ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (άρθρα 1-28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
3. Νέο Επιχειρείν
4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
11. Μεγάλες επενδύσεις
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Άρθρο 3
Συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο – Γενικές αρχές

1. Η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος διέπεται από το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως από:
α. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Γ.Α.Κ.) (ΕΕ L 369).
β. Τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι νέες προτεραιότητες πολιτικής που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Ψηφιακή Στρατηγική.
γ. Τον εγκεκριμένο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας της περιόδου 2022 – 2027.
δ. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193/1)
ε. Τον Κανονισμό αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον Γ.Α.Κ. (ΕΕ L 354) και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 369).
στ. Τον Κανονισμό 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (L 231/1).
2. Στον παρόντα δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις με βάση άλλες κανονιστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των συναρμόδιων Υπουργών.
3. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια διέπονται από τους εξής κανόνες:

α. Κανόνας σώρευσης
αα. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των καθεστώτων του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis), ή να δανειοδοτηθούν με επιδοτούμενα δάνεια κρατικών ενισχύσεων, με την προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις του παρόντος και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει άλλων καθεστώτων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν σωρευθούν, δεν οδηγούν σε υπέρβαση της έντασης ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται στον Γ.Α.Κ., στους Κανονισμούς «ήσσονος σημασίας» (de minimis) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
αβ. Για να εξακριβωθεί, στο πλαίσιο των καθεστώτων του παρόντος, η τήρηση των ορίων, των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης και των μέγιστων ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στον Γ.Α.Κ., λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται τόσο στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο όσο και στην επιχείρηση, ενώ ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του.
αγ. Στην περίπτωση που ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις ή τους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους, συνδυάζεται με ενίσχυση του παρόντος, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ή ποσά ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη μόνο η κρατική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις επιλέξιμες δαπάνες, δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης, όπως καθορίζεται από τους ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας.

β. Χαρακτήρας κινήτρου

Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω των καθεστώτων του παρόντος, λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Αρχή «Deggendorf»
Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν μπορούν να υπαχθούν σχέδια φορέων, για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ. – Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής), καθώς και οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Αρχική επένδυση: α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης· ή β. η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
2. Αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα: α. Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση· β. η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά.
2. Ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα: Κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, καθώς και οιωνδήποτε Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς.
3. Έναρξη εργασιών: Το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.
4. Ενιαίο επενδυτικό σχέδιο: Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 154).
5. Ενισχυόμενο κόστος: Το συνολικό ποσό που συνιστά το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών του παρόντος.
6. Ένταση ενίσχυσης: Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, εκφρασμένο ως ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
7. Επιλέξιμες δαπάνες: Όσες δαπάνες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.
8. Επιλέξιμο κόστος: Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών.
9. Κρατική ενίσχυση: Κάθε μέτρο που πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η Συνθήκη»).
10. Λοιπές επενδυτικές ενισχύσεις: Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε μη περιφερειακού χαρακτήρα επενδυτικά σχέδια ή επενδυτικές δαπάνες.
11. Μετεγκατάσταση: Μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ενισχυόμενη εγκατάσταση). Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
12. Περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση: Οι περιφερειακές ενισχύσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 και 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και χορηγούνται για αρχική επένδυση ή για επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα. Οι περιφερειακές ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περ. 14.
13. Προβληματική επιχείρηση: Η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), όταν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, εξαιρουμένων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική τους πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η περίπτωση αυτή συντρέχει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά, καθώς και όλων των άλλων στοιχείων, που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας αριθ. 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 189) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο.
β. Εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, εξαιρουμένων ΜμΕ που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχουν συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική τους πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας αριθ. 2013/34/ΕΕ.
γ. Εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, μετά από αίτημα των πιστωτών της.
δ. Εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
ε. Εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τελευταία δύο (2) έτη:
εα. Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
εβ. ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
14. Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ): Κατάλογος των περιοχών που έχουν οριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που δύνανται να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις στις περιφέρειες της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 5
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο Παράρτημα Α΄ «Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια».
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:
α. Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα των λοιπών τμημάτων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
β. αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα από τα υπόλοιπα τμήματα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καθεστώτα που προβλέπονται στο Μέρος Β.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο, οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί των επενδυτικών σχεδίων των παρ. 2, 3 και 4 του Παραρτήματος Α.

Άρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα, είναι οι κατωτέρω:
α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:
αα. Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περ. γ΄ της παρ. 4 του Παραρτήματος A και στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερ. βδ΄ της περ. β΄ της παρ. 4 του ως άνω Παραρτήματος. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και στην περίπτωση που πραγματοποιούνται επί κατασκευών, οι οποίες κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, έχουν υπαχθεί στον ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή στον ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 24 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές, για τις οποίες δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.
αβ. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς:
i. η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει,
ii. η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από μέλος της οικογένειας του πωλητή, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη,
iii. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.
αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
αδ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
αε. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
βα. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
ββ. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
i. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση, που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ή για τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜμΕ.
ii. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης,
iii. να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄.
2. Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, και
γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες, τεσσάρων ετών (4) για μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

Άρθρο 7
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις σε εφαρμογή των καθεστώτων του Κεφαλαίου Θ, με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, παρατίθενται στο Παράρτημα Β’, με την επιφύλαξη των επιπλέον κατηγοριών δαπανών του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που προβλέπονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΣΔΑΜ)», «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία», «Επιχειρηματική εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας».
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 6 έως 10 του Παραρτήματος Β, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού τους και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.

Άρθρο 8
Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων:
α. Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν αποτελούν τμήμα των δαπανών εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» του Κεφαλαίου Θ,
β. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν» του Κεφαλαίου Θ,
γ. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή έχει μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Οι μισθώσεις αυτές δύναται να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 9
Είδη ενισχύσεων

1. Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.
β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Θ που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».
2. Τα είδη ενισχύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περ. δ’ της παρ. 1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.

Άρθρο 10
Εντάσεις ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων κάθε καθεστώτος ενίσχυσης, τελούν υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις και εξειδικεύονται περαιτέρω στο Μέρος Β:
α. Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) και αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω εντάσεις προσαυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
β. Οι αναφερόμενες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του ΧΠΕ δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ. Ο ανωτέρω περιορισμός εφαρμόζεται, επίσης, και στις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 7.
γ. Στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (Περιοχές «α»), όπως αυτές προσδιορίζονται στον ΧΠΕ, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου.
δ. Στις περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ (Περιοχές «γ»), οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
ε. Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το μέγιστο επιτρεπτό ποσό ενίσχυσης για μεγάλο επενδυτικό έργο υπολογίζεται ως εξής:
εα. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουμένης της αυξημένης έντασης ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),
εβ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και μέχρι τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, και
εγ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.

Άρθρο 11
Εντάσεις και ύψη εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι εντάσεις και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των περιφερειακών, ενισχύσεις παρατίθενται στο Παράρτημα Β.
2. Οι εντάσεις και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που δεν προϋποθέτουν την υλοποίηση αρχικής επένδυσης, όπως αυτές των καθεστώτων «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», «Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ)», «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία», «Επιχειρηματική εξωστρέφεια και Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας», προσδιορίζονται στα επιμέρους Τμήματα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Άρθρο 12
Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα του Κεφαλαίου Θ ορίζουν διαφορετικό ποσό.
2. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με την απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 13
Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση τα καθεστώτα του Μέρους Β΄ είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22.
2. Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β΄ εξαιρούνται:
α. Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες, κατά την υποβολή αίτησης επενδυτικού σχεδίου, εκκρεμεί σε βάρος τους η διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
β. οι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4,
γ. οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, έχουν: γα. μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
γβ. δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης, για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και
δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 14
Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Άρθρο 15
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β΄ απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:
α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Άρθρο 16
Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

1. Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Δημιουργία νέας μονάδας,
β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,
δ. θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών, εκείνων των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα, που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, δεν συντρέχει η προβλεπόμενη στην παρούσα προϋπόθεση.
2. Κατά την εξέταση των ανωτέρω προϋποθέσεων εφαρμόζεται η έννοια του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 17
Υποβολή αίτησης

1. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης,
β. την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης,
γ. τον τόπο εκτέλεσης του έργου,
δ. τον κατάλογο των δαπανών του έργου,
ε. τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και
στ. το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου.
2. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν), όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλα τα ανωτέρω τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
3. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα οικεία καθεστώτα:
α. Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας,
β. όλα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Με την υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.
5. Οι αιτήσεις υπαγωγής της περ. β της παρ. 3, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117.
6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής:
α. Σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων από τον ίδιο φορέα, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή
β. για επενδυτικό σχέδιο, το οποίο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης.
Οι ως άνω αιτήσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, το δε παράβολο του άρθρου 27 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
7. Με την απόφαση προκήρυξης μπορούν να διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της παρ. 3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το ακριβές περιεχόμενο της έκθεσης πιστοποίησης, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της παρ. 5.

Άρθρο 18
Περιεχόμενο αξιολόγησης

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Μέρους Β απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και την αξιολόγηση εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας:
α. Ως προς τον έλεγχο νομιμότητας, για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Πλήρης συμμόρφωση της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τον παρόντα,
αβ. τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου, που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης,
αγ. τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων ή με εξωτερική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
β. Ως προς την αξιολόγηση του εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας, κριτήρια αυτών δύναται να αποτελέσουν:
βα. η εκτίμηση του εύλογου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
ββ. η εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,
βγ. η πλήρωση δεικτών βαθμολογίας με βάση τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια:
i. οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων),
ii. διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,
iii. κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,
iv. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,
v. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,
vi. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
vii. αξιοποίηση αργούντων κτιρίων,
viii. άλλα κριτήρια αναλόγως των σκοπών των καθεστώτων του Μέρους Β, τα οποία εξειδικεύονται στις οικείες προκηρύξεις.

