εν λόγω στόχος πρέπει να συμπεριληφθούν σε άλλους στόχους.
  3. Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας θεωρώ ότι η διαχείριση των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι μέρος της προτεραιότητας της παροχής πόσιμου νερού & διαχείρισης των υδάτων. Επιπροσθέτως η διαχείριση των λεκανών απορροής, των λιμνοδεξαμενών , φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων κλπ αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας πρέπει με έξυπνο, ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο να συμμετέχει στον ίδιο κύκλο οικονομίας των υδάτινων πόρων.
  4. Η προτεραιότητα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να εμπλουτιστεί με όρους που αφορούν στην κυκλική οικονομία των πόρων που αναλώνονται.
  5. Θεωρώ ότι οι Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (όπως οι παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών) πρέπει να αποτελούν ιδιαίτερα διακριτή προτεραιότητα που πρέπει να συμπεριληφθεί στο 1ο στόχο της ¨Ευφυούς Ανάπτυξης¨.
  6. Οι υποδομές, οι δράσεις Πολιτισμού και η σύγχρονη Πολιτιστική δημιουργία οφείλουν να ανήκουν και να είναι ο πρώτος στόχος της κοινωνικής ανάπτυξης. Η Πολιτιστική δημιουργία υλική ή άυλη δεν πρέπει παρατίθεται ως προιόν προς διάθεση.
  Συνολικά θεωρώ ότι έχουν τεθεί εύστοχες θέσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά έχουν κατανεμηθεί με παραδοσιακό τρόπο κατάταξης. Η κατάταξη αυτή δεν καινοτομεί και δεν απεικονίζει όπως θα έπρεπε τη νέα προσέγγιση των σύγχρονων προκλήσεων.

 • 26 Ιουνίου 2020, 14:42 | ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ

  Οι πέντε (5) αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και των Περιφερειών.

  Όμως αρχικά θα πρέπει να γίνει η ενσωμάτωση των ενεργών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο την ολοκλήρωση τους και στη συνεχεία να υπάρξουν κίνητρα να αξιοποιηθούν πόροι για έργα σε όλους τους στόχους

 • Νομίζω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η ραγδαία αναπτυσσόμενη νέα τεχνολογία των Κβαντικών Υπολογιστών και να συμπεριληφθεί, έστω και η παρακολούθησή της, σε μία από τις διακριτές προτεραιότητες της πολιτικής του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι επιπτώσεις που θα έχει η νέα αυτή τεχνολογία στην ασφάλεια και διαχείριση δεδομένων και την δημιουργία νέων αντικειμένων επιχειρηματικής δραστηριότητας θα είναι πολύ αρνητικές για όσους δεν έχουν προετοιμαστεί. Ήδη οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν στην λεγομένη «quantum insurance» σχηματίζοντας ομάδες με σκοπό την παρακολούθηση και την συμμετοχή στην δεύτερη κβαντική επανάσταση.

  Για αρχή θα πρότεινα να δει κανείς τις υποδειγματικές, κατά την γνώμη μου, δράσεις της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου:

  https://qutech.nl/

  https://www.qcshub.org/

 • 23 Ιουνίου 2020, 15:39 | Φοίβος Θεοδώρου, Διευθυντής Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

  Στο τρίτο κεφάλαιο «Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ και η εξειδίκευση τους σε προτεραιότητες» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3.2 «Πράσινη Ανάπτυξη» ορθώς θέτουν ως προτεραιότητα του στόχου της Πράσινης Ανάπτυξης την Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων.
  Προτείνουμε την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου της σελίδας 28 με το ακόλουθο κείμενο ώστε να είναι πλήρως συμβατό με τις πρόνοιες του νόμου 4662 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Τεύχος Α/ Αρ. 27/7-2-2020)»

  {Πέρα από ενέργειες που αποβλέπουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει έντονη ανάγκη και για υλοποίηση δράσεων που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις που αυτή προκαλεί μέσα από την αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων . Αναδεικνύεται έτσι ως προτεραιότητα η ανάπτυξη υποδομών πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και προστασίας υλοποίηση δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης, βραχείας αποκατάστασης με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τις πρώτες ώρες και ήμερες μετά την εκδήλωση της καταστροφής καθώς και επαναφοράς των πληγεισών υποδομών σε λειτουργία }.

 • 15 Ιουνίου 2020, 13:53 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Καλημέρα σας

  Βρίσκω πολύ σημαντική την προσπάθεια που έχετε κάνει.
  Θα ήθελα να επισημάνω, μία ανάγκη που έχω διακρίνει ότι υφίσταται εδώ και χρόνια, από την εμπειρία μου ως στέλεχος της ομάδας υποστήρξης της ΜΟΔ ΑΕ για δικαιούχους Ειδικών ομάδων πληθυσμού. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αποτελεί η εύρεση χώρων υποδοχής και στέγασης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Το ζήτημα αφορά ευρύ φάσμα του πληθυσμού, είτε άστέγους, είτε μετανάστες, είτε ρομά κλπ. Κατά καιρούς γίνονται πολιτικές για την κοινωνική ένταξη, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την ενταξη στην εκπαίδευση ή την απασχόληση, αλλά τα αποτελέσματα δε μπορεί να είναι τα επιθυμητά επειδή δεν έχουν διασφαλιστεί ικανοποιητικές συνθήκες στέγασης των ωφελουμένων. Θα πρότεινα λοιπόν τη δημιουργία από όλους τους δήμους και τους φορείς του Δημοσίου, μίας «τράπεζας γης» όπου θα καταγράφούν οι χώροι και τα κτήρια που μπορούν να διατεθούν για την ανάπτυξη υποδομών στέγασης, (προσωρινά ή μόνιμα) για τις συγκεκριμένες ομάδες.

  Σας ευχαριστώ

  Δημήτρης Καλαμαράς

 • 12 Ιουνίου 2020, 16:15 | Κωνσταντίνος

  Μερικές γενικές ιδέες για μεταρρυθμίσεις.

  1) Θέσπιση της ελευθερίας πανοράματος (https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_panorama) και ελεύθερη φωτογράφιση σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το κράτος βγάζει χρήματα όχι χρεώνοντας φωτογραφίες αλλά προσελκύοντας ξένους τουρίστες.

  2) Μία ιδέα που έχω για το νομοθετικό κομμάτι του κράτους. Αντί να δημοσιεύονται pdf που το ένα pdf τροποποιεί άρθρα από άλλο pdf (εκτός του ότι τα pdf είναι μή μηχαναγνώσιμα). Θα ήταν μία μεγάλη πρωτοτυπία να υπάρχει ένα GIT repository που να περιέχει τους νόμους – προεδρικά διατάγματα κτλ με μορφή markdown. Το GIT είναι ένα σύστημα διαχείρισης κωδίκων προγραμματισμού το οποίο θεωρώ μπορεί να εφαρμοστεί και στο νομοθετικό κομμάτι με μεγάλη επιτυχία.

  3) Για το περιβάλλον:
  Για τις ΑΠΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα υδροηλεκτρικά. Τα υδροηλεκτρικά μπορούν να λειτουργήσουν και σαν μπαταρίες(κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τις ΑΠΕ).

  Για τα ηλεκτρικά λεωφορεία: Έχουμε ηλεκτρικά λεωφορεία εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τα τρόλεϊ. Θεωρώ πολύ πιο σημαντική την επέκταση αυτών. Για τις περιοχές που δεν έχουν υποδομές για τρόλεϊ, η καλύτερη λύση θεωρώ είναι η κίνηση με φυσικό αέριο.