• Σχόλιο του χρήστη 'ALPHA PLAN CONSULTANTS' | 17 Νοεμβρίου 2021, 18:08

    • Στην παράγραφο 2γ. του Άρθρου 6, αναφέρεται πως κάθε θέση που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στο εν λόγω σημείο, καθώς δεν είναι δόκιμο εφόσον δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να τροποποιήσει τον τόπο εγκατάστασης (Παράγραφος 2γ. του Άρθρου 22), να υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Ίσως θα πρέπει να επαναφέρετε το εν λόγω σημείο όπως ήταν και στο Νόμο 4399 «διατηρείται σε συγκεκριμένη περιοχή (σε επίπεδο NUTS3)». • Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 12, αναφέρεται πως το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 10.000.000,00€ (σε ορισμένα καθεστώτα βάσει του ΜΕΡΟΥΣ Β’, 5.000.000,00€). Αυτή η αύξηση σε σχέση με το 4399 αποτελεί μία παρέμβαση του Νέου Νόμου με άκρως θετικό αντίκτυπο. Η παρέμβαση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση του ελάχιστου ύψους επενδύσεων (Άρθρο 15), θεωρούμε πως αποτελεί μία σημαντικότατη τομή που θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβολή ποιοτικότερων επενδυτικών σχεδίων που θα επιτελούν τον πραγματικό σκοπό του Αναπτυξιακού Νόμου. • Επίσης, μία θετική παρέμβαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και την οποία πρέπει να χαιρετίσουμε αφορά στη δημιουργία του ΠΣ-Αν (Άρθρο 17), το οποίο ελπίζουμε πως θα λύσει τις παθογένειες του ΠΣΚΕ. Λόγω της σπουδαιότητας της δημιουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος, αλλά και για να μην γίνει κατάχρηση των γραφομένων στην παράγραφο 3 του Άρθρου 19, κρίνουμε απαραίτητο πριν τη δημοσίευση της πρώτης προκήρυξης καθεστώτος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και διαμόρφωση του ΠΣ-Αν. Επίσης, θεωρούμε απαραίτητο οι λειτουργίες νέας υποβολής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου μέσω του ΠΣ-Αν, να είναι ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ασχέτως αν οι υποβολές θα μπορούν να γίνονται αποκλειστικά στις περιόδους που θα ορίζονται στις προκηρύξεις των καθεστώτων. • Στο Άρθρο 16, παρατηρούμε πως σε αντίθεση με το Νόμο 4399, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, δεν συμπεριλαμβάνει στις προϋποθέσεις αρχικής επένδυσης την απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει. Θεωρούμε πως θα πρέπει να επανεξετάσετε το εν λόγω ζήτημα, καθώς είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία να μπορέσει να εκμεταλλευτεί υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, θα προτείναμε η εν λόγω προϋπόθεση να συμπληρωθεί βάσει των ορισμών του ΓΑΚ (και οι οποίοι παρουσιάζονται στο Άρθρο 4 του υπό διαβούλευση Νόμου), ως ακολούθως «η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγοραστεί». • Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του εύλογου του κόστους μίας επένδυσης (Άρθρο 18); Θεωρούμε αναγκαία τη δημοσίευση κάποιου καταλόγου με ανώτατες αξίες ανά είδος δαπάνης, καθώς στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αυθαίρετων, δίχως αιτιολόγηση περικοπών κόστους δαπανών, ενώ αυτές υποστηρίζονται από προσφορές έγκριτων επιχειρήσεων.