Άρθρο 19
Διαδικασίες αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 ή από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών στις περιπτώσεις της παρ. 3. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τάσσεται προθεσμία έως επτά (7) εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Η δυνατότητα αξιοποιείται άπαξ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.
2. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης ή με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη των καθεστώτων ενίσχυσης.
3. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται, με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης:
α. εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,
β. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.
Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.
Στις περιπτώσεις που, για λόγους τεχνικής φύσεως που αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων, δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Π.Σ.-Αν , η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης λειτουργίας του συστήματος από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ενώ η διαδικασία άμεσης αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της άνω διαπιστωτικής πράξης, για όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί. Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 117. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, να ολοκληρώσει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
4. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης, τα οποία προέρχονται είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε από τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από:
α. Την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ.Δ.Ι.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή
β. την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδεται στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτησή του απορρίπτεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας ή της πράξης που εκδίδεται κατά την αξιολόγηση του ευλόγου κόστους και τον έλεγχο των δεικτών βαθμολογίας.
5. Κατά των αποτελεσμάτων της άμεσης αξιολόγησης, τα οποία είτε προέρχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, είτε από τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
6. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 119 και αποτελούν ενδικοφανείς προσφυγές.
7. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, μετά την έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης.
8. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η προθεσμία παροχής διευκρινίσεων, τα όργανα και η διαδικασία της αξιολόγησης και καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.
9. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, τα πρότυπα κόστη ανά είδος επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.

Άρθρο 20
Έκδοση αποφάσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος εντάσσονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β΄ κατόπιν έκδοσης ατομικής απόφασης υπαγωγής από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17.
2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
3. Στις περιπτώσεις μη έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου, ενώ το σχετικό παράβολο δεν επιστρέφεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Άρθρο 21
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.
2. Ο έλεγχος μπορεί να είναι έλεγχος επί των εγγράφων του φακέλου («διοικητικός έλεγχος») και επιτόπιος έλεγχος.
α. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται είτε:
αα. από την υπηρεσία και προς τον σκοπό αυτό δύναται να επιλέγονται μέλη από όλες τις υπηρεσίες των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17, είτε
αβ. από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120, που συγκροτείται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) ή επιλέγεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).
β. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από το ως άνω εντεταλμένο όργανο ελέγχου. Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 120.
3. Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, προκειμένου:
α. για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή
β. του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή
γ. της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται υποχρεωτικά από το όργανο ελέγχου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120.
4. Σκοπός του ελέγχου είναι:
α. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με το παρόν, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής και
β. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
5. Ο έλεγχος διακρίνεται στον τακτικό έλεγχο και στον έκτακτο έλεγχο:
α. Ο τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17:
αα. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) διαζευκτικά, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24,
αβ. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.
β. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17.
6. Για την υποβολή αίτησης τακτικού ελέγχου απαιτείται:
α. Η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη, τα οποία ελέγχονται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 120,
β. κατάθεση παραβόλου του άρθρου 27 και
γ. ο έλεγχος της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου, ο οποίος διενεργείται από τα όργανα που είναι επιφορτισμένα με αυτόν.
7. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν).
8. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης,
β. αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου, είτε στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου,
γ. αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, ή ενημερώνει τον φορέα της επένδυσης να υποβάλλει νέο αίτημα ελέγχου,
δ. αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 25 και 28.
9. Δαπάνες ή άλλες πράξεις, οι οποίες διενεργούνται μετά από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
10. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 28. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου, πραγματοποιείται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 120.
Αν, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον, όπως προβλέπεται στις περ. α’ και γ’ της παρ. 3, έχουν καταβληθεί και προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο, αναγνωρίζεται και πιστοποιείται κόστος προκαταβολών μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) ανά κατηγορία δαπανών στην ημεδαπή και μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) για τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από την αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ανωτέρω πιστοποιούμενων δαπανών για προκαταβολές δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες για τις προκαταβολές πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα και νόμιμα παραστατικά, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, όπως προεμβάσματα, ανοίγματα πιστώσεων, διάτρητες ή απλές αποδείξεις, και να συνοδεύονται από συμφωνητικό παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των παραγγελθέντων ειδών και έργων.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση ελέγχων των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος.

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι δυνατή μετά από αίτημα του φορέα της επένδυσης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ` όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου.
2. Τα αιτήματα τροποποίησης ή έγκρισης μεταβολής στοιχείων της παρ. 1 υποβάλλονται ως προς τα εξής:
α. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή μείωση της δυναμικότητας του επενδυτικού σχεδίου,
β. αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 25,
γ. αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25,
δ. αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσης, καθώς και αλλαγή του τρόπου απόκτησης των ενισχυόμενων δαπανών (συμβατική – χρηματοδοτική μίσθωση) σε περίπτωση που, για τις ενισχυόμενες δαπάνες, έχει εγκριθεί η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και χωρίς να επέλθει μεταβολή στη μορφή της ενίσχυσης,
ε. παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23,
στ. αλλαγή άλλων όρων της απόφασης υπαγωγής, οι οποίοι μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος,
ζ. εκμίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ του άρθρου 25.
3. Τα αιτήματα της παρ. 2 υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής απόφασης,
β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της,
γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιμότητας και υπαγωγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση προκήρυξης,
δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών,
ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τροποποίησης/μεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στο παρόν.
4. Τα ως άνω αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος σε αυτή. Αν η Υπηρεσία αποδεχθεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εισηγείται σχετικά προς το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση απόφασης έγκρισης της μεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν.). Νέο αίτημα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής με το ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται στην ουσία του και αρχειοθετείται.
5. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής.
6. Τα αιτήματα τροποποίησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν, εξετάζονται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης ή της πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε (65%) υπό την προϋπόθεση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον φορέα της επένδυσης, περί πλήρωσης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων τροποποίησης της απόφασης, όπως ορίζονται στον παρόντα και την οικεία προκήρυξη.
7. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ` ανώτατο όριο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήματος πριν από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής,
β. υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση, παράτασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. α’, μπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μέσα στη νέα προθεσμία. Το αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) μέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσμία ολοκλήρωσης.

Άρθρο 23
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

1. O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) σύμφωνα με το άρθρο 126 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλλει την αίτηση του πρώτου εδαφίου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 28.
2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
4. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν μπορεί να επέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ούτε του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί αρχικά στην απόφαση υπαγωγής.
5. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτείται να τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.
6. Με την απόφαση προκήρυξης ορίζονται οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
7. Μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25.

Άρθρο 24
Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περ. 1 έως 7. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή
α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου με την έκδοση απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:
αα. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.
Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης.
αβ. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση του φορολογικού οφέλους, το περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της περ. ιβ` της παρ. 3 του άρθρου 25, καθώς και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Επιχορήγηση
α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βεβαίωση – δηλωτική πράξη περί της ορθότητάς τους από ορκωτό λογιστή. Η απόφαση της διοίκησης εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης, μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από αρμόδιο όργανο μέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.
β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της περ. α΄, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.
δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού, σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) από τον φορέα της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων ενισχύσεων του Μέρους Β΄.
6. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι επιδοτήσεις του μισθολογικού κόστους που προβλέπονται στον παρόντα καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
7. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25 επιστρέφονται ή και ανακτώνται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου του αποθεματικού μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεματικού, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 25
Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Με την επιφύλαξη του Μέρους Β, στα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 13, να τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Στις αποφάσεις προκήρυξης μπορεί να ορίζονται πρόσθετα λογιστικά βιβλία και άλλες υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν οι φορείς επενδυτικών σχεδίων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής.
2. Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, ως εξής: τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τεσσάρων (4) ετών για τις μεσαίες επιχειρήσεις και πέντε (5) ετών για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Σε περιπτώσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστημα προσαρμόζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.
3. Οι φορείς, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:
α. Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής,
β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,
γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
δ. να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,
ε. να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4,
στ. να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια περιφέρεια, εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση, καθώς και της μη μεταβολής του είδους και του ποσοστού αυτής,
ζ. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 22 και την παρ. 6 του άρθρου 23 και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης και συνάπτονται είτε μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μέχρι τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
η. να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 και την παρ. 6 του άρθρου 23. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής,
θ. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται μείωση του αντίστοιχου ποσοστού ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ του άρθρου 10,
ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,
ιβ. να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) στις οριζόμενες προθεσμίες υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από το πρώτο έτος χρήσης της ωφέλειας και κάθε έτος μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού ή μέχρι την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών από τη θεμελίωση του δικαιώματος έναρξης χρήσης της ωφέλειας. Τα δηλωθέντα στη Δ.Φ.Α. στοιχεία διασταυρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία με τα αντίστοιχα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους φορείς που κάνουν χρήση της φορολογικής απαλλαγής,
ιγ. να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής αντιμετώπισης στην αξιολόγηση και στις παρεχόμενες ενισχύσεις, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β.
4. Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περ. ε΄ και θ΄ της παρ. 3, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.
5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο παρόν, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.
6. Με την απόφαση προκήρυξης καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και για τους φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στο παρόν και εντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 26
Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων
υποχρεώσεων

1. Η παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται ετησίως με την αποστολή στοιχείων από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 17, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης, βάσει της ημερομηνίας ολοκλήρωσης και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Τα στοιχεία υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) και αφορούν στα εξής:
α) Τεκμηρίωση της νόμιμης λειτουργίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
β) πιστοποίηση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
γ) τεκμηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης,
δ) τεκμηρίωση των θέσεων απασχόλησης,
ε) τεκμηρίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων,
στ) τυχόν ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται με την απόφαση προκήρυξης.
Για τα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, πλέον των ανωτέρω στοιχείων, υποβάλλεται έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 171), στην οποία πιστοποιείται η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
2. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται ετησίως σε τυχαίο δείγμα, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 1, βάσει καταλόγου που καταρτίζεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν). Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις για μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την παρακολούθηση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Άρθρο 27
Παράβολα

1. Κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,0005 (πέντε τοις χιλίοις) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Κατά τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, στην περίπτωση που γίνει συγκρότηση Οργάνου Ελέγχου από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο 0,0005 (πέντε τοις χιλίοις) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου της περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόμενου.
3. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της παρ. 1 του άρθρου 22 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.
4. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.

Άρθρο 28
Κυρώσεις

1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 ή εν γένει παραβάσεων των όρων συμβατότητας με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Γ.Α.Κ.), ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
2. Στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 25 μπορεί να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να ανακτηθεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή ανακτηθεί μέρος αυτής, προσαυξημένη κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, επιβάλλεται η κύρωση της ολικής ή μερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους ή καταβολής του συνόλου ή μέρους τυχόν μη αποδοθέντος φόρου, προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από το κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας.
3. Αν δεν τηρηθούν οι όροι υπαγωγής, όπως καθορίζονται στα οικεία καθεστώτα του Μέρους Β, επιστρέφεται το πρόσθετο ποσό ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο παρόν ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:
α. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δοθεί τμήμα της ενίσχυσης, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και η χορηγηθείσα ενίσχυση επιστρέφεται.
β. Εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
5. Οι συνέπειες των παρ. 1, 2 και 3 επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση της παράβασης γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιβ΄ της παρ. 3 και στην παρ. 4 του άρθρου 25 επιβάλλεται στον φορέα πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% έως 3% της ενίσχυσης, που έχει εγκριθεί, για κάθε έτος μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Σε περίπτωση της κατ’ εξακολούθηση παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης διατάσσεται αμέσως έλεγχος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5β του άρθρου 21 και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις του παρόντος.
7. Για την επιβολή των κυρώσεων των παρ. 2 και 3 εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ιδίως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το μέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν, καθώς και ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγωγής. Η επιβολή μερικής επιστροφής της εγκριθείσας ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0,5% και 30%, βάσει των παραπάνω αναφερομένων κριτηρίων.
8. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις, όταν ο φορέας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, λόγω μεταβολών, οι οποίες οφείλονται σε έκδοση μεταγενέστερου νόμου ή απόφασης δημόσιας αρχής, και ο φορέας αναγκάστηκε να τροποποιήσει το επενδυτικό σχέδιο εξαιτίας της συμμόρφωσης με το πλαίσιο αυτό.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η διαδικασία ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής ή και ανάκτησης ενισχύσεων, ο τρόπος επιβολής προστίμου και είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλο συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος για την ανάκληση του φορολογικού οφέλους, την καταβολή των οφειλόμενων φόρων, τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του οφειλόμενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 23:25 | Ιωάννης Χ

  Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ψηφίσθηκε ο υπ’ αριθμ. 4736 νόμος (ΦΕΚ Α’200/20-10-2020) με τον οποίο θεσπίστηκαν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του αντικτύπου των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά.
  Όπως κρίνεται εύλογο, η ανταπόκριση των παραγωγικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος επένδυσης με την στήριξη της πολιτείας προς τις καινοτόμες επιχειρήσεις να καθίσταται αναγκαία. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε υπόψη σας προς αξιολόγηση τα κάτωθι σημεία, με γνώμονα την ενθάρρυνση υλοποίησης δράσεων και επενδυτικών σχεδίων προς την κατεύθυνση της παραγωγής εναλλακτικών προϊόντων προοριζόμενων για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση ή κομποστοποίηση:
  • Στήριξη των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται στο ανωτέρω πλαίσιο, μέσω της παροχής φορολογικής απαλλαγής, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 9, υπολογιζόμενης ωστόσο ως ποσοστό 100% επί της αξίας της συνολικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το ποσοστό έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
  • Η εν λόγω φορολογική απαλλαγή αποτελεί μείωση του καταβλητέου φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, που προβαίνει στη σχετική επένδυση, και συνεπάγεται το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα το οικείο αφορολόγητο αποθεματικό να κεφαλαιοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 23:33 | Γιάννης Χ.

  Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ψηφίσθηκε ο υπ’ αριθμ. 4736 νόμος (ΦΕΚ Α’200/20-10-2020) με τον οποίο θεσπίστηκαν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του αντικτύπου των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά.
  Όπως κρίνεται εύλογο, η ανταπόκριση των παραγωγικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος επένδυσης με την στήριξη της πολιτείας προς τις καινοτόμες επιχειρήσεις να καθίσταται αναγκαία. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε υπόψη σας προς αξιολόγηση τα κάτωθι σημεία, με γνώμονα την ενθάρρυνση υλοποίησης δράσεων και επενδυτικών σχεδίων προς την κατεύθυνση της παραγωγής εναλλακτικών προϊόντων προοριζόμενων για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση ή κομποστοποίηση:
  • Στήριξη των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται στο ανωτέρω πλαίσιο, μέσω της παροχής φορολογικής απαλλαγής, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 9, υπολογιζόμενης ωστόσο ως ποσοστό 100% επί της αξίας της συνολικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το ποσοστό έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
  • Η εν λόγω φορολογική απαλλαγή αποτελεί μείωση του καταβλητέου φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, που προβαίνει στη σχετική επένδυση, και συνεπάγεται το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα το οικείο αφορολόγητο αποθεματικό να κεφαλαιοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:36 | Km

  Τυποποιητήριο ελαιόλαδου με χαρακτηριστικά επισκεψιμότητας όπως οργανοληπτικό εργαστηριο – αίθουσα γευσιγνωσίας και foodpairinig, εκθεσιακό μουσειακό χώρο κτλ δηλ μια ολιστική προσέγγιση για την ποιότητα του εθνικου μας προιοντος να διευκολυνθεί και να προωθηθεί.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:49 | K.m

  Τυποποιητήριο ελαιόλαδου με χαρακτηριστικά επισκεψιμότητας όπως οργανοληπτικό εργαστηριο – αίθουσα γευσιγνωσίας και foodpairinig, εκθεσιακό μουσειακό χώρο κτλ δηλ μια ολιστική προσέγγιση για την ποιότητα του εθνικου μας προιοντος να διευκολυνθεί και να προωθηθεί.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:07 | Ιωάννης Καλός

  Με βάση το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις ΔΙΑΠ από €3 εκ. ευρώ σε €1 εκ. ευρώ.

  Περιμέναμε όλοι έναν εκσυγχρονισμό του Αναπτυξιακού Νόμου και όχι οπισθοδρόμηση .

  Είναι αδύνατον η Κεντρική Υπηρεσία να αξιολογήσει όλα αυτά τα έργα
  Η πρόταση είναι :

  Έργα εώς €1 εκ. ευρώ να υποβάλλονται στις κατά Τόπους Αναπτυξιακές Εταιρείες των Δήμων ΟΤΑ .
  Από €1 εκ. ευρώ έως €5 εκ. ευρώ. στις Περιφέρειες.
  και τα υπόλοιπα στην Κεντρική Υπηρεσία

  Στο Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα πρέπει να ενταχθούν Νομοί όπως η Αιτωλοακαρνανία που λόγω της διακοπής του Καπνού έχει χάσει τεράστια ποσοστά από το Κατά κεφαλή εισόδημα των Κατοίκων της αλλά και έχει μειωθεί δραματικά ο πληθυσμός της εξαιτίας των πολιτικών από-επένδυσης

  Στο
  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ
  Άρθρο 68
  Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

  Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να να χορηγείται το εκατό τοις εκατό (100%) του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

  το ίδιο θα πρέπει να είναι και στο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

  Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να να χορηγείται το εκατό τοις εκατό (100%) του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

  Σχετικά με το εύλογο κόστος των επενδυτικών σχεδίων

  Θεωρούμε αναγκαία τη δημοσίευση κάποιου καταλόγου με ανώτατες αξίες ανά είδος δαπάνης, καθώς στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αυθαίρετων, δίχως αιτιολόγηση περικοπών κόστους δαπανών, ενώ αυτές υποστηρίζονται από προσφορές έγκριτων επιχειρήσεων

  Σχετικά με τις Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών – Κτηριακές δαπάνες:

  Λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών σε βασικές δομικές και μεταλλικές πρώτες ύλες, αλλά και των επιπέδων τιμών ενέργειας, που σαν συνέπεια έχουν την αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, προτείνεται η αύξηση της ποσόστωσης των κτηριακών δαπανών επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα, προτείνεται το όριο του 45% για την μεταποίηση και την Αγροδιατροφή να διαμορφωθεί σε 65%
  Του Τουρισμού στο 70 %

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:29 | Γιώργος

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πλειστηριασμοί για βιομηχανικές εγκαταστάσεις καταλήγουν άγονοι, προτείνεται να ενισχυθεί στο άρθρο 6 η αγορά και από τον σύνδικο πτώχευσης του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού κλειστής επιχείρησης. Σημειώνεται ότι τις περισσότερες φορές οι εγκαταστάσεις που πωλούνται είναι παλιές και μεγάλο μέρος του ενεργητικού χρειάζεται αντικατάσταση, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της επένδυσης να αυξάνεται σημαντικά. Θα μπορούσε να ενισχυθεί με επιχορήγηση μία τέτοια επένδυση η οποία θα τονώσει την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

 • 1. ΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ που κατατίθενται ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Η μείωση του ορίου από τα 3.000.000€ στο 1.000.000€ οριζόντια σε όλα τα προβλεπόμενα καθεστώτα και για όλες τις Περιφέρειες, σίγουρα δεν εξυπηρετεί την Ελληνική Περιφέρεια, ειδικά εν μέσω κύματος ανατιμήσεων υλικών κατασκευής και α’ υλών κατασκευής εξοπλισμού, που προβλέπεται να οδηγήσουν σε αύξηση του μέσου προϋπολογισμού επενδύσεων.
  Προτείνεται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, να παραμείνουν υπεύθυνες μέχρι του ορίου των 3.000.000€ για την κατάθεση επενδύσεων τουλάχιστον στα «κλαδικά» καθεστώτα (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-LOGISTICS, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο).
  Στα λοιπά πιο ειδικά καθεστώτα, μπορεί να δηλώνουν οι ίδιες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, ανάλογα με τη στελέχωσή τους, τη δυνατότητα ή μη να δεχθούν επενδυτικές προτάσεις (π.χ. εντός 10 ημερών από την προκήρυξη, όπως έχει προταθεί ήδη στη διαβούλευση από τη ΔΙΑΠ Κρήτης).

  2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ή ΜΗ ; ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
  Οι ατομικές επιχειρήσεις, όντας οι πολυπληθέστερες στη χώρα, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από τη δυνατότητα υποβολής πρότασης στο Νέο Αναπτυξιακό. Μπορεί να είναι δικαιούχοι αλλά για καλύτερη παρακολούθηση των επενδύσεων να ζητείται π.χ. η τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και όχι απλογραφικών (ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους).
  Αν σκοπός του νομοθέτη είναι η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων και η ίδρυση νομικών προσώπων για ορθολογικότερη διαχείριση και ευκολότερη π.χ. μεταβίβαση μελλοντικά, προτείνεται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις των ατομικών επιχειρήσεων.
  Έμμεσο κίνητρο θα ήταν η πρόβλεψη για θετική βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης, στην περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται από φορέα που θα προέλθει από συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων.
  Γενικότερα θα συνέβαλε στις ζητούμενες οικονομίες κλίμακας η θετική βαθμολογία επενδυτικών προτάσεων, που προβλέπουν τη συγχώνευση υφισταμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων ή τη δημιουργία έστω κοινοπραξίας τους για την υλοποίηση συγκεκριμένης επένδυσης.
  Τέλος ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του Πρωτογενή Τομέα και του Αγροτουρισμού θα πρέπει σίγουρα να διατηρηθεί η επιλεξιμότητα της ατομικής επιχείρησης τουλάχιστον για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, διαφορετικά στην πράξη τορπιλίζονται τα επιχειρηματικά σχέδια κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις στους τομείς αυτούς.

  3. ΣΥΓΧΥΣΗ ΡΟΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ και ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ή ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ
  Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων κατά τα τελευταία έτη από μέλη του ΕΜΠΑ, χωρίς άμεση επαφή με εμάς ως μελετητές ή τους επενδυτές, θεωρώ ότι έχει λειτουργήσει θετικά στην αντιμετώπιση θεμάτων αδιαφάνειας και συνδιαλλαγής.
  Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, στο όνομα προσδοκώμενης επιτάχυνσης της διαδικασίας της αξιολόγησης, ζητάμε (από γνωστό πλέον) αξιολογητή, μέλος του ΕΜΠΑ αλλά και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, να υπογράφει «πιστοποίηση» του επενδυτικού σχεδίου / πρότασης. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο για τις λοιπές ειδικότητες μελών ΕΜΠΑ (π.χ. Μηχανικούς μέλη ΤΕΕ ή Γεωπόνους μέλη ΓΕΩΤΕΕ).
  Η συγκεκριμένη πρόνοια προτείνεται να μην παραμείνει, καθώς αφενός δημιουργεί κίνδυνο συνδιαλλαγής / σύνταξης της πρότασης από τον αξιολογητή και αφετέρου αυξάνει το κόστος σύνταξης φακέλου, κυρίως για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
  Παράλληλα η πρόβλεψη για ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές, όχι μόνο των ελέγχων υλοποίησης – αιτημάτων πληρωμής αλλά και των αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων δημιουργεί σαφείς κινδύνους ολιγοπωλίου και σύγκρουσης συμφερόντων.
  Επίσης δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά σε εκπαίδευσή των ορκωτών στο νέο για αυτούς αντικείμενο αξιολόγησης εκ των προτέρων επένδυσης, ούτε η υποχρέωσή τους για συνεργασία με λοιπές ειδικότητες ανάλογα με τη φύση της πρότασης.
  Ειδικά για τα νέα «οριζόντια» καθεστώτα (όπως ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ κ.λπ.) η εμπλοκή ειδικών επιστημόνων/μηχανικών στην αξιολόγηση είναι εκ των ουκ άνευ.

  4. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ επί ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
  Η αύξηση του κόστους των κατασκευών κατά το τελευταίο έτος υπαγορεύει την ανάγκη αύξησης του επιτρεπόμενου μέγιστου επιλέξιμου ποσοστού συμμετοχής των κτιριακών-περιβάλλοντος χώρου στο σύνολο της επένδυσης τουλάχιστον στα εξής επίπεδα:
  – Μεταποίηση 55%
  – Επιχειρήσεις εντός Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. 65%, και ως κίνητρο εγκατάστασης (όχι μόνο για Μεταποίηση)
  – Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υγείας-Πρόνοιας, Βιβλιοθήκες-Μουσεία 75%
  – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αποθήκευση 80%

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:53 | ΚΩΣΤΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Να τροποποιηθούν τα κάτωθι:
  Άρθρο 17 παρ.3Α Το ποσό ενίσχυσης να είναι 5 εκ.Ευρώ
  Άρθρο 34 παρ. 4 Το ποσόν ενίσχυσης να είναι 20εκ.Ευρώ
  Άρθρο 5 Ποσά ενίσχυσης να είναι 2 εκατ.Ευρώ
  Άρθρο 41 Παρ.4 Ποσό ενίσχυσης να είναι 20 εκατ.Ευρώ
  Άρθρο 5 Ποσοστό ενίσχυσης να είναι 2 εκατ.Ευρώ
  Άρθρο 48 πάρ.4 Το ποσό ενίσχυσης να είνα 10 εκατ.Ευρώ
  Παρ.5 Το ποσοστό ενίσχυσης μέχρι τα 2 εκατ.Ευρώ με βάση τις εντάσεις
  Άρθο 61 Παρ.4 Το ποσό των ενισχύσεων μέχρι τα 20 εκατ.Ευρώ
  Παρ.5 Τα ποσοστά ενίσχυσης μέχρι τα 2 εκατ.Ευρώ με βάση τις εντάσεις
  Άρθρο 81 παρ.4 Δεν υπερβαίνει το όριο των 20 εκατ.Ευρώ
  Παρ.5 Μέχρι του ποσού των 2 εκατ.Ευρώ
  Άρθρο 87 παρ.5 Δεν υπερβαίνει το όριο των 20 εκατ.Ευρώ

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 20:03 | ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

  Άρθρο 4 Ορισμοί
   Να προστεθούν οι Ορισμοί:
  o Ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου..
  o Ενότητες Επενδυτικού Σχεδίου. Θα πρέπει να οριστεί αν πρέπει να διαρθρώνεται το επενδυτικό σχέδιο σε μια ή περισσότερες Ενότητες (όπως στον Ν.3299/2004). Θα πρέπει επίσης αποσαφηνιστεί η έννοια της ενότητα επενδυτικού σχεδίου από άποψη χωροθέτησης και ΚΑΔ.
  o Τόπος εγκατάστασης. Να οριστεί σε επίπεδο Καλλικρατικής διαίρεσης. Να καθοριστεί σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι Δημοτικής Ενότητας. Επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν μια καθετοποιημένη μεταποιητική μονάδα με πρωτογενή τομέα σε Δημοτική Ενότητα (α) και Μεταποιητική Μονάδα σε Δημοτική ενότητα (β) να υποβάλλει ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο. Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα που περιλαμβάνουν αγροτεμάχια της ίδιας επιχείρησης/εκμετάλλευσης σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες.

  Άρθρο 6: Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
   Να αυξηθεί το ποσοστό των κτιριακών στις επενδύσεις μεταποίησης στο 60% τουλάχιστον για όλες τις επενδύσεις και στο 65% για επενδύσεις ίδρυσης νέων μονάδων. Το κόστος κατασκευής κτιριακών είναι πολύ μικρό για τα σημερινά δεδομένα τα οποία θα ισχύουν για τλυλάχιστον για τα επόμενα 3 έτη..
   Να αυξηθεί το ποσοστό των κτιριακών στο 70% τουλάχιστον στις επενδύσεις του τουριστικού κλάδου για τον παραπάνω λόγο.
   Να δρομολογηθεί άμεσα η ΚΥΑ για τις ΑΠΕ ώστε οι επενδυτές να μπορούν να συμπεριλάβουν δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουν περάσει 5 έτη από την ψήφιση του Ν.4399/2016 που προβλέπει την σχετική ΚΥΑ και ακόμη δεν έχει εκδοθεί.
   Να συμπεριληφθεί (όπως στον Ν.3299/2004) η προμήθεια επαγγελματικών αυτοκινήτων (φορτηγά ψυγεία, βυτία γάλακτος κοκ) για τις σχετικές επιχειρήσεις μιας και η μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων εντός των εξειδικευμένων αυτών οχημάτων αποτελεί τμήμα της παραγωγικής τους διαδικασίας.
   Να συμπεριληφθούν οι δαπάνες έκδοσης όλων των αδειών αλλά και οι αμοιβές μηχανικού για την επίβλεψη της άδειας δόμησης, τουλάχιστον για τις νέες ΜΜΕ. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας που εκδίδονται από τους μηχανικούς της μονάδας αλλά και η επίβλεψη της άδειας δόμησης αποτελούν πραγματικά κόστη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας μιας επένδυσης και όχι προαιρετικά. Να γίνει ρητή αναφορά ότι ανήκουν στις επιλέξιμες δαπάνες.
   Να γίνει ρητή αναφορά ότι ανήκουν στις επιλέξιμες δαπάνες οι δαπάνες σύνταξης του φακέλου της επένδυσης και της τεχνικής στήριξης υλοποίησης της επένδυσης από τεχνικό σύμβουλο.
   Να προβλεφθεί η δυνατότητα προτεραιοποίησης των αιτήσεων έκδοσης αδειών δόμησης από φορείς με εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ώστε να τηρούνται τα σχετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της επένδυσης.
   Να αποσαφηνιστεί ρητά εάν είναι επιλέξιμη δαπάνη (και υπό ποίες προϋποθέσεις ο γεωργικός ελκυστήρας για τις επενδύσεις του αγροτικού τομέα.
   Να αποσαφηνιστεί εάν θεωρούνται ολοκληρωμένες επενδύσεις του αγροτικού τομέα οι επενδύσεις επιχειρήσεων αροτραίων/ετήσιων καλλιεργειών που περιλαμβάνουν γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα αυτών και υπό ποιες προϋποθέσεις.

