• Σχόλιο του χρήστη 'Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Δ/ντης Γραφείου Γεν.Γραμ.Υπηρεσιών Υγείας Μπαρτσώκας Δήμος' | 10 Ιουλίου 2020, 12:49

    Στη σελίδα 29, ενότητα 3.3 Κοινωνική ανάπτυξη, προτείνεται: ....."Αναδεικνύονται δεκατέσσερις προτεραιότητες που εντάσσονται στον σκοπό της κοινωνικής ανάπτυξης (Διάγραμμα 3.4 και Πίνακας 3.3). Ενώ βασική επιδίωξη των προτεραιοτήτων εδώ είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, σημαντική είναι η συνεισφορά των δράσεων που εντάσσονται σε αυτές τις προτεραιότητες και στην αντιμετώπιση άλλων σημαντικών αναπτυξιακών αναγκών. Ενδεικτικά, όπως αναδείχθηκε από τις σοβαρότατες επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, οι επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, πέρα από την άμεση ενίσχυση της κοινωνικής ωφέλειας, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της εξάπλωσης της τρέχουσας και ενδεχόμενων μελλοντικών πανδημιών και για κάθε απειλή για την δημόσια υγεία . Επιπλέον, οι κοινωνικές επενδύσεις για τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της προσχολικής αγωγής, καθώς και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, αποτελούν το βασικό εργαλείο παρέμβασης για μετριασμό των δυσμενών δημογραφικών τάσεων. Η διεθνοποίηση των ΑΕΙ και η προσέλκυση καταρτισμένων επιστημόνων από το εξωτερικό ενισχύουν την ποιότητα της παιδείας και της έρευνας στη χώρα, ενώ συμβάλλουν και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Τέλος, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, καθώς και οι πολιτικές για ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και άλλες παρεμβάσεις για τόνωση της απασχόλησης, συνάδουν με τον στόχο αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Αναλυτικότερα, πολύ σημαντική επενδυτική προτεραιότητα στην τρέχουσα συγκυρία αποτελεί η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού στο σύστημα της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη πρόκληση εδώ προέρχεται από τη μορφολογία της ελληνικής επικράτειας, με ακριτικά νησιά και απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές. Άλλη πρόκληση αφορά το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας ενός νοσοκομείου ή κέντρου υγείας είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με το κόστος εγκατάστασής του. Τέλος, όπως αποδείχθηκε από την πανδημία του ιού SARS-CoV-2, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μιας χώρας να έχει ένα σύστημα δημόσιας υγείας με ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε κρίσεις, σε πολύ απότομη αύξηση της ζήτησης για συγκεκριμένες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και αναλώσιμα, οι οποίες σε κανονικές συνθήκες αξιοποιούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αποδείχθηκε ότι οι επενδύσεις σε ανθεκτικά, αποτελεσματικά, συστήματα υγείας αποτελούν επενδύσεις στην βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτείται ένα δημόσιο σύστημα υγείας που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και ετοιμότητας. Ενδεικτικές παρεμβάσεις εδώ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη σχεδίων επείγουσας επέμβασης (contingency planning) με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για την εξασφάλιση της δυνατότητας γρήγορης μετατροπής εγκαταστάσεων σε κλινικές αναφοράς επικίνδυνων νόσων, καθώς και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων υλικών και εξοπλισμού που ενδέχεται να χρειαστούν σε μια πανδημία. Η βελτίωση της υγείας των πολιτών δεν αφορά μόνο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και τη λήψη προληπτικών μέτρων μέσω της υιοθέτησης ενός υγιέστερου τρόπου ζωής από τους πολίτες. Απαιτείται ο αναπροσανατολισμός του συστήματος υγείας από ένα σύστημα δομημένο γύρω από οργανισμούς περίθαλψης σε ένα σύστημα υγείας σχεδιασμένο για τους ανθρώπους, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, που επιτυγχάνεται ιδίως μέσω των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η στρατηγική της καθολικής υγειονομικής κάλυψης απαιτεί την ανάπτυξη, ενοποίηση και βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων , υποδομών και τεχνολογιών, την επανιεράρχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επίκεντρο ένα δίκτυο υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας. Προτεραιότητες αποτελούν: • Η επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες υγείας. Μετασχηματισμός – Ενίσχυση – Αναβάθμιση Συστημάτων Πληροφορικής για σύγχρονη διακυβέρνηση, διοίκηση των Μονάδων, για προώθηση των e-υπηρεσιών υγείας. • Επενδύσεις στην Ικανότητα του Συστήματος Υγείας για πρόσβαση σε Εξειδικευμένες Υπηρεσίες και γνώσεις σε νέες διαδικασίες, σε υψηλής τεχνολογίας επεμβατικά διαγνωστικά μέσα κ.