• Με δεδομένη την πρόβλεψη του άρθρου 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) και τη σύσταση (παρ.6 των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων) της σχετικής Επιτροπής των ΗΕ για «συνεχή διαβούλευση με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία» αλλά και την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ και τις Υπηρεσίες Διαχείρισης αυτού, θεωρείται απόλυτα αναγκαία η θεσμική συνεργασία του συστήματος διαχείρισης του ΕΠΑ με την Ε.Σ.Α.μεΑ. μέσω της σύστασης Ομάδας Εργασίας που θα πρέπει να συσταθεί για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλους τους επιμέρους στόχους, προτεραιότητες και δράσεις/έργα του ΕΠΑ., Απόλυτα αναγκαία επίσης κρίνεται η ενσωμάτωση και σαφής αναφορά των παραπάνω αρχών στο σχετικό εγχειρίδιο και οδηγό του ΣΔΕ, καθώς και η υιοθέτηση ειδικού κριτηρίου για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία κατά τη διαδικασία επιλογής έργων. Η ΕΣΑμεΑ μπορεί και επιθυμεί να συνεργαστεί προς τούτο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.