  Άρθρο 13: Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων
   Να είναι επιλέξιμες και οι ατομικές επιχειρήσεις έως συγκεκριμένου ποσού (π.χ. 500.000€) όπως ισχύει στον Νόμο 4399/2016 έως σήμερα. Η μη συμπερίληψή τους στο παρόν σχέδιο δεν βασίζεται σε κανένα σημείο της Ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας και είναι αβάσιμη και αποτελεί διάκριση. Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις του Εμπορικού Δικαίου.

  Άρθρο 14: Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων
   Ποσό τουλάχιστον 15% να πρέπει να καλύπτεται από ίδια διαθέσιμα του φορέα ως απαραίτητο κριτήριο για την αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης της επένδυσης και 25% ως βαθμολογικό κριτήριο.

  Άρθρο 16: Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
   Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας: να διευκρινιστεί ότι το κριτήριο των αποσβέσεων ισχύει μόνο για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

  Άρθρο 17: Υποβολή αίτησης
   Θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστή πλατφόρμα με ξεχωριστούς server για τον αναπτυξιακό νόμο, τόσο για την υποβολή όσο και για την υποβολή αιτημάτων ελέγχου. Η πρόβλεψη στο άρθρο 121 για την δημιουργία ενός dedicated Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν), είναι στην σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι λάθος να λειτουργεί μέσω ΠΣΚΕ .Στο ΠΣΚΕ αυτήν την στιγμή έχουν ενσωματωθεί μέτρα και προγράμματα για τα οποία δεν είχε σχεδιαστεί με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του. Η κατάσταση είναι τραγική. Αναφέρουμε ενδεικτικά μονο για αυτούς που δεν το γνωρίζουν ότι το ΠΣΚΕ για τον Αναπτυξιακό λειτουργεί στις υποβολές με Internet Explorer που η ίδια η Microsoft έχει ανακοινώσει την απόσυρσή του, ενώ για να κατεβάσεις αρχεία το scroll down λειτουργεί μέσω Chrome. Πέραν των τραγελαφικών που στην έκθεση ελέγχου εμφανίζει άλλα στην ηλεκτρονική έκδοση και άλλα στην εκτυπωμένη έκδοση. Ένα χάος.
   Να αλλαχθεί η φρασεολογία «τόπος εκτέλεσης του έργου» με τόπο υλοποίησης του έργου για λόγους ομοιομορφίας με το υπόλοιπο Σχέδιο Νόμου.
   Έλεγχος πληρότητας. Δεν αναφέρονται προθεσμίες και τι προβλέπεται εάν δεν τηρηθούν αυτές.
   Το όριο των 3.000.000 ευρώ για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από τις οικείες Περιφέρειες πρέπει να παραμείνει ως έχει ή και να αυξηθεί στα 4.000.000€ και για τον σκοπό τούτο θα πρέπει οι Δ/νσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων των Περιφερειών να στελεχωθούν με επιπλέον προσωπικό. Η υπερσυγκέντρωση όλων των φακέλων στην ΓΔΙΕ θα φέρει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να παραμείνει αποκεντρωμένα η αποκτηθείσα τεχνογνωσία ετών των στελεχών των εν λόγω υπηρεσιών καθώς και η δυνατότητα οι επενδυτές της περιοχής να απευθύνονται στην ίδια τους την Περιφέρεια για την υπόθεσή τους και όχι να καλούνται να αναζητήσουν την πληροφορία που χρειάζονται στην Αθήνα (Υπουργείο).
   Για τους ίδιους λόγους θα πρέπει να παραμείνει εν λειτουργία η αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη (πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης) καθώς λειτούργησε έως σήμερα με τεχνοκρατικά κριτήρια και υπήρξε εξαιρετικά αποδοτική και σημαντική για την υποβολή και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στην Βόρεια Ελλάδα.
   Τι είναι έκθεση Πιστοποίησης; τι θα περιλαμβάνει; Ποια η σκοπιμότητά της; Γιατί μέλος ΕΜΠΑ οικονομολόγος επιβάλλεται να συμμετέχει στην Ομάδα έργου υποβολής της αίτησης; Σύμβουλοι Επενδύσεων, με διαφορετικά γνωσιακά υπόβαθρα, με έτη κατάρτισης και εμπειρίας που υλοποιούσαν την διαδικασία υποβολής έως τώρα δεν θωρούνται πλέον κατάλληλοι; Γιατί και με ποια κριτήρια; Στην ουσία η διάταξη δημιουργεί μια ανάγκη να έχεις οικονομολόγο μέλος ΕΜΠΑ στην Ομάδα εκπόνησης του φακέλου; Ποιος ο λόγος; Στο ΕΜΠΑ επίσης ανήκουν Μηχανικοί, Γεωπόνοι και άλλες ειδικότητες; Γιατί οικονομολόγοι; Σκοπός του ΕΜΠΑ ήταν η αξιολόγηση των προτάσεων όχι η συμμετοχή στην υποβολή. Άλλο σημαντικό θέμα που εγείρεται είναι πώς θα αμειφθεί ο αξιολογητής μέλος ΕΜΠΑ για την έκθεση σκοπιμότητας; Σε τελική ανάλυση δεν επεξηγείται πουθενά πως θα βελτιώσει η Έκθεση Σκοπιμότητας, που μπορεί να υπογράψει μόνον Οικονομολόγος μέλος του ΕΜΠΑ, την διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης της αίτησης και ποιο πραγματικό πρόβλημα έρχεται να επιλύσει.
   Να αλλαχθεί η φρασεολογία «τόπος εκτέλεσης του έργου» με τόπο υλοποίησης του έργου για λόγους ομοιομορφίας με το υπόλοιπο Σχέδιο Νόμου.

  Άρθρο 19: Διαδικασίες αξιολόγησης
   Υποτίθεται ότι το ΕΜΠΑ είχε φτιαχτεί ακριβώς γιατί οι Επιτροπές Αξιολόγησης ήταν δυσκίνητες και εμφάνιζαν αργοπορία στις αξιολογήσεις. Στο ΣΝ ξαναφτιάχνονται Επιτροπές Αξιολόγησης και υποβάλλεται ο μεγάλος όγκος των επενδύσεων μόνο στην ΓΔΙΕ; Επόμενο βήμα είναι άν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες να μεταφερθεί η αξιολόγηση στο Μητρώο Ορκωτών λογιστών; Το Μητρώο αυτό θα κληθεί να παίξει τον ρόλο του υφιστάμενου ΕΜΠΑ δηλαδή. Λογικά ερωτήματα. Ο Ορκωτός Λογιστής πώς και από ποιον θα πληρώνεται; Με τις αμοιβές που ίσχυαν στο ΕΜΠΑ; Με τους ρυθμούς που εξοφλούνταν για τις υπηρεσίες τους οι αξιολογητές του ΕΜΠΑ; Με ποιες δικλείδες ασφαλείας και ποιες κυρώσεις εάν δεν τηρήσει τις προθεσμίες ή κάνει σοβαρά σφάλματα κατά την αξιολόγηση; Εν τέλει γιατί να γίνει όλο αυτό και να μην κληθούν οι υφιστάμενοι αξιολογητές του ΕΜΠΑ που έχουν την εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση να αξιοποιηθούν γι’αυτό; αναδιαμορφώνοντας τις αμοιβές ώστε να ανταποκρίνονται στο έργο τους και δημιουργώντας συγκεκριμένο σύστημα κυρώσεων για τις ελλιπείς εκθέσεις ή την υπέρβαση των προθεσμιών; Αντ’αυτού προτείνεται να ανασυσταθούν οι Επιτροπές (οι οποίες είχαν καταργηθεί λόγω μη λειτουργικότητας) και να κληθούν με άγνωστες αμοιβές και σύστημα λειτουργίας να φέρουν εις πέρας το έργο της αξιολόγησης Ορκωτοί ελεγκτές που θα πρέπει να εκπαιδευτούν από το μηδέν στις αξιολογήσεις αναπτυξιακών νόμων;
   Δεν αναγράφεται τι θα συμβεί εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες του ορκωτού ελεγκτή; Ποια είναι η κύρωση για αυτόν; Επιπλέον όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, εάν η επιτροπή δεν βγάλει αποτέλεσμα θα μπορεί ένας Ορκωτός Ελεγκτής, ο οποίος είναι οικονομολόγος να αξιολογήσει την σκοπιμότητα ενός τεχνικού έργου ή μιας επένδυσης του πρωτογενούς τομέα σε 8 ημέρες; Με ποιες γνώσεις; Διότι άπαξ και το απορρίψει λόγω ελλιπών γνώσεων (έχει συμβεί πολλάκις) η διαδικασία της ένστασης ρίχνει το βάρος στον επενδυτή να εξηγήσει τα αυτονόητα.
   Θα πρέπει η αμοιβή για τα έργα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου να καθορίζεται επακριβώς από το νομικό πλαίσιο τόσο για το ΕΜΠΑ όσο και για τα μητρώο Ορκωτών λογιστών. Διαφορετικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαία Μητρώο στο οποίο η αμοιβή θα διαμορφώνεται ελεύθερα από την αγορά και το κόστος ή τμήμα αυτού θα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του επενδυτικού σχεδίου.
   Πως θα αξιολογεί το εύλογο κόστος για ειδικές επενδύσεις Ορκωτός Λογιστής; Αναφέρουμε ενδεικτικά επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα ή ανάπτυξης τεχνολογίας ή προστασίας του περιβάλλοντος; Με βάση ποιες γνώσεις;
   Είναι τιμωρητικό και άδικο για τον επενδυτή να μην του δίνεται η δυνατότητα υποβάλλει τεκμηριωμένη ένσταση για το εύλογο του κόστους. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις περικοπών προϋπολογισμού που η επιτροπή έκανε προφανή σφάλματα στην διαδικασία αξιολόγησης του κόστους της επενδυτής. Π.χ. λάθος υπολογισμός του μεγέθους/έκτασης διαφόρων τεχνικών εργασιών ή και χρήση τιμοκαταλόγου εργασιών από άλλο πρόγραμμα (π.χ. Leader, ΠΑΑ) αντί της χρήσης του Οδηγού Αξιολόγησης του ΑΝΟΜ. Για προφανείς περιπτώσεις όπως τις ανωτέρω πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης.
   Δικαιολογητικά που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ και από παράλειψη δεν επισυνάφθηκαν στο ΠΣΚΕ θα έπρεπε να μην αποτελούν αιτία απόρριψης του φακέλου.
   Ο αναπτυξιακός είναι το μόνο πρόγραμμα στο οποία ακόμη ζητείται η έναρξη και οι μεταβολές των ΚΑΔ από την Δ.Ο.Υ. αντί της εκτύπωσης του taxis net.
   Δικαιολογητικά που μπορούν να διαπιστωθούν από τον αξιολογητή π.χ. φορολογική ενημερότητα, πληρωμή παραβόλου δεν πρέπει κάν να αποτελούν τμήμα του φακέλου.
   Αποσβέσεις. Εφόσον παλαιό πάγιο έχει αποσβεστεί βάσει φορολογικής νομοθεσίας δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως δαπάνη απλής αντικατάστασης στην αξιολόγηση.
   Αποσαφήνιση του είδους των προσφορών. Πολλοί αξιολογητές/φορείς θεωρούν έλλειψη την μη ύπαρξη σφραγίδας σε προσφορές. Οι περισσότερες πλέον προσφορές αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

