• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ' | 17 Νοεμβρίου 2021, 17:00

    Άρθρο 25 – Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Φορέων Στην παράγραφο 4 αναφέρει ότι : “Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περ. ε΄ και θ΄ της παρ. 3, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ-Αν εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.” ΠΡΟΤΑΣΗ : Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περ. ε΄ και θ΄ της παρ. 3, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ-Αν πριν την υποβολή αιτήματος ελέγχου 50% ή 65%, του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης ή την υποβολή των δικαιολογητικών τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων.