• Σχόλιο του χρήστη 'Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' | 10 Ιουλίου 2020, 13:41

    Δεδομένου του υποστηρικτικού ρόλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε κάθε αναπτυξιακή δράση της χώρας, προτείνονται οι παρακάτω Άξονες Δράσεων, έπειτα συνεισφοράς των Γενικών Γραμματειών Δημόσιας Τάξης και Αντεγκληματικής Πολιτικής: • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ¨Δράσεις μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος¨ (στον Άξονα αυτό δύναται να συμπεριληφθούν Έργα προμήθειας οχημάτων, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων). • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ¨Τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση με δράσεις πληροφορικής και εκσυγχρονισμός πρακτικών¨ (στον Άξονα αυτό δύναται να συμπεριληφθούν Έργα προμήθειας ειδικών μηχανημάτων ανίχνευσης, αναβαθμίσεις λογισμικού κλπ). • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ¨Διατήρηση του περιβάλλοντος εσωτερικής ασφάλειας¨ (στον Άξονα αυτό δύναται να συμπεριληφθούν Έργα προμήθειας οχημάτων, αστυνομικού εξοπλισμού παντώς τύπου και γενικότερα δράσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο). Ειδικές παρατηρήσεις: Κεφάλαιο 2 «Αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες» (σελ. 5-7): να γίνει αναφορά στο «εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας», το οποίο σύμφωνα με τους στατιστικούς δείκτες παραμένει σε ένα βέλτιστο επίπεδο, συγκριτικά με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλα και παγκοσμίως. • Υποκεφάλαιο 2.1. «αναπτυξιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων (σελ. 8 - 21): στο μέρος 2.1.8. (λοιπές προκλήσεις) να γίνει μία γενική αναφορά στην πρόκληση της εξέλιξης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, του διασυνοριακού εγκλήματος και του φαινομένου της μετανάστευσης. Κεφάλαιο 3 «αναπτυξιακοί στόχοι»: • Υποκεφάλαιο 3.3. «Κοινωνική Ανάπτυξη» (σελ. 29): θεωρούμε ότι ως πρόσθετη αυτοτελής προτεραιότητα του στόχου πρέπει να τεθεί «η ασφάλεια και προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων». • Υποκεφάλαιο 3.4. (ανάπτυξη υποδομών): εκτιμάται ότι πρέπει να περιληφθεί αναφορά στο θέμα της ασφάλειας των χαρακτηρισμένων εθνικών και ευρωπαϊκών κρίσιμων υποδομών των οποίων τα επίπεδα ανθεκτικότητας, είτε από ανθρωπογενείς είτε φυσικές καταστροφές πρέπει να διασφαλιστούν.