  Άρθρο 21. Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
   «Επενδύσεις άνω των 700.000€ ελέγχονται αποκλειστικά από Ορκωτό Λογιστή ελεγκτική εταιρεία εγγεγραμμένο στο Δημόσιο Μητρώο». Δημιουργείται δηλαδή ένα παράλληλο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών με ανώτερες «ικανότητες» από αυτό των μελών του ΕΜΠΕ που περιορίζονται σε επενδύσεις μικρότερες των 700 χιλιάδων ευρώ. Ο Ορκωτός Λογιστής πώς και από ποιον θα πληρώνεται; Με τις αμοιβές που ίσχυαν στο ΕΜΠΕ; Με τους ρυθμούς που εξοφλούνταν για τις υπηρεσίες τους οι ελεγκτές του ΕΜΠΕ; Προφανώς όχι. Άρα το κόστος θα κληθεί να το επωμιστεί η επιχείρηση. Το κόστος αυτό θα είναι πολλών χιλιάδων ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση ορκωτός λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία να στείλει στελέχη με αμοιβή 300€ προ κρατήσεων για έλεγχο επενδυτικού σχεδίου σε άλλη Περιφέρεια ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου ή 200€ για την ίδια Περιφέρεια. Γιατί να γίνει όλο αυτό και να μην κληθούν οι υφιστάμενοι ελεγκτές του ΕΜΠΕ που έχουν την εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση με αμοιβές που αντιστοιχούν στο μέγεθος του έργου να κάνουν το ίδιο πράγμα; Όλοι ξέρουν ότι τραγικά μικρές αμοιβές και οι χρόνιες καθυστερήσεις σε αυτές ήταν οι βασικοί λόγοι που δεν γίνονταν αποδεκτοί πολλοί έλεγχοι. Αντ’αυτού προτείνεται να γίνει υποχρεωτικό για έργα άνω των 700 χιλιάδων να αναλάβουν το έργο Ορκωτοί ελεγκτές που θα πρέπει να εκπαιδευτούν από το μηδέν στον Αναπτυξιακό Νόμο καταργώντας επί της ουσίας το ΕΜΠΕ που αποτελείται από στελέχη του δημοσίου υπαλλήλους αλλά και πολλούς επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου; Σε τελική ανάλυση γιατί δεν δίδεται η δυνατότητα στον Φορέα να επιλέξει το Όργανο Ελέγχου καταργώντας ή μειώνοντας το παράβολο; Θα μπορούσε να συσταθεί ένα ανοικτό ενιαίο Μητρώο (όπως το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης), από το οποίο ο Φορέας να επιλέγει τα μέλη και το κόστος του ελέγχου και το κόστος αυτού ή τμήμα του του να είναι επιλέξιμη επενδυτική δαπάνη. Με το Σχέδιο Νόμου δημιουργείται όπως ειπώθηκε εν έτει 2021 ένα μονοπώλιο σε μια αγορά που πρέπει να γίνει περισσότερο ελεύθερη χωρίς να υπάρχει αιτιολογική έκθεση για αυτό; Με ποιο τρόπο θα επιταχυνθεί η διαδικασία;
   Οι κυρώσεις προς τον Ορκωτό Ελεγκτή συνδέονται με το άρθρο 35 του Νόμου 4449/2017 που αναφέρει Σύσταση Πειθαρχικών Συμβουλίων για την εκδίκαση της κατηγορίας. Θα αναλάβει το Υπουργείο να εκπαιδεύσει και τα Πειθαρχικά Συμβούλια στον Αναπτυξιακό Νόμο ώστε να εκτελέσουν εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του Ορκωτού ελεγκτή; Δεν είναι λίγο ανεδαφικά όλα αυτά;

  Άρθρο 22. Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση
   Να μην απαιτείται αίτημα τροποποίησης κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το αίτημα για τυχόν διαφοροποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να είναι τμήμα της διαδικασία της υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης όπως συνέβαινε και στον Ν.3299/2004. Με αυτόν τον τρόπο ο επενδυτής καλείται να αιτιολογήσει με τεχνική έκθεση τις διαφοροποιήσεις και ο Φορέας Ελέγχου της Ολοκλήρωσης αν αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Θα εξοικονομηθεί πολύτιμος χρόνος.
   Τροποποιήσεις-Γνωστοποιήσεις που δεν επηρεάζουν το επενδυτικό σχέδιο (π.χ. αλλαγή μετοχικής σύνθεσης, αλλαγή επωνυμίας κτλ) να μην απαιτούν υποβολή στην Υπηρεσία αλλά να εξετάζονται και να ενσωματώνονται στα αιτήματα ελέγχου (ενδιάμεσα ή ολοκλήρωσης). Ο Νόμος αντιμετωπίζει τιμωρητικά μια τυπική διαδικασία περιλαμβάνοντας υπαρκτά σημαντικά πρόστιμα επί της επιχορήγησης την ίδια ώρα που δεν υφίσταται αντισταθμιστικό μέτρο προς όφελος του επενδυτή από τις αρνητικές επιπτώσεις της μη τήρησης των προθεσμιών, αξιολόγησης, έκδοσης αποφάσεων πληρωμής και ολοκλήρωσης από τις Υπηρεσίες.
   Να μειωθεί στις 45 ημερολογιακές ημέρες ο χρόνος εξέτασης αιτήματος τροποποίησης και να αποτυπωθεί ότι μετά την παρέλευση του και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του αυτό γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτό.
   Να μην χρειάζεται αίτημα τροποποίησης σε περίπτωση μεταβολής του χρηματοδοτικού σχήματος κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εφόσον αυτή δεν προκαλεί μεταβολές στην βαθμολογία της επένδυσης, θέτοντάς την κάτω από την βαθμολογία του τελευταίου εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου της οικείας πρόσκλησης.

  Άρθρο 24. Καταβολή ενισχύσεων
   Η περίπτωση αβ της παραγράφου 1 Φορολογική απαλλαγή να τροποποιηθεί ως εξής: «Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος σωρευτικά έως και το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης να μην υπερβαίνει το ποσοστό των ήδη πιστοποιηθέντων δαπανών του έργο». Δεν είναι λογικό να έχει πιστοποιηθεί 50% ή 65% (με βάση το νυν ΣΝ) του έργου και ο επενδυτής να δικαιούται μέχρι την ολοκλήρωση μόνο το 33,33% του έργου σε Φορολογική απαλλαγή σε αντίθεση με την επιχορήγηση.

  Άρθρο 25. Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
   Να οριστεί ο χρόνος ενημέρωσης της Υπηρεσίας για τις περιπτώσεις της παρ. 3 το έτος υλοποίησης των περιγραφομένων. Η διάρκεια σήμερα (δύο μηνών) είναι εξαιρετικά μικρή και δεν έχει παρά τιμωρητικό χαρακτήρα, χωρίς να έχει καμμία πρακτική και νομική σημασία. Ένα έχει συμβεί κάτι παράτυπο που παραβιάζει την απόφαση ολοκλήρωσης είτε σε 2 είτε σε 12 μήνες δεν αλλάζει κάτι. Μπορεί να επιβληθεί κύρωση.
  Άρθρο 26. Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων
   Η δεσμευτική υποχρέωση υποβολής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή-λογιστή έχει σχολιαστεί στα άρθρα 17,19 & 21 γιατί πρέπει να αφαιρεθεί από τον Νόμο.
  Άρθρο 27. Παράβολα
   Να διορθωθεί το 5 της χιλίοις (ολογραφώς) με 0,5 της χιλίοις. Το ποσοστό είναι 0,0005. Θα δημιουργήσει τα ίδια προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στον πρώτο κύκλο προκηρύξεων.
   Παράβολο αιτήματος υποβολής. Σε περίπτωση αξιολόγησης από Ορκωτό Λογιστή αυτή θα είναι κι η αμοιβή του ή θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση; Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στον πολίτη/επενδυτή ποια αμοιβή καλείται να καλύψει η καταβολή παραβόλου για μια διαδικασία η οποία εκτελείται ηλεκτρονικά.
   Παράβολο αιτήματος ελέγχου. Το παράβολο καλύπτει ποια υπηρεσία/κόστος; Το κόστος του Μητρώου Ελεγκτών του ΕΜΠΑ ή των Ορκωτών Λογιστών από που θα καλυφθεί;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:47 | The Green Tank

  Η ευρωπαϊκή πολιτική αναγνωρίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης είναι η εμπλοκή της κοινωνίας σε αυτή. Για να επιτευχθεί αυτό καθώς και για τη διάχυση των ωφελειών της ενεργειακής μετάβασης στις τοπικές κοινωνίες, βασικό εργαλείο αποτελούν οι ενεργειακές κοινότητες. Πρόκειται για συνεταιριστικά σχήματα που υπόκεινται σε διακριτή νομοθεσία (ν. 4513/2018), για τα οποία ήδη έχουν δεσμευτεί εθνικοί πόροι για την ενίσχυσή τους (πχ. Πράσινο Ταμείο). Δεν αποσαφηνίζεται, όμως, από τις διατάξεις του παρόντος με ποιον τρόπο θα ξεπεραστούν τα υφιστάμενα προβλήματα απορρόφησης των κρατικών πόρων από τις ενεργειακές κοινότητες προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους. Ακόμη, δεν αποτυπώνονται διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία του δημοσίου για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) που λειτουργούν ή και συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες.