α. Ενίσχυση της Ικανότητας του Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, ιατροτεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εκπαίδευση) . Η διαρκής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η διασφάλιση επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων • Η Αναβάθμιση Νοσοκομείων μέσω Ανάπτυξης και Εφαρμογής Τεχνικών και Εργαλείων Διοίκησης, Εκπαίδευσης Στελεχών, Εφαρμογής Συστημάτων Logistics, Κατάρτισης Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών • Η αναβάθμιση και Ενίσχυση Υποδομών-εξοπλισμών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων στα παλαιότερα κτήρια για βελτίωση της πρόσβασης για ΑΜΕΑ • Η Αναβάθμιση – Βελτίωση Υποδομών -εξοπλισμών Δημόσιου Συστήματος Υγείας (Νοσοκομείων και των Φορέων ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ-ΚΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ, ΕΚΕΑ) • Η Ενίσχυση της Μετανοσοκομειακής Φροντίδας (δημιουργία δομών και συστημάτων αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας). • Η Άρση γεωγραφικών ανισοτήτων Ανάπτυξη του δικτύου υπηρεσιών στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές: Διαρθρωτικά μέτρα αλλά και επενδύσεις για την κινητροδότηση νέων ιατρών να εγκατασταθούν μέσω διάθεσης στέγης σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση και τομέα νησιωτικής πολιτικής για διάθεση γης , ανέγερση οικιών κλπ • Επενδύσεις για αξιοποίηση ΣΔΙΤ για επιμέρους από τους ανωτέρω στόχους Απαιτείται η υιοθέτηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής . Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου κατέχουν ο μαζικός αθλητισμός και η διευκόλυνση των πολιτών στην άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων. Επομένως, ως προτεραιότητα εντάσσεται και η ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα του αθλητισμού.Κρίσιμος τομέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής με σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο αποτελεί η μέριμνα για την τόνωση της απασχόλησης. Εδώ εντάσσονται οι πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες αποσκοπούν στην επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που έχουν τον στόχο να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι δεξιότητες απαραίτητες για την ενεργή παραμονή τους στην αγορά εργασίας στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. ……………………………………………………………… Στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων εντάσσονται και στοχευμένες δράσεις στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Ενδεικτική παρέμβαση εδώ είναι το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου ή της επιδότησης άγονων γραμμών, που εξασφαλίζει ότι αυτές οι περιοχές έχουν πρόσβαση σε δημόσια μέσα συγκοινωνίας που τις συνδέουν με την υπόλοιπη χώρα. Σημαντική για την εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας είναι και η προτεραιότητα για ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών. Συνεισφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος και στην εξομάλυνση των δημογραφικών εξελίξεων ενισχύοντας την ελκυστικότητα μόνιμης διαμονής στις περιοχές αυτές , έχουν και οι προτεραιότητες για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας του πληθυσμού των νησιών, και οι προτεραιότητες στον τομέα της παιδείας. Η επέκταση (σε χρονική διάρκεια) και η εμβάθυνση (σε ποσοστό των νοικοκυριών) της κάλυψης του πληθυσμού από την προσχολική αγωγή, καθώς και η ενίσχυση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, συστήματα αξιολόγησης και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού. Εκτός από θετικές συνέπειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, η βελτίωση της δημόσιας προσχολικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καθώς η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της χώρας παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό συγκριτικά με τις άλλες χώρες μέλη της ΕΕ...."