• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Χ' | 17 Νοεμβρίου 2021, 23:25

    Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ψηφίσθηκε ο υπ’ αριθμ. 4736 νόμος (ΦΕΚ Α’200/20-10-2020) με τον οποίο θεσπίστηκαν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του αντικτύπου των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά. Όπως κρίνεται εύλογο, η ανταπόκριση των παραγωγικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος επένδυσης με την στήριξη της πολιτείας προς τις καινοτόμες επιχειρήσεις να καθίσταται αναγκαία. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε υπόψη σας προς αξιολόγηση τα κάτωθι σημεία, με γνώμονα την ενθάρρυνση υλοποίησης δράσεων και επενδυτικών σχεδίων προς την κατεύθυνση της παραγωγής εναλλακτικών προϊόντων προοριζόμενων για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση ή κομποστοποίηση: • Στήριξη των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται στο ανωτέρω πλαίσιο, μέσω της παροχής φορολογικής απαλλαγής, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 9, υπολογιζόμενης ωστόσο ως ποσοστό 100% επί της αξίας της συνολικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το ποσοστό έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. • Η εν λόγω φορολογική απαλλαγή αποτελεί μείωση του καταβλητέου φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, που προβαίνει στη σχετική επένδυση, και συνεπάγεται το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα το οικείο αφορολόγητο αποθεματικό να κεφαλαιοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.