  Ειδικότερα:
  • Οι ενεργειακές κοινότητες δεν αναφέρονται ρητά στις προβλέψεις του αρ. 13 «Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων», όπως άλλες συνεταιριστικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

  Πρόταση: στο αρ.13 να προστεθεί η κατηγορία των ενεργειακών κοινοτήτων στους δικαιούχους των ενισχύσεων.

  • Τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων αφορούν ως επί τω πλείστον ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών είτε για πώληση. Παρόλο που τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μια ανεπτυγμένη και ανταγωνιστική πλέον τεχνολογία και δεν προβλέπονται στα επενδυτικά σχέδια του Παραρτήματος Α’, προτείνουμε αυτό να τροποποιηθεί για τις ενεργειακές κοινότητες κοινωφελούς σκοπού που στοχεύουν στην κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών. Ειδικά για τις λιγνιτικές περιοχές, είναι δυνατό να υπάρξουν ειδικότερες προβλέψεις στα επιμέρους καθεστώτα της Πράσινης Μετάβασης- Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων (Υποκεφάλαιο Β’) και Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Υποκεφάλαιο Δ’).

  Πρόταση: στην παρ.4 του Παραρτήματος Α να συμπεριληφθούν τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού για αυτοπαραγωγή/ αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ώστε να αποτυπώνονται και στο αρ.5 ως υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια.

  • Δεν είναι σαφές εάν οι ενεργειακές κοινότητες εντάσσονται στην κατηγορία των συνεταιρισμών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ύψους επενδυτικών σχεδίων.

  Πρόταση: στην περ.ε στο αρ.15 να συμπεριληφθούν οι ενεργειακές κοινότητες.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:48 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Στην παράγραφο 13 του Άρθρου 5, δίνεται ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί, αν ο έλεγχος της προβληματικότητας γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης (φορέας του επενδυτικού σχεδίου), σε επίπεδο ομίλου (λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες με το φορέα της επένδυσης, επιχειρήσεις) ή σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
  • Στην παράγραφο 1γ. του Άρθρου 6, αναφέρεται πως το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Καλό θα ήταν αυτό να επανεξεταστεί για ποικίλους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πως μία επιχείρηση εντάσεως εργασίας, με υψηλές απαιτήσεις σε καταρτισμένο προσωπικό, για να λειτουργήσει πρέπει να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού. Οι υπόλοιποι λόγοι σχετίζονται με την ποιότητα των υποβαλλόμενων σχεδίων. Εφόσον, όπως και στο Νόμο 4399/2016, δεν προβλέπεται κάποια συσχέτιση μεταξύ του ενισχυόμενου μισθολογικού κόστους και των λοιπών επιλέξιμων δαπανών σε στοιχεία ενεργητικού, είναι πιθανό να δημιουργούνται πολλαπλές περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων αμφιβόλου ποιότητας. Η ενίσχυση που αφορά στο μισθολογικό κόστος, πρέπει να σχεδιαστεί περαιτέρω και με δέουσα επιμέλεια για να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και όχι ένα θολό πεδίο. Να τονιστεί πως μέχρι και σήμερα, οι επενδυτές δεν μπορούν να λάβουν σαφείς απαντήσεις για το πως λειτουργεί το εν λόγω είδος ενίσχυσης, τόσο από τους φορείς που διαχειρίζονται έργα του Αναπτυξιακού, όσο και από το πολύπαθο Helpdesk, με αποτέλεσμα να μην επιλέγουν το πολύ σημαντικό και χρήσιμο είδος ενίσχυσης.
  • Η προσθήκη ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που θα δανειοδοτηθούν με επιδοτούμενα δάνεια κρατικών ενισχύσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. 3αα είναι κομβικής σημασίας, καθώς αποτελεί ένα ακόμη επενδυτικό κίνητρο, κυρίως για μικρότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν περιορισμένες χρηματοροές και περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια.
  • Οι ατομικές επιχειρήσεις εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος (Άρθρο 17). Θεωρούμε ότι η εν λόγω εξαίρεση θα μπορούσε να αποφευχθεί, και αντ’ αυτής να προστεθούν περιορισμοί στα σημεία που εμφανίζονται τεχνικές δυσκολίες με φορείς αυτής της νομικής μορφής, όπως η αύξηση κεφαλαίου.
  • Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 17, αναφέρεται πως τα σχέδια που υποβάλλονται στη Σ.Δ.Ι.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (δηλαδή όλα τα σχέδια των έξι από τα 13 καθεστώτα και τα σχέδια άνω του ενός εκατομμυρίου για τα υπόλοιπα επτά καθεστώτα – ήτοι η πλειονότητα των επενδυτικών σχεδίων), θα συνοδεύονται από έκθεση πιστοποίησης από οικονομολόγο μέλος του ΕΜΠΑ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία περαιτέρω, ούτως ώστε, τόσο οι επιχειρηματίες, όσο και οι σύμβουλοι που ετοιμάζουν τις προτάσεις τους να γνωρίζουν όλες τις πτυχές (διαδικαστικά) για να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν εφικτά και υλοποιήσιμα χρονοδιαγράμματα. Το μέλος του ΕΜΠΑ θα πρέπει να το εντοπίζει ο επενδυτής; Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της έκθεσης; Το μέλος του ΕΜΠΑ, θα μπορεί να είναι ο μελετητής που συνέταξε το φάκελο; Θα υπάρχει κόστος για τη συγκεκριμένη έκθεση; Αν ναι θα είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ επενδυτή και μέλους του ΕΜΠΑ; Υπάρχει περίπτωση παρά τη σύνταξη της έκθεσης και η οποία θα προάγει την επένδυση, σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης να απορριφθεί μία επένδυση (π.χ. για λόγους Νομιμότητας); Θα φέρει ευθύνες το μέλος του ΕΜΠΑ έναντι της εταιρείας; Και πλείστες άλλες ερωτήσεις. Στο σημείο αυτό προτείνουμε, η συγκεκριμένη έκθεση πιστοποίησης να αποτελεί αντικείμενο του Άρθρου 18 και να διαχωριστεί πλήρως από τις διαδικασίες υποβολής. Η έκθεση πιστοποίησης να συντάσσεται μετά την οριστική υποβολή της πρότασης από τον επενδυτή και η σύνταξη της να μην καταναλώνει χρονικούς πόρους από τη δημοσίευση του καθεστώτος μέχρι και τη λήξη της περιόδου υποβολών αυτού. Το μέλος του ΕΜΠΑ που θα συντάσσει την έκθεση να ορίζεται από το Υπουργείο και να αποζημιώνεται μέσω του παραβόλου.
  Τέλος, επί του ζητήματος αυτού ως Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων και εκπροσωπώντας χιλιάδες συμβούλους (όχι απαραιτήτως μέλη του ΕΜΠΑ), θα θέλαμε να τονίσουμε πως αν η σύνταξη της εν λόγω έκθεσης αποτελέσει αντικείμενο της υποβολής (Άρθρο 17), θεωρούμε πως πλήττονται τα δικαιώματα των μελών μας. Επ’ αυτού καλό θα ήταν να αναθεωρήσετε τις διαδικασίες που έχετε θεσπίσει σχετικά με την εγγραφή στο ΕΜΠΑ, καθώς επαγγελματίες με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς τίτλους και επαγγελματική εμπειρία επί της συγγραφής επενδυτικών σχεδίων, αποκλείονται πλέον από τα μητρώα του Αναπτυξιακού.
  • Πώς ορίζεται η συγκριτική και η άμεση αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 19;
  • Προτείνουμε να γίνει σαφές για πιο λόγο στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (παράγραφοι 3 και 5 του Άρθρου 21) γίνεται διαχωρισμός του ελέγχου για ποσοστό τουλάχιστον 50% ή 65%, αφού με το τουλάχιστον 50% περιλαμβάνεται και το 65%.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:08 | ALPHA PLAN CONSULTANTS

  • Στην παράγραφο 2γ. του Άρθρου 6, αναφέρεται πως κάθε θέση που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στο εν λόγω σημείο, καθώς δεν είναι δόκιμο εφόσον δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να τροποποιήσει τον τόπο εγκατάστασης (Παράγραφος 2γ. του Άρθρου 22), να υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Ίσως θα πρέπει να επαναφέρετε το εν λόγω σημείο όπως ήταν και στο Νόμο 4399 «διατηρείται σε συγκεκριμένη περιοχή (σε επίπεδο NUTS3)».
  • Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 12, αναφέρεται πως το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000,00€ (σε ορισμένα καθεστώτα βάσει του ΜΕΡΟΥΣ Β’, 5.000.000,00€). Αυτή η αύξηση σε σχέση με το 4399 αποτελεί μία παρέμβαση του Νέου Νόμου με άκρως θετικό αντίκτυπο. Η παρέμβαση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση του ελάχιστου ύψους επενδύσεων (Άρθρο 15), θεωρούμε πως αποτελεί μία σημαντικότατη τομή που θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβολή ποιοτικότερων επενδυτικών σχεδίων που θα επιτελούν τον πραγματικό σκοπό του Αναπτυξιακού Νόμου.
  • Επίσης, μία θετική παρέμβαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και την οποία πρέπει να χαιρετίσουμε αφορά στη δημιουργία του ΠΣ-Αν (Άρθρο 17), το οποίο ελπίζουμε πως θα λύσει τις παθογένειες του ΠΣΚΕ. Λόγω της σπουδαιότητας της δημιουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος, αλλά και για να μην γίνει κατάχρηση των γραφομένων στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19, κρίνουμε απαραίτητο πριν τη δημοσίευση της πρώτης προκήρυξης καθεστώτος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και διαμόρφωση του ΠΣ-Αν. Επίσης, θεωρούμε απαραίτητο οι λειτουργίες νέας υποβολής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου μέσω του ΠΣ-Αν, να είναι ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ασχέτως αν οι υποβολές θα μπορούν να γίνονται αποκλειστικά στις περιόδους που θα ορίζονται στις προκηρύξεις των καθεστώτων.
  • Στο Άρθρο 16, παρατηρούμε πως σε αντίθεση με το Νόμο 4399, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, δεν συμπεριλαμβάνει στις προϋποθέσεις αρχικής επένδυσης την απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει. Θεωρούμε πως θα πρέπει να επανεξετάσετε το εν λόγω ζήτημα, καθώς είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία να μπορέσει να εκμεταλλευτεί υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, θα προτείναμε η εν λόγω προϋπόθεση να συμπληρωθεί βάσει των ορισμών του ΓΑΚ (και οι οποίοι παρουσιάζονται στο Άρθρο 4 του υπό διαβούλευση Νόμου), ως ακολούθως «η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγοραστεί».
  • Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του εύλογου του κόστους μίας επένδυσης (Άρθρο 18); Θεωρούμε αναγκαία τη δημοσίευση κάποιου καταλόγου με ανώτατες αξίες ανά είδος δαπάνης, καθώς στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αυθαίρετων, δίχως αιτιολόγηση περικοπών κόστους δαπανών, ενώ αυτές υποστηρίζονται από προσφορές έγκριτων επιχειρήσεων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:00 | ΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

  Άρθρο 25 – Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Φορέων
  Στην παράγραφο 4 αναφέρει ότι : “Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περ. ε΄ και θ΄ της παρ. 3, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ-Αν εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.”

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περ. ε΄ και θ΄ της παρ. 3, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ-Αν πριν την υποβολή αιτήματος ελέγχου 50% ή 65%, του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης ή την υποβολή των δικαιολογητικών τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:24 | WWF Ελλάς

  Γενικά σχόλια:
  A. Εφαρμογή της αρχής μη «πρόκλησης σημαντικής επιβάρυνσης» (“do no significant harm principle)

  Η οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη γενικότερα της Ελλάδας, δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων (κρατικών και ενωσιακών). Η ανάγκη ευθυγράμμισης των κρατικών βοηθειών με τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προστασία της βιοποικιλότητας, και την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, αναγνωρίζεται πλέον ρητά από την ΕΕ. Αυτή η κατεύθυνση αναδεικνύεται (α) από τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού δαπανών που προορίζονται για επενδύσεις για την κλιματική μετάβαση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), και (β) από την εφαρμογή της αρχής για μη «πρόκλησης σημαντικής επιβάρυνσης» (“do no significant harm principle”) στα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία, σε ό,τι αφορά το σύνολο των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται. Επιπλέον η ΕΕ προτίθεται να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη αρχή στους δημόσιους πόρους μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην Πολιτική συνοχής και το αντίστοιχο ταμείο, στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), NextGenerationEU και τα πράσινα ομόλογα. Εντούτοις, το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό τις παραπάνω εξελίξεις. Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων, επενδύσεις, εάν και εφόσον τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

  B. Εισήγηση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της αξιολόγησης των επενδυτικών έργων

  Οι αξιολογήσεις των επενδυτικών έργων θα πρέπει να είναι διαφανείς, με πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό και διαβούλευση για εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έγκριση, σύμφωνα με τη διεθνή Σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.
  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να αναρτά τα βασικά στοιχεία των φακέλων, και ιδιαίτερα τα περιβαλλοντικά, και μία σύνοψη των επενδυτικών προτάσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα στον ιστότοπό της και να καλεί σε δημόσια διαβούλευση το κοινό και τους συναρμόδιους φορείς. Η ελάχιστη περίοδος διαβούλευσης θα μπορούσε να οριστεί στις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις επενδυτικές προτάσεις. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα πρέπει να αναλύονται και να λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής γνωμοδότησης της Αρμόδιας Αρχής (καθ’ ομοίωση της διαδικασίας διαβούλευσης των Στρατηγικών επενδυτικών έργων: παράγραφος 1 του άρθρου 17 «Προδιαδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής» του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α’) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

  Άρθρο 3 — Συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο – Γενικές αρχές

  Θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές και στον κανονισμό της ΕΕ 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (Taxonomy).
  Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθούν:
  • Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύουν
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088

  Άρθρο 5 — Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες, είτε περιφερειακού, είτε μη περιφερειακού χαρακτήρα. Η πολιτική ανταγωνισμού και ειδικότερα οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση και τη στήριξη των Κρατών Μελών της ΕΕ, όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων πολιτικής της στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Η ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία ορίζει συγκεκριμένα ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα αναθεωρηθούν, ώστε να αντανακλούν τους εν λόγω στόχους πολιτικής, να στηρίζουν μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και να διευκολύνουν τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, ιδίως εκείνων που είναι τα πλέον ρυπογόνα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης των περιβαλλοντικών γραμμών που με βάση το παρόν χρονοδιάγραμμα θα τεθούν σε ισχύ το 2022 (οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από 07.06.2021 έως 02.08.2021), ενώ παράλληλα παρέτεινε την ισχύ ορισμένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που διαφορετικά θα έληγαν στα τέλη του 2020, συμπεριλαμβανομένων και των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (OJ C200/57 28 June 2014). Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι τα τεχνικά κριτήρια του συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ (technical screening criteria) αποτελούν τη βάση των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών στους τομείς του περιβάλλοντος και ενέργειας.

  Άρθρο 6 — Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

  Οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές, εφόσον αφορούν εγκαταστάσεις στα επιχειρηματικά και βιομηχανικά πάρκα ή άλλες αντίστοιχες οργανωμένες δομές. Τα βασικά πλεονεκτήματα των οργανωμένων δομών μεταξύ άλλων, είναι ότι προσφέρουν ένα ήδη καλό και νόμιμα ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών (π.χ. εσωτερικό οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, ηλεκτροδότηση). Επιπλέον οι περισσότερες Βιομηχανικές Περιοχές διαθέτουν μονάδα καθαρισμού αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή, πυροσβεστικό σταθμό, ευρυζωνικά δίκτυα.
  Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας, μειωμένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση και ανάπτυξη συνεργασιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων είναι μερικά ακόμα από τα πλεονεκτήματα προώθησης τέτοιων δομών. Η εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να σταματήσει και ο νόμος δεν θα πρέπει να ενισχύει τέτοια επενδυτικά σχέδια. Η εκτός σχεδίου δόμηση είναι από τα σημαντικότερα και διαχρονικά άλυτα προβλήματα που υποβαθμίζουν βάναυσα την ελληνική φύση, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν με ανυπολόγιστο κόστος την ελληνική οικονομία, λόγω της ανάγκης εξυπηρέτησης των οικισμών που αναφύονται άναρχα και χωρίς κανέναν σχεδιασμό. Θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στο κείμενο ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι επίσης όσες πραγματοποιούνται σε ένα νόμιμο, καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον. Η αρχή αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στα άρθρα 17 και 18 του νομοσχεδίου.

  Άρθρο 17 — Υποβολή αίτησης

  Η αίτηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε ενίσχυσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης ως στοιχείο του φακέλου για τη χορήγηση ενίσχυσης, ιδίως στις κατηγορίες σχεδίων που καλύπτονται από τον ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έργα που έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι ανεπίτρεπτο να λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις. Με δεδομένη τη σοβαρότατη πλέον διάσταση της περιβαλλοντικής κρίσης, αλλά και τις εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο, θα πρέπει να εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων μόνο επενδυτικά σχέδια που τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:04 | ΟΛΠ ΑΕ

  Άρθρο 13 παρ. 2
  Σύμφωνα με τη διατύπωση «δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.» φαίνεται να εξαιρούνται οι Οργανισμοί Λιμένων ΑΕ της χώρας καθώς τελούν υπό παραχώρηση των αντίστοιχων λιμενικών υποδομών. Αυτό ισχύει τόσο για τους λιμένες υπό ιδιωτικό όσο και υπό Δημόσιο έλεγχο και προτείνεται να διευκρινιστεί – προσαρμοστεί.

  Άρθρο 22 παρ. 6
  Είναι πιθανό η ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος να επέλθει προ «…της ολοκλήρωσης ή της πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε (65%) …» χωρίς ευθύνη του φορέα επένδυσης. Προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη ώστε στην περίπτωση ανωτέρας βίας ή μη ευθύνης του Φορέα επένδυσης να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και πριν την έλευση των ανωτέρω πιστοποιήσεων.

  Μέρος Β, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Προτείνεται να προβλεφθεί η παροχή ρεύματος σε πλοία (Cold Ironing) που προβλέπεται ότι σύντομα θα τεθεί ως υποχρέωση σχεδόν όλων των λιμένων της χώρας που περιλαμβάνονται στο κεντρικό δίκτυο λιμένων ΤΕΝ-Τ network.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:08 | Αλέξανδρος Τομαράς

  Άρθρο 120
  Όπου αναφέρεται ποσοστό υλοποίησης 65% να γίνει 75%.
  Η παράγραφος 2,
  2.Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, …….

  Να τροποποιηθεί ως ακολούθως

  2.Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων. Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και 30%.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:13 | Αλέξανδρος Τομαράς

  Άρθρο 23
  Η παράγραφος 1:
  1.O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) σύμφωνα με το άρθρο 126 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

  Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  1.O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) σύμφωνα με το άρθρο 126 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.